Promotic

Web usługa Maatrix: komunikacja z aplikacjami mobilnymi

System Maatrix (patrz http://www.maatrix.eu) to usługa, przy pomocy której można wcześniej zdefiniowanym grupom użytkowników (pracownicy, dostawcy, ...) wysyłać wiadomości do mobilnej aplikacji. Aplikacja PROMOTIC może potrafić na przykład:
- Wysyłać wiadomości do aplikacji mobilnej (informowanie o stanie aplikacji).
- Wysyłać wiadomości o sytuacjach awaryjnych a usługa już sama wyśle wszystko potrzebne do zdefiniowanych grup użytkowników a poprzez aplikację mobilną stwierdzi kto znajduje się najbliżej oraz zapewni kto powinien zająć się tematem.
- Przygotowanie spotkań, proponowanie terminów, delegowanie zadań, itd.


System zakłada, że użytkownicy (aplikacji mobilnej Maatrix) są zalogowani do usługi (konkretnego szablonu) użytkowanej przez klienta
Szablony można modyfikować. Przy pomocy jednego szablonu można wysyłać wiadomości o różnej treści oraz również przeprowadzać bilans ewentualnych odpowiedzi.
Zastosowanie szablony w trybie free jest ograniczone ilością wysłanych wiadomości w danym miesiącu.

Kroki konieczne do udostępnienia usługi:

Użytkownik - tzn. ten który ma zostać telefonicznie powiadamiany.
a1. Zarejestruj na portalu Maatrix (http://www.maatrix.eu, email + hasło)
a2. Zainstaluj aplikacji mobilnej Maatrix (google play)
a3. Uzyskaj od administratora usługi "ticket".


Klient - tzn. menedżer usługi komunikacyjnej tzn. administrator (projektant) aplikacji PROMOTIC.
b1. Wytwórz użytkownika (punkty a1 oraz a2)
b2. Zarejestruj nowego klienta na portalu in-maatrix
b3. Wybierz oraz ustaw szablon(y) w części:
Templates by connected systems
SCADA systems
SCADA PROMOTIC by MICROSYS
Templates for predefined settings systemu PROMOTIC
b4. Ustaw plan licencyjny szablonów (free - ograniczona ilość wiadomości w miesiącu, basic, ...)
b5. Ustaw szablonom typ interfejsu Interface SCADA Promotic dostępny "Yes"
b6. W ustawieniach usługi wytwórz wejściówki dla użytkowników (punkt a3)


Ustawienie szablonów oraz komunikacji można przetestować z poziomu formularza Webowego pojedyńczych szablonów.

Zastosowanie usługi w systemie PROMOTIC:

W celu wysyłania wiadomości z aplikacji PROMOTIC została przygotowana Konfiguracja wstępna "Wysłanie wiadomości do aplikacji mobilnej usługi "Maatrix"". Konfiguracja wstępna komunikuje z usługą przy pomoci HTTPRequest gdzie "treść wiadomości" zawiera format danych typu JSON. Struktura danych jest zgodna dla wszystkich szablonów (metoda projektanta "Template_Send" obiektu PmaSequencer). Adres jest: "https://in-maatrix1.com:9971".

Kody potrzebne w konfiguracji wstępnej w celu identyfikacji usługi (szablony) do wysyłania wiadomości
- Szablony muszą mieć aktywny interfejs Interface SCADA Promotic (punkt b5). Identyfikator interfejsu InterfaceID to kod dziewięciu znaków rozpoczynający się literami int
- Identyfikator szablonu ServiceceID - Kod dziewięciu znaków rozpoczynający się literami srv (ID usługi) zastosowanego szablonu
- Hasło M2M M2Mpswd - Kod dziewięciu znaków (hasło M2M) zastosowanego szablonu

Historia:
Pm8.03.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.