Promotic

Konfiguracja wstępna "Okno do wprowadzania czasu"

Okno zawiera pole wprowadzania dla czasu (bez daty).

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Okno do wprowadzania daty i czasu".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.


Przyciski strzałek (typu PmgButton) w zdarzeniu onButtonUp umożliwiają zmiany w polu wprowadzenia czasu (w obiekcie PmgWEdit).
W zdarzeniu onPanelStartEnd zostaną wczytane wstępne wartości argumentu do pojedyńczych obiektów PmgWEdit. W zdarzeniu onPanelStopEnd wartości z PmgWEdit są zsumowane do zmiennej. Zmienna jest zwrócona z powrotem do obiektu, który metodę CreateView wywołał.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "SetTimeDlg"
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Zazwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zazwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład:
Wartość wejściowa dTime (czas bieżący) zostanie wyświetlona w Pmg obiektach okna. Do zmiennej val zostanie zwrócona zmieniona wartość.
Otwarcie wstępnie nakonfigurowanego okna w panelu w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function OnClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var val = ev.ReturnValue;
Pm.Debug("time=" + val.Format("%H:%M:%S"));
}
}

var dTime = Pm.CreatePmDateObject();
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/SetTimeDlg", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = dTime;
oCreator.View.onClose = OnClose;
oCreator.Open();


Opisywana konfiguracja wstępna jest zastosowana w PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych.
© MICROSYS, spol. s r. o.