Promotic

Przejście ze starszych wersji na wersję PROMOTIC 9

W wersji PROMOTIC 9 wprowadzono wiele zasadniczych zmian koncepcyjnych, które upraszczają oraz uogólniają wytwarzanie aplikacji, i które mają duży wpływ na dalszy rozwój systemu PROMOTIC.
Rozdział ten opisuje zmiany. Jest on przeznaczony projektantom, którzy wytarzali aplikacje w starszych wersjach PROMOTIC a teraz chcą przenieść te aplikacje do wersji PROMOTIC 9.

Uwaga:
- Brak wsparcia dla SO Windows XP/Vista/2003Server..
- Panele (obiekty PmaPanel) w języku VBScript już nie są oferowane do Webu. W przypadku przeglądania stron internetowych przestała być obsługiwana przeglądarka InternetExplorer w wersjach starszych od 11.


Nowa struktura folderów oraz nowy program użytkowy PmManager

W wersji PROMOTIC 9 jest zalecana inna struktura folderów aniżeli w poprzednich wersjach:
Wcześniej wersje PROMOTIC były zapisywane w folderze "/Pm" (np. C:/Pm) a aplikacje były w innych folderach (np. C:/PmProj itd.) Projektant często musi pracować z różnymi wersjami PROMOTIC równocześnie, wtedy musiał posiadać np. folder /Pm75, /Pm80, /Pm83 dla pojedyńczych wersji. Przed uruchomieniem aplikacji projektant musiał sobie pamiętać, w której wersji dana aplikacja jest użytkowana i daną wersję musiał uruchomić.

Teraz zalecamy następującą strukturę folderów:
Wszystkie wersje oraz aplikacje PROMOTIC są zapisane w folderze \Promotic. Folder ten zawiera:
- Podfoldery zawierające pojedyńcze wersje PROMOTIC. Na przykład Pm70500, Pm80301, Pm80327, Pm90000 itd.
- Podfolder Apps(jako Applications), gdzie są zapisane wszystkie aplikacje PROMOTIC (dla dowolnych wersji).
- Nowy program użytkowy PmManager.exe - patrz PmManager.


Funkcje programu użytkowego PmManager:
- Potrafi zarządzać większą ilością wersji PROMOTIC na jednym komputerze. Brak konieczności przełącznia pojedyńczych wersji PROMOTIC.
- Podczas uruchomienia aplikacji program rozpozna, w której wersji była ona ostatnio edytowana i tą wersję uruchomi.
- Zarządza listą aplikacji PROMOTIC na komputerze.
- Potrafi skonwertować aplikację ze starszej wersji PROMOTIC na nowszą.
- Potrafi uruchomić również starsze wersje PROMOTIC (od wersji 7.3.9) oraz ich aplikacje.
- Rozszerzenie pliku .pra jest asociowane z tym programem użytkowym. To znaczy, że kliknięciem myszki na plik z rozszerzeniem .pra zostanie uruchomiony PmManager.exe. W poprzednich wersjach zawsze została uruchomiona aktualnie zarejestrowana wersja PROMOTIC.


Korzestając z nowej struktury folderów oraz nowego programu użytkowego PmManager upraszcza się tworzenie oraz utrzymanie aplikacji. Koncepcja ta jest przeznaczona dla projektantów utrzymujących nie tylko większą ilość aplikacji.

Patrz Foldery i pliki systemu PROMOTIC.

Środowisko deweloperskie oraz runtime zostały rozdzielone i istnieją również w wersji 64-bit

W poprzednich wersjach środowisko deweloperskie oraz tryb runtime były zawarte w jednym programie (Promotic.exe).
W wersji PROMOTIC 9 zostały te dwa środowiska rozdzielone do programów (przyrostek 32/64 oznacza, że chodzi o 32 lub 64-bitowy program):
PromoticDt32.exe / PromoticDt64.exe = Środowisko deweloperskie


Zaletą m.in. jest to, że teraz można uruchomioną aplikację nadal edytować.

Patrz 32-bitowa oraz 64-bitowa wersja programu.

Usunięcie przestarzałych obiektów

Od tej wersji nie są wspierane niektóre przestarzałe obiekty. Niektóre zostały usunięte bez odpowiednika, niektóre zostaną skonwertowane do innych obiektów. W każdym przypadku projektant podczas konwersji otrzyma odpowiednią informację.

Usunięto następujące obiekty:
- PmPrinter: Obiekt ten reprezentował wybraną drukarkę. Był to obiekt jednofunkcyjny i nie miał szerszego praktycznego zastosowania.
Patrz Jak drukować w systemie PROMOTIC.
- PmModem: Obiekt ten umożliwiał przy pomocy obiektu PmaComm komunikować się poprzez komutowane linie telefoniczne. Takie połączenie jest jednak przestarzałe i w praktyce już nie jest stosowane.
- PmToolBar: Obiekt ten wytworzył pasek narzędziowy (Toolbar) aplikacji. Bardziej stosownym oraz ogólniejszym jest wytworzenie paska przy pomocy obiektu PmaPanel.
Patrz Konfiguracje wstępne w grupie "Pasek narzędziowy (Toolbar)".
- PmProgressBox: Obiekt ten przedstawiał okno, w którym wyświatlany był pasek progresji. Teraz dogodniejszym jest wytworzenie takiego okna przy pomocy obiektu PmaPanel, w tórym grafika paska zostanie stworzona na przykład przy pomocy obiektu PmgBar.
- PmWebScreen: Obiekt ten oferował do Webu panel obiektu PmaPanel w postaci jednego pliku w formacie png lub bmp. Był on stosowany w starszych wersjach PROMOTIC kiedy to system nie potrafił jeszcze oferować dynamiczne strony html danego panela.
Patrz Web panele.
- PmiBitmap: Ten graficzny obiekt w obiekcie PmaPanel wyświetlał plik typu bmp, png, jpg ... Już w wersji PROMOTIC 7 (rok 2006) został zastąpiony obiektem PmgRasterImage. Podczas konwersji aplikacji obiekt ten zostanie częściowo skonwertowany do PmgRasterImage.

Zmiana nazw obiektów

W celu lepszej orientacji zostały zmienione nazwy niektórych obiektów:
- Wszystkie obiekty w drzewie Pma obiektów posiadają teraz przyrostek Pma ("a" jako aplikacja). Na przykład obiekt PmaData w starszych wersjach posiadał nazwę PmData, obiekt PmaPanel był obiektem PmPanel itd.
- Wszystkie obiekty graficzne w obiekcie PmaPanel posiadają przyrostek Pmg ("g" jako grafika). Na przykład obiekt PmgBar w starszych wersjach posiadał nazwę PmiBar.


W niektórych przypadkach doszło nie tylko do zmiamy przyrostka, ale do zmiany całej nazwy lub rozdzieleniu na dwa obiekty.

Lista zmienionych Pma obiektów, w przypadku których doszło nie tylko do zmiany przyrostka:
Stara nazwa Nowa nazwa Notatka
PmAlarmEvent PmaAlarmGroup, PmaEventGroup Rozdzielone na dwa niezależne obiekty
PmCommData PmaCommGroup Zmiana nazwy
PmOpcDaClientData PmaOpcDaClientGroup Zmiana nazwy
PmTrend PmaTrendGroup Zmiana nazwy


Lista zmienionych Pmg obiektów, w przypadku których doszło nie tylko do zmiany przyrostka::
Stara nazwa Nowa nazwa Notatka
PmiAx PmTable PmgWTable Skonwertowane z ActiveX obiektu na standardowy Pmg obiekt
PmiAx TrendsView PmgTrendViewer Skonwertowane z ActiveX obiektu na standardowy Pmg obiekt
PmiAx PmgActiveX Zmiana nazwy
PmiText PmgString, PmgNumber Rozdzielone na dwa niezależne obiekty
PmiButtonTwo PmgButtonState Zmiana nazwy
PmiPanel PmgBox Zmiana nazwy
PmiWAnimate PmgVideo Zmiana nazwy

Język JavaScript jest teraz wspierany również w Pma obiektach

W poprzednich wersjach było możliwe pisać skrypty w języku JavaScript tylko w skrypcie Pmg obiektów (żeby sprawnie działały również w przeglądarkach internetowych).
W wersji PROMOTIC 9 można stosować język JavaScript wszędzie (tzn. również w Pma obiektach) a przestarzały język VBScript nie musi być stosowany.

Zostało również wytworzone narzędzie do konwersji napisanych skryptów w języku VBScript do języka JavaScript - patrz Konwersja skryptów obiektu. Narzędzie to (chociaż nie jest doskonałym i niektóre konstrukcje nie potrafi skonwertować) umożliwia w bardzo prosty i szybki sposób skonwertować skrypty w obiektach i skonwertować aplikację tylko do jednego języka - JavaScript.

Język VBScript jest bardzo przestarzały, nie działa w Web przeglądarkach, i nie zawiera wiele nowoczesnych poleceń. W przyszłości system PROMOTIC przestanie wspierać ten język.

Połączenie Edytora aplikacji oraz Edytora paneli graficznych do jednego środowiska

We wszystkich poprzednich wersjach grafika obiektu PmaPanel była edytowana w samodzielnym programie.
Od tej wersji grafika jest edytowana bezpośrednio w karcie "Grafika" obiektu PmaPanel (tą kartę można zwiększyć do całego ekranu). Edycja panela jest tak bardziej prostsza oraz bezpośrednio dostępna.

Funkcjonalność edytora grafiki została znacząco uogólniona:
- Teraz jest do dyspozycji drzewo Pmg obiektów (podobnie jak w środowisku deweloperskim drzewo Pma obiektów).
- W edytorze można zastosować zoom (zwiększenie/zmniejszenie) w celu dokładniejszej edycji małych elementów graficznych - patrz (Zoom menu panela).
- oraz wiele innych mniejszych zmian.

ActiveX obiekty graficzne PmTable oraz TrendsView zostaną skonwertowane na standardowe obiekty PROMOTIC

Te dwa obiekty zostały wytworzone jako ActiveX obiekty (w odróżnieniu od innych graficznych obiektów PROMOTIC). Wcześniej to było zaletą, ponieważ te obiekty było możliwe zastosować w Web panelach w InternetExplorer. Technologia ActiveX z powodu bezpieczeństwa nie jest wspierana w nowoczesnych przeglądarkach internetowych (Chrome, Firefox, Edge ...) i tak już od wersji Pm8.2.0 były te obiekty w Web panelach emulowane jako standardowe graficzne obiekty PROMOTIC.

W wersji PROMOTIC 9 obiekty te są skonwertowane do standardowych obiektów PmgWTable oraz PmgTrendViewer. Zaletą jest prostrza konfiguracja w środowisku deweloperskim, ponieważ konfiguratory tych obiektów są bezpośrednio dostępne tak samo jak w innych Pmg obiektach.

Alarmy oraz eventy - nowa koncepcja

W poprzednich wersjach istniał jeden obiekt (PmAlarmEvent), który przechowywał alarmy i eventy. Do przeglądania była przeznaczona systemowa przeglądarka, którą projektant nie mógł modyfikować.

Teraz istnieją dwa samodzielne obiekty: PmaAlarmGroup dla alarmów oraz PmaEventGroup dla eventów.
Obydwa obiekty posiadają zgodną podstawową funkcjonalność - zapis alarmów lub eventów oraz ich oferowanie do przeglądania. Te obiekty samodzielnie nie umożliwiają przeglądanie.

Do przeglądanie powstały trzy nowe graficzne obiekty (Pmg obiekty, które należy wstawić do obiektu PmaPanel):
- PmgAlarmStateViewer do przeglądaniaoraz pokwitowania stanu alarmów.
- PmgAlarmHistoryViewer do przeglądania historii alarmów.
- PmgEventViewer do przeglądania historii eventów.

Przy pomocy tych obiektów graficznych można dowolnie zmodyfikować przeglądanie alarmów i eventów według potrzeb projektanta. Ten nowy sposób przeglądania alarmów i eventów jest zgodnym z przeglądaniem trendów, danych bieżących itd.

Konwersja alarmów/eventów ze starszych wersji:
Obiekt PmAlarmEvent zostanie automatycznie skonwertowany na PmaAlarmGroup lub PmaEventGroup (według tego jak został ustawiony) oraz automatycznie w tym obiekcie powstaną:
- dla alarmów: dwa panele PmaPanel. Pierwsy panel zawiera PmgAlarmStateViewer do przeglądania stanów oraz drugi panel zawiera PmgAlarmHistoryViewer do przeglądania historii.
- dla eventów: jeden PmaPanel, który zawiera PmgEventViewer do przeglądania historii.

W ten sposób zostanie skonwertowana stara aplikacja do nowej wersji a projektant od tej wersji może w dowolny sposób modyfikować przeglądarki alarmów i eventów według własnych potrzeb.

Usunięto niektóre drivery komunikacyjne

Od wersji Pm9.0.0 zostały usunięte następujące drivery komunikacyjne (jednak są one dostępne w starszych wersjach PROMOTIC):
- PmS5PG: Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Siemens Simatic S5 poprzez PG port.
Do komunikacji z tymi starymi typami Simatic jest lepiej zastosować konwerter komunikacyjny S5-LAN, patrz Komunikacja z Simatic S5.
- PmPromos: Driver do komunikacji ze sterownikami PLC PROMOS firmy Elsaco.
Sterowniki PLC te wspierają protokół Modbus i dlatego jest lepiej zastosować driver komunikacyjny PmModbusMr.
Sterowniki PLC te posiadają kompatybilną komunikację ze sterownikami PLC firmy TECO i dlatego można zastosować driver komunikacyjny PmTeco.
- PmMicroUnit: Driver do komunikacji ze sterownikami PLC MicroUNIT.
Nowe sterowniki PLC (od 2011 roku) już wspierają protokół Modbus i dlatego jest lepiej zastosować driver komunikacyjny PmModbusMr.
Nawigacja:
 
 
- Przejście na PROMOTIC 9
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.