Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Diagram liniowy jednego przebiegu z kolorowym wypełnieniem określony wartościami y względem optymalnej wartości granicznej"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako - Diagram liniowy jednego przebiegu z kolorowym wypełnieniem określony wartościami y względem optymalnej wartości granicznej.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Wykres, funkcje".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten posiada zmienną valY oraz valX typu String gdzie pojedyńcze wartości są pomiędzy sobą oddzielone średnikiem. Można ją połączyć z mierzoną wartością identycznej struktury danych przy pomocy powiązania danych. Zmienne rodzica są w zdarzeniu onDraw udostępnione przy pomocy pEvent.GetParentVar(sName).

W obiekcie PmgCanvas znajdują się zmienne minX, maxX, minY, maxY, spaceX oraz spaceY. Te określają zakres wartości podziałki osi x oraz y oraz wielkość wcięcia osi od lewej, dolnej krawędzi Pmg obiektu.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- colorScale kolor wskazów oraz deskrypcji podziałki
- nMajY ilość wskazów głównych na osi Y
- nMinY ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi) na osi Y
- nDescPer określa period opisu wskazów głównych (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nMajX ilość wskazów głównych na osi X
- nMinX ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi) na osi X
- colorArea kolor powierzchni do rysowania diagramu
- colorGrid kolor siatki pomocniczej (grid)
- nGridPer określa period poziomych/pionowych linii siatki (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nTextSize rozmiar deskrypcji podziałek

Dla Pmg obiektu wżłobionego
- ctx.lineWidth = szerokość linii rysowanego przebiegu
- ctx.strokeStyle = kolor linii rysowanego przebiegu
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Zakres od minimum (x)Zakres dolny osi X
Zakres do maksymum (x)Zakres górny osi X
Zakres od minimum (y)Zakres dolny osi Y
Wartość optymalnaOkreślona idealna wartość, z którą powiązany będzie wykres odchyleń wartości na wykresie.
Zakres do maksymum (y)Zakres górny osi Y
Wartości (x)Domyślne wartości na osi X oddzielone średnikiem.
Szerokość linii przebieguSzerokość linii przebiegu
1. Kolor linii przebieguKolor linii przebiegu
WartościDomyślne wartości
Emulacja danych w powiązaniu zmiennej sterującejW zmiennej sterującej zostaną generowane emulowane dane

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.