Promotic

Konfiguracja wstępna "Przebieg funkcji - wytworzenie, ustawienie oraz przeglądanie"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Trendy oraz wykresy".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel o wstępnie ustawionej nazwie "GraphFunction".
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Obiekt PmgTrendViewer ma w karcie "Wygląd" ustawiony wygląd i w Trendy niepodłączony trend. W zdarzeniu onStart jest ustawiony zakres podziałki i przy pomocy AddPoints jest wytworzony i wyświetlony przebieg funkcji. Dane przebiegu są uzyskane przez wywołanie metody panela LoadFce.

W karcie "ActiveX zdarzenia" w zdarzeniu onMouseArea jest umieszczony skrypt, który reaguje na kliknięcie myszką w zależności od ustawienia obiektu PmgRadioButton.
Skrypt umożliwia:
w stanie 1 przesunąć najbliższy punkt w kierunku x oraz y
w stanie 2 usunąć najbliższy punkt
w stanie 3 dodać nowy punkt
Przesunięcie punktu można także wykonać przy pomocy metody "DRAG AND DROP". Wartości punktów są dla obu osi zaokrąglane z dokładnoscią do dziesiątych lub na całe jednostki.

Wstępnie ustawione przyciski Load fce oraz Save fce wywołują odpowiednie metody panela i służy do wczytania lub do zapisania wartości przebiegu funkcji. Te metody należy dostosować tak, żeby były związane ze śledzoną technologią.

Przy pomocy przycisku Conversion points nad wszystkimi wyświetlonymi punktami zostanie wykonanych kilka metod. Wynik każdej z nich jest wyświetlony w odpowiednim polu tekstowym.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "GraphFunction"
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panela" zostanie ustawiony na daną wartość.
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Minimum zakresu osi XOś X - Minimum zakresu osi X
Maksymum zakresu osi XOś X - Maksymum zakresu osi X
Minimum zakresu osi YOś Y - Minimum zakresu osi Y
Maksymum zakresu osi YOś Y - Maksymum zakresu osi Y
Na przykład: 0.01 = na setne wartości, 0.1 = dziesiętne, 0.5 = 5 dziesiątych, 1 = wartość całkowita, 10 = na całe dziesiątki
Dokładność wprowadzonych wartości na osi xNa przykład: 0.01 = na setne wartości, 0.1 = dziesiętne, 0.5 = 5 dziesiątych, 1 = wartość całkowita, 10 = na całe dziesiątki
Dokładność wprowadzonych wartości na osi fx (y)Na przykład: 0.01 = na setne wartości, 0.1 = dziesiętne, 0.5 = 5 dziesiątych, 1 = wartość całkowita, 10 = na całe dziesiątki
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
Identyfikator Web komponentuOkreśla unikalny identyfikator Web komponentu.
Zupełny Adres URL do tego komponentu wygląda na przykład:
"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Identyfikator Web komponentu" zostanie ustawiony na daną wartość.
© MICROSYS, spol. s r.o.