Promotic

Předkonfigurace "Průzkumník souborů"

Správce souborů omezený na složky a soubory vnořené do určených složek na disku

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Ostatní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.

Předkonfigurace vytvoří objekt PmaPanel nazvaný "FileExplorer". Obraz obsahuje objekt PmgForm který je v události onFormLoad nakonfigurován jako správce souborů. Objekt PmgWEdit, který umožňuje zobrazit obsah některých typů textových souborů. Funkční tlačítka umožňují nad označenou položkou provést požadovanou diskovou operaci.

Obraz má tyto metody:
CreateDir - pro vytváření složek
DeleteDir - pro smazání prázdné složky
DeleteFile - pro mazání souborů
GetFromDir - vrací seznam existujících složek a souborů v požadované složce
Init - určí složky, které budou kořenem pro souborové operace manažeru
MoveFile - pro přemístění souboru
ViewFile - pro náhled souboru


V metodě "Init" se nastaví povolené kořenové složky pro manažer. Toto inicializační nastavení je ve formátu JSON a nastaví:
title - uživatelský popis pro zvolenou složku
path - cesta ke zvolené složce
readonly - určuje, zda je složka (a její podsložky a soubory) 1=jen pro čtení, 0=pro čtení i zápis
subfolder - určuje, zda lze vstupovat i do podsložek 1=ano, 0=ne


Ovládání souborového manažeru:
Šipkami nebo myší umožňuje označit soubor nebo složku. Dvojklikem myší nebo klávesou Enter nad složkou lze vstoupit do podsložky. Dvojklikem myší nebo klávesou Enter nad souborem bude u vybraných typů textových souborů zobrazen náhled. Souborové operace reprezentované tlačítky se provedou nad označeným souborem (složkou).

Omezení manažeru:
- Mazat lze pouze jednotlivé soubory.
- Složku lze smazat pouze pokud neobsahuje žádný soubor.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "FileExplorer"
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

Historie:
Pm9.00.12: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.