Promotic

Předkonfigurace "Vrstvený sloupcový graf"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako vrstvený sloupcový graf.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Graf, funkce".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten má proměnnou values0, values1, ... typu String kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem. Lze je napojit na měřené hodnoty stejné datové struktury pomocí datové vazby. Proměnné rodičovského objektu jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().

V objektu PmgCanvas jsou proměnné minX, maxX, minY, maxY, spaceX a spaceY. Ty určují hodnotový rozsah stupnice v osách x a y a velikost odsazení os od levého a spodního okraje Pmg objektu.

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose Y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose Y
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dílků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- nMajX počet hlavních dílků na ose X
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose X
- colorArea barva plochy pro kreslení grafu
- colorGrid barva pomocné mřížky (grid)
- nGridPer určuje periodu horizontálních/vertikálních čar mřížky (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý hlavní)
- nTextSize velikost popisků stupnic

Rodičovský Pmg objekt obsahuje další proměnné
- spaceX hodnota vyjadřuje vzdálenost osy Y od levého okraje
- spaceY hodnota vyjadřuje vzdálenost osy X od spodního okraje


Předkonfigurace je přednastavena na 4 hodnoty tvořící barevné vrstvy jednoho sloupce. Pokud je potřeba počet hodnot (vrstev) změnit, pak je nutné provést tyto kroky:
- v proměnné u rodičovského objektu změnit počet v nastavení barev
- smazat nebo založit proměnnou valuesN ve vloženém objektu Dynamic
- v kartě "Draw" vloženého objektu na místě s komentářem // other values provést příslušnou změnu
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy Y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy Y
Názvy sloupcůNázvy sloupců grafu oddělené středníkem.
BarvaBarvy ve formátu HTML (Popis práce s barvami) oddělené středníkem.
HodnotyVýchozí hodnoty (val0)
HodnotyVýchozí hodnoty (val1)
HodnotyVýchozí hodnoty (val2)
HodnotyVýchozí hodnoty (val3)
Emulace dat ve vazbě řídicí proměnnéV řídicí proměnné budou generována emulovaná data

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.