Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "eWON - Komunikacja z usługą chmury Talk2M DataMailbox - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja komunikacji eWON.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Komunikacja / Sterowniki PLC oraz mierniki / eWON - sterownik PLC".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder oraz trzy podfoldery:
View - umożliwia opracowanie danych w wymaganym zakresie z pojedyńczych urządzeń zapisywanych w usłudze chmury Talk2M DataMailbox
Trend - umożliwia odczyt oraz lokalne zapisanie całej historii wymaganych danych wybranego urządzenia w usłudze chmury
Cfg - wytworzy panel serwisowy tworzenia pliku konfiguracyjnego do trendowego zapisu wymaganych danych


W metodzie "GetAuthentication" głównego eWon folderu są zawarte wszystkie dane logowania w celu dostępu do usługi chmury.


View - PmaFolder Do celów testowych oraz do wyświetlenia odczytanych danych jest przeznaczony panel testowy "PanelTest". W nim można przy pomocy konfiguratorów ustawić wymaganą metodę oraz parametr polecenia. Obiekt PanelTrend umożliwia graficznie wyświetlić wymagany zakres czasu danych.
Obiekt PmaFolder posiada metody RequestEwons, RequestEwon, RequestData oraz RequestSyncdata do uruchamiania komunikacji. Każda z tych metod woła metodę Add obiektu PmaSequencer z odpowiednimi parametrami. Ta wywołuje zdarzenie onStep obiektu PmaSequencer gdzie przy pomocy HttpRequest obiektu dojdzie do komunikacji z usługą. Opracowanie odczytanych danych przbiega w metodach ReplyEwons, ReplyEwon, ReplyData oraz ReplySyncdata, które należy w wymagany sposób poprawić.

Cfg - PmaFolder Podobiekty tego folderu są przeznaczone do wyboru danych, które będą odczytywane oraz lokalnie zapisywane do tabeli bazy danych trendów. Do celów wyboru oraz konfiguracji przeznaczony jest panel "CfgTrend". Po zapisaniu jest wytworzony plik o nazwie "EwonCfgTrend.txt" w folderze Cfg aplikacji. Jego zawartość jest potrzebna do poprawnego działania podobiektów w obiekcie Trend zapewniającego komunikację oraz zapis wybranych danych do trendów.

Trend - PmaFolder Podobiekty tego folderu zapewniające komunikację oraz zapis wybranych danych do trendów. Do ich poprawnego działania potrzebny jest plik konfiguracyjny EwonCfgTrend.txt, którego zawartość jest typu JSon oraz można go wytworzyć przy pomocy panela CfgTrend. W celu zwiększenia ilości danych trendowanych należy w środowisku deweloperskim stworzyć w obiekcie Trend kopię obiektu TrendVar1.
Podczas pierwszego uruchomienia komunikacji zostaną stopniowo (z chmury) odczytane wszystkie dane historyczne w kolejności ustawionej w pliku konfiguracyjnym. Dane są odczytywane oraz zapisywane stopniowo od najstarszej do najnowszej i to w pakietach 200 rekordów w jednej komunikacji oraz z periodem 0.5 sekundy pomiędzy końcem opracowania jednej wiadomości a nowym zapytaniem. Później zostanie opracowana następna dana w kolejności. W zależności od ilości danych może ten proces potrwać nieco dłużej. Po odczytaniu i zapisie wszystkich danych zostanie zaplanowany następny odczyt na czas określony w obiekcie DataCfg w zmiennej Period. Jej wartość określa ilość sekund oczekiwania na następne uruchomienie komunikacji po zakończeniu poprzedniej komunikacji.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "eWon"
Identyfikator konta usługiprzypisany kod identyfikacyjny konta usługi
Token kontaToken konta użytkownika
Pokaz komunikacji oraz opracowania danychWytworzy folder View do testowania komunikacji oraz opracowania danych
Zapis do trendów wybrane zmienneWytworzy foldery Trend oraz Cfg do konfiguracji oraz trendowania wybranych zmiennych
Ilość trendowanych zmiennychPlanowana ilość trendowanych zmiennych
Period uruchomienia odczytu danychPeriod (w sekundach), za jaki ponownie zostanie uruchomiony odczyt danych
10 min
15 min
30 min
1 godz
2 godz
1 dzień

Historia:
Pm8.03.14: Wytworzono
Pm9.00.25: Usunięty błąd: Zmiana sposobu logowania do chmury (talk2m) przy użyciu dt2mdevid i t2mtoken (6/2023)
© MICROSYS, spol. s r.o.