Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Przeglądarka trendów z podziałką dla każdego wyświetlanego trendu"

Obiekt PmgCanvas rysujący skalę wartości dla każdego widocznego trendu.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Panele (PmaPanel) / Trendy oraz wykresy".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel. Ten posiada parametr trConnect, który może zawierać listę trendów, które podczas otwarcia zostaną podłączone oraz wyświetlone. Lista jest tworzona w następujący sposób: każdy podłączany trend tworzy parę: "id grupy", "id zmiennej". Każdy następny trend dodaje następną parę. Pary są oddzielone przecinkiem. Połączenie jest realizowane w metodzie "Init".

W panelu są wytworzone obiekty PmgTrendViewer, PmgWTable oraz PmgButton. Obiekt PmgTrendViewer je domyślnie ustawiony na zakres osi czasu "1 godzina". Po jego założeniu jest konieczne statyczne lub skryptowe podłączenie obiektu do wymaganych wartości obiektów PmaTrendGroup.
Opis do podłączenia statycznego: W obiekcie PmgTrendViewer w karcie "Trendy" można wytworzyć obiekt "trend", i w Edycja trendu można go podłączyć do wartości obiektu PmaTrendGroup.

Obiekt PmgCanvas rysuje skalę wartości dla każdego widocznego trendu o określonym kolorze oraz kolejności.

Obiekt PmgWTable przedstawia nagłówek trendów. Jest wstępnie ustawiony w taki sposob, że z obiektu PmgTrendViewer automatycznie wyświetla listę trendów, zaznacza trend aktywny i wyżwietla wartości Name, Unit, ValueMin, ValueMax oraz wartość wprowadzoną przy pomocy kursora lub ostatnią wartość w trybie Autoscroll.

Wstępnie ustawione przyciski są opatrzone symbolami graficznymi przedstawiającymi ich znaczenie.
- Pierwszy przycisk (typu PmgButtonState) jest przełącznikiem trybu Autoscroll.
- NAstępna grupa przycisków (strzałki, typu PmgButton) służą do przesuwania na osi czasu. W zdarzeniu onButtonUp jest wywoływana metoda ScrollTime.
- NAstępna grupa przycisków rozszerza/zawęża zakres osi czasu (zoom). Jest wywoływana metoda ZoomTime.
Ostatnim w tej grupie jest przycisk z grupą wstępnie ustawionych zakresów osi czasu. W zdarzeniu onMenuFill jest wołana dyrektywa skryptu #pragma, która wpływa na lokalizację tekstów. W zdarzeniu onMenuSelect jest ustawiony wybrany zakres czasu przeglądarki trendów i jego tekst jest zapisany do nazwy przycisku.
- Przycisk opatrzony symbolem zegara otwiera wstępni ustawione okno SetDateTime służące do wprowadzania daty i czasu. Wprowadzona wartość przedstawia początek wyświetlanego czasu przeglądarki.
- Następny przycisk jest ustawiony jako menu. W zdarzeniu onMenuFill jest ponownie zastosowana dyrektywa skryptu #pragma do lokalizacji tekstów i w zdarzeniu onMenuSelect są wywoływane metody:
- ViewMode: do zmiany trybu przeglądarki (wykres/tabela)
- LoadCfg: do wczytania zapisanej konfiguracji trendów
- SaveCfg: do zapisania konfiguracji trendów
- DlgTrends: do ustawienia konfiguracji trendów
- Wydruk trendów


Opisywana konfiguracja wstępna jest zastosowana w PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PanelTrend"
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panela" zostanie ustawiony na daną wartość.
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Sposób wprowadzania: grupa trendów, zmienna trendowana, ... (oraz następne oddzielone przecinkiem)
 
przykład: "group0,var1,group0,var2,group1,var1"
Podłączyć trendy podczas otwarcia panelaŁańcuch tekstowy włożony do parametru trConnect w konfiguratorze "Wartość domyślna sViewPars". Umożliwia ustawić domyślne wyświetlenie zmiennych trendowanych podczas otwarcia panela. Panel można również otworzyć przy pomocy metody CreateView, gdzie w parametrze trConnect będzie inna lista zmiennych. Zawartość parametru jest tworzona tak, że każda podłączona zmienna tworzy parę następujących identyfikatorów: Identyfikator grupy trendów, Name (lub Identyfikator rozszerzenia danych). Te są oddzielone przecinkiem - przykład: "trends0,var1,trends0,var2,trends1,var1"
Przycisk do Eksportu danych do pliku CSV
false
true (domyślnie)
Ścieżka do obiektu PmaTrendGroup
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
Identyfikator Web komponentuOkreśla unikalny identyfikator Web komponentu.
Zupełny Adres URL do tego komponentu wygląda na przykład:
"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Identyfikator Web komponentu" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.03.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.