Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Spojnicový graf jednoho průběhu zadaný hodnotami x, y"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako - Spojnicový graf jednoho průběhu zadaný hodnotami x, y.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / Graf, funkce".
 
Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten má proměnnou X_Data a Y_Data typu String kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Lze je napojit na měřené hodnoty stejné datové struktury pomocí datové vazby. Proměnné rodičovského objektu jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().
 
V objektu PmgCanvas jsou proměnné minX, maxX, minY, maxY, spaceX a spaceY. Ty určují hodnotový rozsah stupnice v osách x a y a velikost odsazení os od levého a spodního okraje Pmg objektu.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit: Hodnoty proměnných titleX a titleY umožňují uživatelský popis os x, y.
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose y
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- nMajX počet hlavních dílků na ose x
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose x
- colorArea barva plochy pro kreslení grafu
- colorGrid barva pomocné mřížky (grid)
- nGridPer určuje periodu horizontálních/vertikálních čar mřížky (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý hlavní)
- nTextSize velikost popisků stupnic

Pro vnořený Pmg objekt

- ctx.lineWidth hodnota představuje tloušťku čáry kresleného průběhu
- ctx.strokeStyle hodnota představuje barvu čáry kresleného průběhu
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Rozsah od minima (x)Dolní mez osy x
Rozsah do maxima (x)Horní mez osy x
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy y
Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
Popis osy XUživatelský popis osy X
Popis osy YUživatelský popis osy Y
Hodnoty (x)Výchozí hodnoty v ose x oddělené středníkem
Hodnoty (y)Výchozí hodnoty v ose y oddělené středníkem
Emulace dat ve vazbě řídící proměnnéV řídící proměnné budou generována emulovaná data

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice