Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja rozszerzenia danych: ExtAlarmBinary

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtAlarmBinary - Rozszerzenie o alarm wartości typu Boolean
Pozycje konfiguracji:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy (bez spacji i znaków diakrytycznych). Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. dla właściwości Extension).

Wstępnie ustawioną wartością jest "al".

Obiekt docelowy (PmaAlarmGroup)Ścieżka do obiektu docelowego odpowiedniego typu, w którym dana zmienna ma zostać zarejestrowana. Obiekt można także wybrać za pomocą przycisku po prawej stronie.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANA ścieżka do Pma obiektu (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Szablon alarmuJednoznaczny identyfikator tekstowy alarmu typu Szablon (patrz konfigurator "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji"), którego ustawienie zostanie wykorzystane.
Automatycznie wytworzony identyfikator alarmuJeżeli jest zaznaczone, wtedy identyfikator alarmu będzie automatycznie wytwarzany przez system (_autoN).
Identyfikator alarmuRęcznie wprowadzony identyfikator alarmu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmItem.Id.

Źródło alarmu (source)Tekst, określa logiczne usytuowanie alarmu w technologii. Posiada takie samo znaczenie jak konfigurator "Źródło (source)" dla samodzielnie ustawianych alarmów/eventów.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.

Opis alarmu zdefiniowany tutaj (w innym przypadku z szablonu)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy opis alarmu określa się w następującym konfiguratorze. W innym przypadku jest wykorzystany opis alarmu z szablonu alarmu.
Opis alarmu (desc)

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.

Typ wartościSposób, jak uzyskać wartość dla obliczenia (testowania):
0 - cała wartość - Zostanie wykorzystana cała wartość.Wartość niezerowa wywoła aktywację a wartość zerowa deaktywację.
1 - określony bit - Zostanie wykorzystana wartość określonego bitu.Wartość niezerowa wywoła aktywację a wartość zerowa deaktywację.
3 - Wyrażenie JavaScript - Zostanie wykorzystana wartość określona wyrażeniem JavaScript.Wartość niezerowa wywoła aktywację a wartość zerowa deaktywację.
Określa numer bitu do testowaniaJeżeli jest ustawione "3 - Wyrażenie JavaScript", wtedy służy do określenia konkretnego bitu. Bit jest określony kolejnością, przy czym najniższy bit ma numer 0.
Wyrażenie JavaScriptJeżeli jest ustawione "3 - Wyrażenie JavaScript", wtedy służy do określenia samego wyrażenia JavaScript. Wyrażenie JavaScript posiada dwa parametry:
pVal: Wartość zmiennej PmVar.Value w celu szybkiego zastosowania w wyrażeniu.
pDE: Odniesienie do obiektu rozszerzenia danych (w celu uzyskania reszty wartości z rozszerzenia danych lub ze zmiennej).
pVar: Odniesienie do obiektu PmVar rozszerzenia danych.
Aktywuj alarm na wartość 0 (test negowany)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy wynik testowania będzie odwrotny, tzn. wartość zerowa wywoła aktywację a wartość niezerowa deaktywację.
Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Rozszerzenia danych" dla bieżącej zmiennej obiektu PmaData.

Historia:
Pm8.03.14: konfigurator "Typ wartości" uogólniony o opcję "3 - Wyrażenie JavaScript". Umożliwia ona na przykład wywołanie alarmu, jeżeli wartość jest większe niż określona stała, trendowanie Quality zmiennej itd. (dla ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend).
Pm7.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice