Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Sloupcový graf"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako sloupcový graf.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten má proměnnou values typu String, kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Lze ji napojit na měřenou hodnotu stejné datové struktury pomocí datové vazby. Proměnné rodičovského objektu jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar(sName).

V rodičovském objektu PmgCanvas jsou proměnné titles, colors, textSize, min a max.
Proměnná titles a colors je typu String s hodnotami oddělené středníkem.
Proměnná textSize určuje velikost textů popisků grafu.
Proměnná min a max určují hodnotový rozsah stupnice.


Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- nTicks počet dílků stupnice na ose Y
- nSpaceY velikost odsazení osy X od spodního okraje
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy Y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy Y
Názvy sloupcůNázvy sloupců grafu oddělené středníkem
BarvaBarvy ve formátu HTML (Popis práce s barvami) oddělené středníkem
Hodnoty (y)Výchozí hodnoty na ose Y oddělené středníkem.
Emulace dat ve vazbě řídicí proměnnéV řídicí proměnné budou generována emulovaná data

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.