Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Přechod ze starších verzí na verzi PROMOTIC 9

Ve verzi PROMOTIC 9 bylo zavedeno mnoho zásadních koncepčních změn, které usnadňují a zobecňují vytváření aplikace a které mají velký vliv na další vývoj systému PROMOTIC.

Tato kapitola popisuje tyto změny. Je určena pro projektanty, kteří vytvářeli aplikace ve starších verzích PROMOTIC a nyní chtějí převést tyto aplikace do verze PROMOTIC 9.

 
Upozornění:
- Přestal být podporován OS Windows XP/Vista..
- Obrazy (objekty PmaPanel) v jazyce VBScript již nejsou nabízeny pro WEB prohlížení. Pro Web prohlížení také přestal být podporován InternetExplorer nižší verze než 11.
 

Nová adresářová struktura a nový program PmManager

S verzí PROMOTIC 9 je doporučována jiná adresářová struktura než v předchozích verzích:

Dříve byly verze PROMOTIC uloženy v adresáři /Pm (např. C:/Pm) a aplikace byly v jiných adresářích (např. C:/PmProj atd.) Často však musí projektant pracovat s více verzemi PROMOTIC a pak musel mít např. adresář /Pm75, /Pm80, /Pm83 pro jednotlivé verze. Před spuštěním aplikace si musel projektant pamatovat, ve které verzi je aplikace udržovaná a tuto verzi musel spustit.

 
Nyní doporučujeme novou strukturu adresářů:

Všechny verze i aplikace PROMOTIC jsou uloženy v adresáři /Promotic (např. C:/Promotic). Tento adresář obsahuje:

- Podadresáře obsahující jednotlivé verze PROMOTIC. Například Pm70500, Pm80301, Pm80327, Pm90000 atd.
- Podadresář Apps (jako Applications), kde jsou uloženy všechny PROMOTIC aplikace (je jedno pro jakou verzi).
- Nový program PmManager.exe.

 
Funkce programu PmManager:
- Umí spravovat více verzí PROMOTIC na jednom počítači. Není již třeba přepínat jednotlivé verze PROMOTIC.
- Při spouštění aplikace program pozná, ve které verzi byla naposledy editovaná a tuto verzi spustí.
- Udržuje seznam aplikací PROMOTIC na daném počítači.
- Umí převést aplikaci ze starší verze PROMOTIC na novější.
- Umí spouštět i starší verze PROMOTIC (od verze 7.3.9) a jejich aplikace.
- K tomuto programu je přiřazena přípona .pra. To znamená, že při kliknutí na soubor s příponou .pra se spustí PmManager.exe. V předchozích verzích se vždy spouštěla právě zaregistrovaná verze PROMOTIC.
 
Využitím nové struktury adresářů a nového programu PmManager se velmi zjednodušuje tvorba a údržba aplikací. Tato koncepce je vhodná nejen pro projektanty udržující více aplikací, ale i pro jednu aplikaci.

Vývojové prostředí a runtime jsou rozděleny na dva nezávislé programy

V předchozích verzích bylo vývojové prostředí i runtime prostředí v jednom programu (PROMOTIC.exe).

Ve verzi 9 jsou tato prostředí rozdělena do dvou programů:

PromoticDt32.exe = Vývojové prostředí. Přípona 32 znamená, že se jedná o 32-bitový program (v dalších verzích chceme zpřístupnit i 64-bitový program).
PromoticRt32.exe = Runtime prostředí
 
Výhodou mimo jiné je, že nyní lze mít spuštěnou aplikaci a přitom ji dále vyvíjet.

Zrušení zastaralých objektů

Od této verze byly zrušeny některé zastaralé objekty. Některé byly zrušeny bez náhrady, některé se zkonvertují do jiných objektů. V každém případě je projektant při konverzi na toto upozorněn.
 
Byly zrušeny následující objekty:
- PmPrinter: Tento objekt zastupoval zadanou tiskárnu. Byl velmi jednoúčelový a neměl větší praktické použití.

Viz Jak tisknout v systému PROMOTIC.

- PmModem: Tento objekt umožňoval objektem PmaComm komunikovat přes komutované telefonní linky. Tento přístup je však již zastaralý a v praxi nepoužívaný.
- PmTooBar: Tento objekt vytvořil nástrojovou lištu (ToolBar) aplikace. Je mnohem lepší a obecnější vytvořit nástrojovou lištu pomocí objektu PmaPanel.

Viz Předkonfigurace ve skupině "Nástrojová lišta (Toolbar)".

- PmProgressBox: Tento objekt představoval okno, ve kterém se zobrazovala posuvná lišta jako ukazatel v jakém stavu je nějaká operace. Nyní je daleko lepší vytvořit takové okno jako objekt PmaPanel, ve kterém bude grafika posuvné lišty vytvořená například objektem PmgBar.

Viz Předkonfigurace ve skupině "Ukazatel průběhu (Progress)".

- PmWebScreen: Tento objekt nabízel do Webu obraz objektu PmaPanel jako jeden soubor ve formátu png nebo bmp. Bylo to ještě ve verzích kdy PROMOTIC neuměl nabízet dynamické html stránky daného obrazu.

Viz Web obrazy.

- PmiBitmap: Tento grafický objekt v objektu PmaPanel zobrazoval soubor typu bmp, png, jpg .. Již ve verzi PROMOTIC 7 (rok 2006) byl nahrazen objektem PmgRasterImage. Při konverzi aplikace se tento objekt částečne zkonvertuje do PmgRasterImage.

Přejmenování objektů

Pro budoucí lepší srozumitelnost byly přejmenovány některé objekty:
- Všechny objekty ve stromu aplikace mají nyní příponu Pma ("a" jako aplikace). Například objekt PmaData měl ve starších verzích název PmData, objekt PmaPanel byl PmPanel atd.
- Všechny grafické objekty v objektu PmaPanel mají nyní příponu Pmg ("g" jako grafika). Například objekt PmgBar měl ve starších verzích název PmiBar.
 
U některých objektů došlo nejen ke změně přípony, ale ke změně celého názvu nebo k rozdělení na dva objekty.
 
Seznam změněných Pma objektů, u kterých došlo nejen ke změně přípony:
Starý název Nový název Poznámka
PmAlarmEvent PmaAlarmGroup, PmaEventGroup Rozdělení na dva nezávislé objekty
PmCommData PmaCommGroup Změna názvu
PmOpcClientData PmaOpcClientGroup Změna názvu
PmTrend PmaTrendGroup Změna názvu
 
Seznam změněných Pmg objektů, u kterých došlo nejen ke změně přípony::
Starý název Nový název Poznámka
PmiAx PmTable PmgWTable Zkonvertován z ActiveX na standardní Pmg objekt
PmiAx TrendsView PmgTrendViewer Zkonvertován z ActiveX na standardní Pmg objekt
PmiAx PmgActiveX Změna názvu
PmiText PmgString, PmgNumber Rozdělení na dva nezávislé objekty
PmiButtonTwo PmgButtonState Změna názvu
PmiPanel PmgPane Změna názvu
PmiWAnimate PmgVideo Změna názvu

Jazyk JavaScript je nyní podporován i v Pma objektech

V předchozí verzi bylo možno psát skripty v jazyce JavaScript pouze ve skriptech Pmg objektů (z důvodu ať jsou tyto skripty funkční také ve Web prohlížečích).

Ve verzi PROMOTIC 9 lze již používat jazyk JavaScript všude (tzn. i v Pma objektech) a zastaralý jazyk VBScript se nemusí používat.

 
Byl také vytvořen konverzní nástroj pro převod již napsaných skriptů v jazyce VBScript do jazyka JavaScript. Tento nástroj (i když není zcela dokonalý a některé vyjímečné konstrukce neumí převést) umožní velmi snadno a rychle převést skripty v objektech a zkonvertovat aplikaci jen na jeden jazyk - JavaScript.
 
Jazyk VBScript je velmi zastaralý, není funkční ve Web prohlížečích, nemá mnoho moderních příkazů a ve vzdálenějším budoucnu možná systém PROMOTIC tento jazyk přestane podporovat.

Sjednocení Editoru aplikace a Editoru obrazů do jednoho prostředí

Ve všech předchozích verzích se grafika objektu PmaPanel editovala v samostatném programu.

V této verzi se tato grafika edituje přímo v záložce Grafika objektu PmaPanel (tuto záložku lze zvětšit na celou plochu). Editace obrazu je tak nyní mnohem snažší a přímo přístupná.

 
Editor grafiky byl také velmi zobecněn:
- Nyní je k dispozici strom objektů podobně jako je ve vývojovém prostředí strom objektů.
- V editoru lze nyní provést zoom (zvětšení/zmenšení) pro lepší editaci malých grafických objektů.
- A mnoho dalších menších úprav.

Grafické ActiveX objekty PmTable a TrendsView jsou převedeny na standardní grafické objekty PROMOTIC

Tyto dva objekty byly (narozdíl od jiných grafických objektů PROMOTIC) vytvořeny jako ActiveX objekty. V dřívějších dobách to byla výhoda, protože tyto objekty mohly být použity i ve Web obrazech pro InternetExplorer. Technologie ActiveX však není z důvodu bezpečnosti podporována v moderních Web prohlížečích (Chrome, Firefox, Edge ..) a tak již od verze PROMOTIC 8.2 byly tyto grafické objekty pro Web emulovány v html stránkách jakoby to byly standardní grafické objekty PROMOTIC.
 
Ve verzi PROMOTIC 9 jsou tyto objekty zkonvertovány do standardních objektů PmgWTable a PmgTrendViewer. Velkou výhodou je mimo jiné snadnější konfigurace ve vývojovém prostředí, protože konfigurátory těchto objektů jsou přímo přístupné stejně jako v jiných Pmg objektech.

Alarmy a eventy - nová koncepce

V předchozích verzích byl jeden objekt (PmAlarmEvent), který uchovával alarmy a eventy. Pro prohlížení sloužil systémový prohlížeč, který projektant nemohl měnit.
 
Nyní jsou pro ukládání určené dva objekty: PmaAlarmGroup pro alarmy a PmaEventGroup pro eventy.

Oba dva objekty mají stejnou hlavní funkci - ukládání alarmů nebo eventů a nabízení těchto údajů pro prohlížení. Tyto objekty však sami neumožňují prohlížení.

 
Pro prohlížení vznikly tři nové grafické objekty (Pma objekty, které se umísťují do objektu PmaPanel):
- PmgAlarmStateViewer pro prohlížení a kvitaci stavů alarmů.
- PmgAlarmHistoryViewer pro prohlížení historie alarmů.
- PmgEventViewer pro prohlížení historie eventů.

Pomocí těchto grafických objektů lze nyní měnit prohlížení alarmů a eventů podle potřeb projektanta. Tento nový přístup sjednocuje prohlížení alarmů a eventů s jinými přístupy jako je prohlížení trendů, aktuálních dat atd.

 
Konverze alarmů/eventů ze starších verzí:

Objekt PmAlarmEvent se automaticky převede na PmaAlarmGroup nebo PmaEventGroup (podle toho jak byl nastaven) a automaticky v tomto objektu vzniknou:

- pro alarmy: dva obrazy PmaPanel. První obraz obsahuje PmgAlarmStateViewer pro prohlížení stavů a druhý obraz obsahuje PmgAlarmHistoryViewer pro prohlížení historie.
- pro eventy: jeden obraz PmaPanel, který obsahuje PmgEventViewer pro prohlížení historie.

Tímto způsobem se zkonvertuje stará aplikace do nové verze a projektant od této verze může obecněji měnit prohlížeče alarmů a eventů podle potřeb.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice