Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Správce souborů"

Správce souborů omezený na složky a soubory vnořené do určených složek na disku

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Ostatní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel s názvem "FileManager". Obraz obsahuje objekt PmgForm který je v události onFormLoad nakonfigurován jako 2 panelový správce souborů. Funkční tlačítka umožňují nad aktivním (zeleně zvýrazněným) panelem a označenou položkou provést požadovanou diskovou operaci.

Obraz má tyto metody:
CopyFile - pro kopírování souborů
CreateDir - pro vytváření složek
DeleteDir - pro smazání prázdné složky
DeleteFile - pro mazání souborů
GetFromDir - vrací seznam existujících složek a souborů v požadované složce
Init - určí složky, které budou kořenem pro souborové operace manažeru
MoveFile - pro přemístění souboru


V metodě "Init" se nastaví povolené kořenové složky pro levou i pravou stranu manažeru. Toto inicializační nastavení je ve formátu JSON a nastaví:
title - uživatelský popis pro zvolenou složku
path - cesta ke zvolené složce
readonly - určuje, zda je složka (a její podsložky a soubory) 1=jen pro čtení, 0=pro čtení i zápis
subfolder - určuje, zda lze vstupovat i do podsložek. 1=ano, 0=ne.


Ovládání souborového manažeru:
Šipkami nebo myší umožňuje označit soubor nebo složku na obou stranách manažeru. Dvojklikem levým tlačítkem myši nebo klávesou Enter lze vstoupit do podsložky. Souborové operace reprezentované tlačítky se provedou nad aktivní stranou manažeru označenou zaleně.

Omezení manažeru:
- Kopírovat nebo mazat lze pouze jednotlivé soubory.
- Složku lze smazat pouze pokud neobsahuje žádný soubor.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "FileManager"
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

Historie:
Pm9.00.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.