Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Spojnicový graf více průběhů zadaný hodnotami y"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako - Spojnicový graf více průběhů zadaný hodnotami y.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten má proměnnou val1, val2 a valX typu String kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Lze je napojit na měřený hodnoty stejné datové struktury pomocí datové vazby. Proměnné rodičovského objektu jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar(sName).

V objektu PmgCanvas jsou proměnné minX, maxX, minY, maxY, spaceX a spaceY. Ty určují hodnotový rozsah stupnice v osách x a y a velikost odsazení os od levého a spodního okraje Pmg objektu.

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose Y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose Y
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dílků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- nMajX počet hlavních dílků na ose X
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose X
- colorArea barva plochy pro kreslení grafu
- colorGrid barva pomocné mřížky (grid)
- nGridPer určuje periodu horizontálních/vertikálních čar mřížky (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý hlavní)
- nTextSize velikost popisků stupnic

Pro vnořený Pmg objekt
- ctx.lineWidth = šířka čáry kresleného průběhu
- ctx.strokeStyle = barva čáry kresleného průběhu
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Rozsah od minima (x)Dolní mez osy X
Rozsah do maxima (x)Horní mez osy X
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy Y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy Y
Hodnoty (x)Výchozí hodnoty na ose X oddělené středníkem.
Šířka čáry průběhuŠířka čáry průběhu
1. Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
HodnotyVýchozí hodnoty
2. Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
HodnotyVýchozí hodnoty
Emulace dat ve vazbě řídicí proměnnéV řídicí proměnné budou generována emulovaná data

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.