Promotic

Konfiguracja wstępna "Węzeł grzewczy - stacja przekaźnikowa"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Technologia / Ciepło".

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder z podobiektami PmaPanel, PmaData oraz PmaTimer.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.


W panelu ważne są obiekty Zawór trójdrogowy analogowy oraz Analogowa pompa. Te są powiązane z odpowiednimi zmiennymi obiektu PmaData i w ten sposób wyświetlają swój stan bieżący. Wywołaniem zdarzenia onMenuFill oraz onMenuSelect można zmienić tryb urządzenia a tym na przykład zdalnie sterować urządzeniem. Następnym aktywnym obiektem w panelu jest PmgNumber, przy pomocy którego można ustawić wymaganą wartość temperatury.

W obiekcie PmaData znajdują się zmienne, które są powiązane z tą technologią a ich znaczenie jest opisane w karcie "Dane" przy każdej zmiennej w kolumnie Notatka.

Obiekt PmaTimer o nazwie "Emul" tylko "emuluje" funkcję centralnej dyspozytorni regulacji. W skrypcie zdarzenia onTick można zauważyć w jaki sposób są ustawione odpowiednie zmienne obiektu PmaData, w taki sposób by Pmg obiekty wyświetlały stan bieżący technologii. Części tego skryptu mogą wtedy zostać wykorzystane jako wzór opracowanie danych przychodzących z centralnej dyspozytorni regulacji.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "TransferStation"
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panela" zostanie ustawiony na daną wartość.
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.02.12: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.