Promotic

Konfiguracja wstępna "Przeglądarką krzywej grzewczej - przeglądanie oraz ustawienie"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Technologia / Ciepło".

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel. Główny obiekt ma wstęnie ustawioną nazwę "Panel Heat Curve"
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.


Konfiguracja wstępna umożliwia wyświetlenie oraz edycję dowolnej ilości punktów przebiegu pogodowej krzywej grzewczej. Dane przebiegu są uzyskane przez wywołanie metody panela LoadData oraz są zapisywane przy pomocy SaveData.

Powierzchnię wykresu wprowadzania tworzą dwa do siebie wżłobione obiekty PmgCanvas. Zewnętrzny Pmg obiekt rysuje osi x oraz y oraz ich opisy wartości. Te można dodatkowo poprawić w metodach DrawScaleX lub DrawScaleY w karcie "Draw", oraz również w odpowiednich zmiennych w karcie "Zmienne".

Wewnętrzy obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic" na podstawie wartości w zmiennych valX oraz valY w karcie "Zmienne" rysuje przebieg planu grzewczego. W karcie "Metody" znajdują się pomocnicze metody do wczytania, zapisania oraz edycji wykresu.

W karcie "Zdarzenia" w zdarzeniu onMousePress znajduje się skrypt, który reaguje na kliknięcie myszką w obszarze przeglądarki w zależności od stanu obiektu PmgRadioButton.
Skrypt umożliwia:
w stanie 1 przesunąć najbliższy punkt w kierunku x oraz y
w stanie 2 usunąć najbliższy punkt
w stanie 3 dodać nowy punkt
Wartości są zaokrąglane z dokładnoscią na 1/2 °C.

Wstępnie ustawione przyciski LoadSave oraz SaveData wywołują odpowiednie metody panela i służą do wczytania lub zapisania wartości krzywej grzewczej. Te metody należy zmienić tak, żeby nawiązywały do monitorowanej technologii.

Pole wprowadzania PmgNumber umożliwia edycję wartości pojedyńczego punktu. Przyciski + oraz - umożliwiają grupową edycję wartości wszystkich punktów o wprowadzoną wartość.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "HeatCurve"
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panela" zostanie ustawiony na daną wartość.
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Najniższa temperatura zewnętrzna zakresu krzywej grzewczejOś X - Najniższa temperatura zewnętrzna zakresu krzywej grzewczej
Najwyższa temperatura zewnętrzna zakresu krzywej grzewczejOś X - Najwyższa temperatura zewnętrzna zakresu krzywej grzewczej
Język skryptów obiektu(ów)Język skryptów obiektu(ów) aplikacji
0 - vbscript
1 - javascript
Zazwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zazwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
Identyfikator Web komponentuOkreśla unikalny identyfikator Web komponentu. Zupełny Adres URL do tego komponentu wygląda na przykład:
"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Identyfikator Web komponentu" zostanie ustawiony na daną wartość.
© MICROSYS, spol. s r. o.