Promotic

Přechod ze starších verzí na verzi PROMOTIC 9

Ve verzi PROMOTIC 9 bylo zavedeno mnoho zásadních koncepčních změn, které usnadňují a zobecňují vytváření aplikace a které mají velký vliv na další vývoj systému PROMOTIC.
Tato kapitola popisuje tyto změny. Je určena pro projektanty, kteří vytvářeli aplikace ve starších verzích PROMOTIC a nyní chtějí převést tyto aplikace do verze PROMOTIC 9.

Upozornění:
- Přestal být podporován OS Windows XP/Vista/2003Server..
- Obrazy (objekty PmaPanel) v jazyce VBScript již nejsou nabízeny pro Web prohlížení. Pro Web prohlížení také přestal být podporován InternetExplorer nižší verze než 11.


Nová struktura souborových složek a nový nástroj PmManager

S verzí PROMOTIC 9 je doporučována jiná struktura souborových složek než v předchozích verzích:
Dříve byly verze PROMOTIC uloženy ve složce "/Pm" (např. C:/Pm) a aplikace byly v jiných složkách (např. C:/PmProj atd.) Často však musí projektant pracovat s více verzemi PROMOTIC a pak musel mít např. složku /Pm75, /Pm80, /Pm83 pro jednotlivé verze. Před spuštěním aplikace si musel projektant pamatovat, ve které verzi je aplikace udržovaná a tuto verzi musel spustit.

Nyní doporučujeme novou strukturu složek:
Všechny verze i aplikace PROMOTIC jsou uloženy ve složce \Promotic. Tato složka obsahuje:
- Podsložky obsahující jednotlivé verze PROMOTIC. Například Pm70500, Pm80301, Pm80327, Pm90000 atd.
- Podsložku Apps (jako Applications), kde jsou uloženy všechny aplikace PROMOTIC (je jedno pro jakou verzi).
- Nový nástroj PmManager.exe - viz PmManager.


Funkce programu PmManager:
- Umí spravovat více verzí PROMOTIC na jednom počítači. Není již nutno přepínat jednotlivé verze PROMOTIC.
- Při spouštění aplikace program pozná, ve které verzi byla naposledy editovaná a tuto verzi spustí.
- Udržuje seznam aplikací PROMOTIC na počítači.
- Umí převést aplikaci ze starší verze PROMOTIC na novější.
- Umí spouštět i starší verze PROMOTIC (od verze 7.3.9) a jejich aplikace.
- K tomuto programu je přiřazena přípona .pra. To znamená, že kliknutím myši na soubor s příponou .pra se spustí PmManager.exe. V předchozích verzích se vždy spouštěla právě zaregistrovaná verze PROMOTIC.


Využitím nové struktury složek a nového programu PmManager se velmi zjednodušuje tvorba a údržba aplikací. Tato koncepce je vhodná nejen pro projektanty udržující více aplikací, ale i pro jednu aplikaci.

Viz Složky a soubory systému PROMOTIC.

Vývojové prostředí a runtime jsou rozděleny a jsou i v 64-bitových verzích

V předchozích verzích bylo vývojové prostředí a runtime prostředí v jednom programu (Promotic.exe).
Ve verzi PROMOTIC 9 jsou tato prostředí rozdělena do programů (přípona 32/64 znamená, že se jedná o 32 nebo 64-bitový program):
PromoticDt32.exe / PromoticDt64.exe = Vývojové prostředí
PromoticRt32.exe / PromoticRt64.exe = Runtime prostředí


Výhodou mimo jiné je, že nyní lze mít spuštěnou aplikaci a přitom ji dále vyvíjet.

Viz 32-bitová a 64-bitová verze programu.

Zrušení zastaralých objektů

Od této verze byly zrušeny některé zastaralé objekty. Některé byly zrušeny bez náhrady, některé se zkonvertují do jiných objektů. V každém případě je projektant při konverzi na toto upozorněn.

Byly zrušeny následující objekty:
- PmPrinter: Tento objekt zastupoval zadanou tiskárnu. Byl velmi jednoúčelový a neměl větší praktické použití.
Viz Jak tisknout v systému PROMOTIC.
- PmModem: Tento objekt umožňoval objektem PmaComm komunikovat přes komutované telefonní linky. Tento přístup je však již zastaralý a v praxi nepoužívaný.
- PmToolBar: Tento objekt vytvořil nástrojovou lištu (ToolBar) aplikace. Je mnohem lepší a obecnější vytvořit nástrojovou lištu pomocí objektu PmaPanel.
Viz Předkonfigurace ve skupině "Nástrojová lišta (Toolbar)".
- PmProgressBox: Tento objekt představoval okno, ve kterém se zobrazovala posuvná lišta jako ukazatel v jakém stavu je nějaká operace. Nyní je daleko lepší vytvořit takové okno objektem PmaPanel, ve kterém bude grafika posuvné lišty vytvořená například objektem PmgBar.
- PmWebScreen: Tento objekt nabízel do Webu obrazu objektu PmaPanel jako jeden soubor ve formátu png nebo bmp. Bylo to ještě ve verzích kdy aplikace PROMOTIC neuměl nabízet dynamické html stránky daného obrazu.
Viz Web obrazy.
- PmiBitmap: Tento grafický objekt v objektu PmaPanel zobrazoval soubor typu bmp, png, jpg ... Již ve verzi PROMOTIC 7 (rok 2006) byl nahrazen objektem PmgRasterImage. Při konverzi aplikace se tento objekt částečne zkonvertuje do PmgRasterImage.

Přejmenování objektů

Pro budoucí lepší srozumitelnost byly přejmenovány některé objekty:
- Všechny objekty ve stromu Pma objektů mají nyní příponu Pma ("a" jako aplikace). Například objekt PmaData měl ve starších verzích název PmData, objekt PmaPanel byl PmPanel atd.
- Všechny grafické objekty v objektu PmaPanel mají nyní příponu Pmg ("g" jako grafika). Například objekt PmgBar měl ve starších verzích název PmiBar.


U některých objektů došlo nejen ke změně přípony, ale ke změně celého názvu nebo k rozdělení na dva objekty.

Seznam změněných Pma objektů, u kterých došlo nejen ke změně přípony:
Starý název Nový název Poznámka
PmAlarmEvent PmaAlarmGroup, PmaEventGroup Rozdělení na dva nezávislé objekty
PmCommData PmaCommGroup Změna názvu
PmOpcDaClientData PmaOpcDaClientGroup Změna názvu
PmTrend PmaTrendGroup Změna názvu


Seznam změněných Pmg objektů, u kterých došlo nejen ke změně přípony::
Starý název Nový název Poznámka
PmiAx PmTable PmgWTable Zkonvertován z ActiveX objektu na standardní Pmg objekt
PmiAx TrendsView PmgTrendViewer Zkonvertován z ActiveX objektu na standardní Pmg objekt
PmiAx PmgActiveX Změna názvu
PmiText PmgString, PmgNumber Rozdělení na dva nezávislé objekty
PmiButtonTwo PmgButtonState Změna názvu
PmiPanel PmgBox Změna názvu
PmiWAnimate PmgVideo Změna názvu

Jazyk JavaScript je nyní podporován i v Pma objektech

V předchozí verzi bylo možno psát skripty v jazyce JavaScript pouze ve skriptu Pmg objektů (z důvodu ať jsou tyto skripty funkční také ve Web prohlížečích).
Ve verzi PROMOTIC 9 lze již používat jazyk JavaScript všude (tzn. i v Pma objektech) a zastaralý jazyk VBScript se nemusí používat.

Byl také vytvořen konverzní nástroj pro převod již napsaných skriptů v jazyce VBScript do jazyka JavaScript - viz Konverze skriptů objektu. Tento nástroj (i když není zcela dokonalý a některé vyjímečné konstrukce neumí převést) umožňuje velmi snadno a rychle převést skripty v objektech a zkonvertovat aplikaci jen na jeden jazyk - JavaScript.

Jazyk VBScript je velmi zastaralý, není funkční ve Web prohlížečích, nemá mnoho moderních příkazů a ve vzdálenějším budoucnu možná systém PROMOTIC tento jazyk přestane podporovat.

Sjednocen Editor aplikace a Editor obrazů do jednoho prostředí

Ve všech předchozích verzích se grafika objektu PmaPanel editovala v samostatném programu.
Od této verze se tato grafika edituje přímo v kartě "Grafika" objektu PmaPanel (tuto kartu lze zvětšit na celou plochu). Editace obrazu je tak nyní mnohem snažší a přímo přístupná.

Editor grafiky byl také velmi zobecněn:
- Nyní je k dispozici strom Pmg objektů (podobně jako je ve vývojovém prostředí strom Pma objektů).
- V editoru lze nyní provést zoom (zvětšení/zmenšení) pro lepší editaci malých grafických objektů - viz (Menu zvětšení/zmenšení obrazu).
- a mnoho dalších menších úprav.

Grafické ActiveX objekty PmTable a TrendsView jsou převedeny na standardní grafické objekty PROMOTIC

Tyto dva objekty byly vytvořeny jako ActiveX objekty (na rozdíl od jiných grafických objektů PROMOTIC). V dřívějších dobách to byla výhoda, protože tyto objekty mohly být použity i ve Web obrazech pro InternetExplorer. Technologie ActiveX však není z důvodu bezpečnosti podporována standardními Web prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge ...) a tak již od verze Pm8.2.0 byly tyto grafické objekty pro Web emulovány v html stránkách jakoby to byly standardní grafické objekty PROMOTIC.

Ve verzi PROMOTIC 9 jsou tyto objekty zkonvertovány do standardních objektů PmgWTable a PmgTrendViewer. Velkou výhodou je mimo jiné snadnější konfigurace ve vývojovém prostředí, protože konfigurátory těchto objektů jsou přímo přístupné stejně jako v jiných Pmg objektech.

Alarmy a eventy - nová koncepce

V předchozích verzích byl jeden objekt (PmAlarmEvent), který uchovával alarmy a eventy. Pro prohlížení sloužil systémový prohlížeč, který projektant nemohl měnit.

Nyní jsou pro uložení určené dva objekty: PmaAlarmGroup pro alarmy a PmaEventGroup pro eventy.
Oba dva objekty mají stejnou hlavní funkci - uložení alarmů nebo eventů a nabízení těchto údajů pro prohlížení. Tyto objekty však sami neumožňují prohlížení.

Pro prohlížení vznikly tři nové grafické objekty (Pmg objekty, které se umísťují do objektu PmaPanel):
- PmgAlarmStateViewer pro prohlížení a kvitaci stavů alarmů.
- PmgAlarmHistoryViewer pro prohlížení historie alarmů.
- PmgEventViewer pro prohlížení historie eventů.

Pomocí těchto grafických objektů lze nyní měnit prohlížení alarmů a eventů podle potřeb projektanta. Tento nový přístup sjednocuje prohlížení alarmů a eventů s jinými přístupy jako je prohlížení trendů, aktuálních dat atd.

Konverze alarmů/eventů ze starších verzí:
Objekt PmAlarmEvent se automaticky převede na PmaAlarmGroup nebo PmaEventGroup (podle toho jak byl nastaven) a automaticky v tomto objektu vzniknou:
- pro alarmy: dva obrazy PmaPanel. První obraz obsahuje PmgAlarmStateViewer pro prohlížení stavů a druhý obraz obsahuje PmgAlarmHistoryViewer pro prohlížení historie.
- pro eventy: jeden PmaPanel, který obsahuje PmgEventViewer pro prohlížení historie.

Tímto způsobem se zkonvertuje stará aplikace do nové verze a projektant od této verze může obecněji měnit prohlížeče alarmů a eventů podle potřeb.

Zrušeny některé komunikační ovladače

Od verze Pm9.0.0 byly zrušeny následující komunikační ovladače (jsou však dostupné ve starších verzích PROMOTIC):
- PmS5PG: Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Siemens Simatic S5 přes PG port.
Pro komunikaci s těmito starými typy Simatic je lepší použít komunikační převodník S5-LAN, viz Komunikace se Simatic S5.
- PmPromos: Ovladač pro komunikaci s PLC automaty PROMOS firmy Elsaco.
Tyto PLC automaty podporují protokol Modbus a proto je lepší použít komunikační ovladač PmModbusMr.
Tyto PLC automaty mají kompatibilní komunikaci s PLC automaty firmy TECO a proto lze použít komunikační ovladač PmTeco.
- PmMicroUnit: Ovladač pro komunikaci s PLC automaty MicroUNIT.
Nové PLC automaty (od roku 2011) již podporují protokol Modbus a proto je lepší použít komunikační ovladač PmModbusMr.
Navigace:
 
 
- Přechod na PROMOTIC 9
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.