Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Okno do wprowadzania zakresu czasu"

Okno zawiera pole wprowadzania dla zakres czasu (czas od - do).

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Panele (PmaPanel) / Okno do wprowadzania daty i czasu".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Przyciski strzałek (typu PmgButton) w zdarzeniu onButtonUp umożliwiają zmiany w polu do wprowadzania czasu (w obiekcie PmgWEdit).
W zdarzeniu onPanelStartEnd zostaną wczytane wstępne wartości argumentu do pojedyńczych obiektów PmgWEdit. W zdarzeniu onPanelStopEnd wartości z PmgWEdit są zsumowane do zmiennej. Zmienna jest zwrócona z powrotem do obiektu, który metodę CreateView wywołał.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "SetTimeFromTo"
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład:
Otwarcie wstępnie nakonfigurowanego okna w panelu w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton.
Wejściowe wartości tablicy (czas t1, t2) zostaną wyświetlone w Pmg obiektach okna. Do zmiennej aVal zostanie przekazana tablica zmienionych wartości.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var aVal = ev.ReturnValue;
if (Pm.IsValid(aVal))
{
Pm.Debug("time1=" + aVal.GetItem(0).Format("%H:%M:%S"));
Pm.Debug("time2=" + aVal.GetItem(1).Format("%H:%M:%S"));
}
}
}

var t1 = Pm.CreatePmDateObject();
var t2 = Pm.CreatePmDateObject();
t2.SetHour(t1.GetHour() + 1, t1.GetMinute(), t1.GetSecond());
var aTime = Pm.Array1(t1, t2);

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/SetTimeFromTo", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = aTime;
oCreator.View.onClose = onClose;
oCreator.Open();


Opisywana konfiguracja wstępna jest zastosowana w PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych.
© MICROSYS, spol. s r.o.