Promotic

Konfiguracja wstępna "Okno do wprowadzania daty i czasu"

Okno zawiera pole wprowadzania dla data oraz czas.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Okno do wprowadzania daty i czasu".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.


W zdarzeniu onPanelStartEnd zostanie wczytana początkowa wartość argumentu. Ta następnie zostanie opracowana oraz rozdzielona do przycisków przedstawiających dzień w miesiącu pojedyńczych PmgWCombo obiektów (rok, miesiąc, godzina, minuta, sekunda).
W zdarzeniu onPanelStopEnd po naciśnięciu przycisku OK wartości z tych Pmg obiektów zostaną opracowane a wartość wyjściowa zostanie zwrócona zpowrotem do obiektu, który metodę CreateView wywołał.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "SetDateTime"
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Zazwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zazwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład:
Wartość wejściowa t (bieżąca data oraz czas) zostanie wyświetlona w Pmg obiektach okna. Do zmiennej val zostaniw zwrócona edytowana wartość.
Otwarcie wstępnie nakonfigurowanego okna w panelu w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function OnClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var val = ev.ReturnValue;
Pm.Debug("datetime=" + val.Format("%d.%m.%Y %H:%M:%S"));
}
}

var dDateTime = Pm.CreatePmDateObject();
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/DateTime", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = dDateTime;
oCreator.View.onClose = OnClose;
oCreator.Open();


Opisywana konfiguracja wstępna jest zastosowana w PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych.
© MICROSYS, spol. s r. o.