Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Runtimová správa uživatelů"

Administrátorská správa uživatelů za běhu aplikace. Uživatelé s nastavenými právy jsou ukládáni do CSV souboru a následně do paměti aplikace.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Ostatní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.

Předkonfigurace vytvoří tři objekty PmaPanel. Hlavní obraz je názván "AdminUsers" a má dva podobjekty:
Obraz "EditUsers" představuje Modální okno pro přidání nového uživatele nebo editaci stávajícího.
Obraz "ChangePass" představuje Modální okno pro změnu hesla stávajícího uživatele.

Všechny tyto objekty mají v kartě "Oprávnění" nastaveny všechny položky pro uživatele skupiny $ADMIN. Obraz "AdminUsers" slouží k tabulkovému načtení seznamu uživatelů a pomocí funkčních tlačítek pro editaci nebo přidání nového uživatele. K jeho otevření se používá metoda CreateView.

Hlavní obraz má tyto metody:
Crypt - (pomocná) pro kódování a dekódování přihlašovacího hesla uživatele
GetGroup - (pomocná) pro načtení seznamu dostupných skupin uživatelů
GetUsers - (pomocná) pro načtení úplného seznamu všech uživatelů (uložených v ini nebo pra)
InitUsers - (důležitá) přidá do běžící aplikace uživatele uložené v csv souboru
LoadUsers - (důležitá) načte pole obsahující všechny uživatele s uživatelskými právy ze souboru csv
SaveUsers - (důležitá) uloží pole obsahující všechny uživatele s uživatelskými právy do csv souboru
UserAdd - (důležitá) připraví pole pro uložení s hodnotami aktualizovanými z editace uživatelů
UserChangePass - (důležitá) připraví pole pro uložení se změněnou hodnotou hesla vybraného uživatele
UserRemove - (důležitá) připraví pole pro uložení zmenšené o hodnoty mazaného uživatele

Základní je důležitá metoda "InitUsers". Ta metodou AddUser zajistí přidání všech uživatelů uložených v souboru CSV do běžící aplikace. Tato metoda je volána vždy při změnách v editaci uživatelů a musí být volána také po spuštění aplikace. Metody projektanta LoadUsers a SaveUsers slouží pro načtení nebo pro uložení všech uživatelů a jejich přihlašovacích oprávnění do csv souboru. (Je možne je upravit pro ukládání do tabulky některé z databázi.) V pomocné metodě Crypt jsou použity metody EncryptText a DecryptText, kde lze změnit hodnotu proměnné sSeed pro kódování a dekódování přihlašovacího hesla.

Hlavní obraz obsahuje objekt PmgWTable a několik tlačítek PmgButton. V události onStart tabulky je uveden skript který tabulku naplní seznamem uživatelů získaným ze souboru csv. Skript v události onCellClicked umožňuje označení řádku výběru. V události onCellEditRequested je otevřeno nové okno EditUsers pro editaci vybraného uživatele. Tlačítka typu PmgButton mají v události onButtonUp uveden skript, který provede požadovanou akci.

Obraz "EditUsers" je otevřen v události onCellEditRequested tabulky nebo z tlačítek Přidat nebo Editace. Samotný obraz obsahuje objekty PmgWEdit, PmgString, PmgButton a PmgWTable. V události onStart tabulky jsou jednotlivé objekty naplněny údaji editovaného uživatele. Ty pak lze požadovaným způsobem upravit a tlačítkem "OK" zaslat k uložení uložít.

Obraz ChangePass je otevřen z hlavního obrazu tlačítkem "Změna hesla". Obraz obsahuje objekty PmgWEdit, PmgString a PmgButton. V události onStart objektu PmgButton jsou do skrytých Pmg objektů uloženy původní přihlašovací údaje uživatele. Po zadání údajů nových jsou tyto údaje ve skriptu tlačítka OK porovnány a zaslány k uložení.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "AdminUsers"
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz konfigurační okno "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Název souboru k uložení oprávnění uživatelůNázev souboru do kterého se budou ukládat uživatelé a jejich přihlašovací práva (přednastaveno) users
Textový řetězec pro kryptování heslařetězec, například "xyz" sloužící jako semínko metod EncryptText a DecryptText pro kryptování uživatelského hesla.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Příklad1:
Příklad volání metody "InitUsers" při spuštění aplikace. Skript je nutno umístit do události onAppStartEnd objektu PmaRoot.
pMe.Pm("AdminUsers").Methods.InitUsers
Příklad2:
Příklad otevření obrazu AdminUsers v události onButtonUp objektu PmgButton umístěným v jiném obrazu. (Obraz bude otevřen pouze přihlášeným uživatelem patřícím do skupiny $ADMIN).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/AdminUsers", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();

Historie:
Pm8.00.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.