Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Runtime administracja użytkowników"

Administracja użytkowników podczas biegu aplikacji. Użytkownicy z ustawionymi uprawnieniami są zapisywanie do pliku CSV a następnie do pamięci komputera.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Panele (PmPanel) / Pozostałe".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder, PmRoot, PmPanel lub PmWorkspace.

 
Konfiguracja wstępna panelu (obiektu PmPanel) jest wytworzona w ten sposób, że funkcjonuje również jako Web panel.
 
Konfiguracja wstępna wytworzy trzy obiekty typu PmPanel. Główny panel jest nazwany "AdminUsers" i posiada dwa obiekty podległe:
Panel "EditUsers" przedstawia okno modalne do wytworzenia nowego lub edycji istniejącego użytkownika.
Panel "ChangePass" przedstawia okno modalne służący do zmiany hasła istniejącego użytkownika.

Wszystkie te obiekty mają w zakładce Uprawnienia ustawione wszystkie pozycje dla użytkowników grupy $ADMIN. Główny panel "AdminUsers" jest przeznaczony do wczytania użytkowników do tabeli i przy pomocy przycisków funkcjonalnych do edycji lub dodania nowego użytkownika. Do jego otworzenia jest stosowana metoda OpenView.

 
Główny panel posiada następujące metody:
Crypt - (pomocnicza) do zakodowania i zdekodowania hasła użytkownika
GetGroup - (pomocnicza) do wczytania listy dostępnych grup użytkowników
GetUsers - (pomocnicza) do wczytania pełnej listy wszystkich użytkowników (zapisanych w pliku ini lub pra)
InitUsers - (ważna) doda do uruchomionej aplikacji użytkowników zapisanych w pliku csv
LoadUsers - (ważna) wczyta tablicę zawierającą wszystkich użytkowników z uprawnieniami użytkowników z pliku csv
SaveUsers - (ważna) zapisze tablicę zawierającą wszystkich użytkowników z uprawnieniami użytkowników do pliku csv
UserAdd - (ważna) przygotuje do zapisu tablicę z wartościami zmienionymi przez edycję użytkowników
UserChangePass - (ważna) przygotuje do zapisu tablicę ze zmienioną wartością hasła wybranego użytkownika
UserRemove - (ważna) przygotuje do zapisu tablicę zmniejszoną o dane usuwanego użytkownika

Podstawową metodą jest metoda InitUsers. Przy pomocy metody AddUser zapewni ona dodanie wszystkich użytkowników zapisanych w pliku CSV do uruchomionej aplikacji. Metoda ta jest zawsze wywołana podczas zmianach w edycji użytkowników i musi być również wywołana przy uruchamianiu aplikacji. Metody projektanta LoadUsers oraz SaveUsers służą do wczytania lub zapisania wszystkich użytkowników oraz ich uprawnień do pliku csv. (Jest możliwa ich zmiana do zapisu/odczytu danych użytkowników do/z tabeli w niektórej z baz danych.) W metodzie pomocniczej Crypt są zastosowane metody EncryptText oraz DecryptText, gdzie można zmienić wartość zmiennej sSeed do zakodowania i zdekodowania hasła użytkownika.

 
Główny panel zawiera element graficzny PmTable oraz kilka przycisków PmiButton. W zdarzeniu obiektu onStart znajduje się skrypt, który wypełni tabelkę listą użytkowników uzyskaną z pliku csv. Skrypt w zdarzeniu CellClicked umożliwia zaznaczenie wybranego wiersza. W zdarzeniu CellEditRequested jest otwarte nowe okno EditUsers do edycji wybranego użytkownika. Przyciski posiadają w zdarzeniu onButtonUp skrypt, który wykona wymaganą czynność.
 
Panel EditUsers jest otwierany w zdarzeniu CellEditRequested tabelki lub przycisków Dodaj lub Edytuj. Właściwy panel zawiera elementy graficzne PmiWEdit, PmiText, PmiButton oraz PmTable. W zdarzeniu onStart tabeli są poszczególne elementy graficzne napełnione danymi edytowanego użytkownika. Dane te można w wymagany sposób zmienić i przy pomocy przycisku OK potwierdzić i zapisać.
 
Panel ChangePass jest otwierany z panelu głównego z przycisku Zmiana hasła. Panel zawiera elementy graficzne PmiWEdit, PmiText oraz PmiButton. W zdarzeniu onStart elementu PmiButton są do niewidocznych elementów graficznych zapisane oryginalne dane do logowania użytkownika. Po wprowadzeniu nowych danych są one porównane i przesłane do zapisania przez skrypt przycisku OK.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "AdminUsers"

UprawnieniaNa tej stronie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz Opis strony Uprawnienia.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (znakiem oddzielającym jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz Grupy logiczne. Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie Członek grup logicznych.

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmObject > Obiekt > Członek grup logicznych.

Nazwa pliku do zapisania uprawnień użytkownikówNazwa pliku, do którego będą zapisywane dane użytkowników i ich uprawnienia (domyślnie) users
Łańcuch tekstowy do zakodowania hasłałańcuch, na przykład "xyz" służący jako nasionko metod EncryptText oraz DecryptText do zakodowania hasła użytkowników.
Udostępnić obiekt do WebuOkreśla, czy ten obiekt ma być zarejestrowany jako element Web serwera

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmPanel > Web serwer > Udostępnić obiekt do Webu.

Ustawienia języka skryptowegoUstawia typ zastosowanego języka skryptowego (VBScript lub JavaScript).
vbscript (przestarzałe) - Wszystkie skrypty w zdarzeniach elementów graficznych w tym panelu będą pisane w składni języka VBScript. Umożliwi to funkcjonalność Web paneli wyłącznie dla przeglądarki Internet Explorer.

W tym przypadku następujący konfigurator Poziom integracji przeglądarki paneli i aplikacji lokalnej jest widoczny oraz można określić "full" oraz "client".

javascript - Wszystkie skrypty w zdarzeniach elementów graficznych w tym panelu będą pisane w składni języka JavaScript. Umożliwi to funkcjonalność Web paneli dla wszystkich standardowych przeglądarek (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..).

W tym przypadku następujący konfigurator Poziom integracji przeglądarki paneli i aplikacji lokalnej nie jest widoczny oraz jest ustawiony tryb "client".

Przykład1:
Przykład wywołania metody InitUsers podczas uruchamiania aplikacji. Skrypt powinien zostać ulokowany w zdarzeniu onAppStartEnd obiektu PmRoot.
pMe.Pm("AdminUsers").Methods.InitUsers
Przykład2:
Przykład otworzenia panelu AdminUsers ze zdarzenia onButtonUp elementu graficznego PmiButton ulokowanego w innym panelu. (Panel zostanie otwarty tylko przez zalogowanego użytkownika należącego do grupy użytkowników $ADMIN).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/AdminUsers", "target:_blank;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice