Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Tygodniowy plan grzewczy - przeglądanie oraz ustawienie"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Technologia / Ciepło".

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel. Główny obiekt ma wstęnie ustawioną nazwę "Plan heat weekly".
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Konfiguracja wstępna umożliwia wyświetlenie oraz edycję tygodniowego planu temperatury wymaganej. Dane przebiegu są uzyskane przez wywołanie metody panela LoadData oraz są zapisywane przy pomocy SaveData.

Powierzchnię wykresu wprowadzania tworzą dwa do siebie wżłobione obiekty PmgCanvas. Zewnętrzny Pmg obiekt rysuje osi x oraz y oraz ich opisy wartości. Te można poprawić dodatkowo w metodach DrawScaleTime lub DrawScaleValue w karcie "Draw", oraz również w odpowiednich zmiennych w karcie "Zmienne".

Wewnętrzy obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic" na podstawie wartości w zmiennych day1(7) oraz graphs w karcie "Zmienne" rysuje przebieg planu grzewczego. W karcie "Metody" znajdują się pomocnicze metody do wczytania, zapisania oraz edycji wykresu.

W karcie "Zdarzenia" w zdarzeniu onMousePress znajduje się skrypt, który reaguje na kliknięcie myszką w obszarze przeglądarki w zależności od stanu obiektu PmgRadioButton.
Skrypt umożliwia:
w stanie 1 przesunąć najbliższy punkt w osi Y.


Wstępnie ustawione przyciski LoadData oraz SaveData wywołują odpowiednie metody panela i służy do wczytania lub do zapisania wartości planu grzewczego. Metody te należy dostosować w ten sposób, żeby odpowiadały śledzonej technologii.

Pole wprowadzania PmgNumber umożliwia edycję wartości punktu pojedyńczego punktu. Przyciski + oraz - umożliwiają grupową edycję wartości wszystkich punktów o wprowadzoną wartość.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PlanWeek"
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panela" zostanie ustawiony na daną wartość.
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Minimum zakresu wprowadzanych temperaturOś Y - Minimum zakresu wprowadzanych temperatur
Maksymum zakresu wprowadzanych temperaturOś Y - Maksymum zakresu wprowadzanych temperatur
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.03.19: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.