Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Diagram liniowy jednego przebiegu określony wartościami x, y"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako - Diagram liniowy jednego przebiegu określony wartościami x, y.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Wykres, funkcje".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten posiada zmienną X_Data oraz Y_Data typu String gdzie pojedyńcze wartości są pomiędzy sobą oddzielone średnikiem. Można ją połączyć z mierzoną wartością identycznej struktury danych przy pomocy powiązania danych. Zmienne rodzica są w zdarzeniu onDraw udostępnione przy pomocy pEvent.GetParentVar(sName).

W obiekcie PmgCanvas znajdują się zmienne minX, maxX, minY, maxY, spaceX oraz spaceY. Te określają zakres wartości podziałki osi x oraz y oraz wielkość wcięcia osi od lewej, dolnej krawędzi Pmg obiektu.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić: Wartości zmiennych titleX oraz titleY umożliwiają opis użytkownika osi x, y.
- colorScale kolor wskazów oraz deskrypcji podziałki
- nMajY ilość wskazów głównych na osi Y
- nMinY ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi) na osi Y
- nDescPer określa period opisu wskazów głównych (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nMajX ilość wskazów głównych na osi X
- nMinX ilość wskazów pozostałych (pomiędzy dwoma głównymi) na osi X
- colorArea kolor powierzchni do rysowania diagramu
- colorGrid kolor siatki pomocniczej (grid)
- nGridPer określa period poziomych/pionowych linii siatki (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- nTextSize rozmiar deskrypcji podziałek

Dla Pmg obiektu wżłobionego
- ctx.lineWidth = szerokość linii rysowanego przebiegu
- ctx.strokeStyle = kolor linii rysowanego przebiegu
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Zakres od minimum (x)Zakres dolny osi X
Zakres do maksymum (x)Zakres górny osi X
Zakres od minimum (y)Zakres dolny osi Y
Zakres do maksymum (y)Zakres górny osi Y
Kolor linii przebieguKolor linii przebiegu
Opis osi XOpis osi użytkownika X
Opis osi YOpis osi użytkownika Y
Wartości (x)Domyślne wartości na osi X oddzielone średnikiem.
Wartości (y)Domyślne wartości na osi Y oddzielone średnikiem.
Emulacja danych w powiązaniu zmiennej sterującejW zmiennej sterującej zostaną generowane emulowane dane

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.