Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaReport - Raporty trendowanych danych według określonych parametrów filtra"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Raport (PmaReport)".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.
Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder który zawiera podobiekty PmaSequencer, PmaReport, PmaData, główny panel PanelReport z panelem pomocniczym TempReport. Te obiekty pełnią następujace funkcje:
Seq - w zdarzeniu onStep opracowuje dane według kryteriów określonych w panelu a wynik przekaże do obiektu PmaReport
Report - karta "Raport" zawiera źródłową stronę html z kluczowymi słowami, które umożliwiają tabelkowo wyświetlić dane opracowane w sequencerze.
Data - umożliwia ustawić niektóre globalne ustawienia w celu opracowania danych do raportu.
PanelReport - posiada metody, które umożliwiają wyszukać w aplikacji obiekty trend, wczytać lub zapisać konfigurację do pliku csv lub uruchomić sequencer z parametrem początkowym.


Obiekty graficzne w samym panelu są pionowo podzielone. Lewa część zawiera obiekt PmgFrame, w którym może zostać wyświetlony panel pomocniczy lub obiekt PmaReport. W prawej części znajdują się obiekty, które umożliwiają logicznie tworzyć dane potrzebne do wprowadzania parametrów początkowych. Ich wynikiem będą opracowane dane, które zostaną wyświetlone w tabeli w lewej części panela.

Parametry początkowe dla opracowania danych do raportu:
Nazwa - Tytuł wynikowego raportu
Wprowadź czas początkowy - Kalendarz, w którym należy określić początkowy czas opracowania danych
dla przedziału czasu - Dwie dane, którymi należy określić jak długi okres należy opracować, np. 7 dni.
przedziały czasu do obliczeń - Określenie przedział czasu, w którym dane zostaną przeliczone według określonego filtra np. godzina (tana dana reprezentuje każdy wiersz w tabeli)
Dane źródłowe, typ filtra - Przedstawia tabelkę, do której zapomocą przycisków należy określić trend, który ma zostać w raportu opracowany. Okno do dodania lub edycji zawiera pozycje: Grupa trendów, Trend (id), Tryb konwersji oraz Nazwa użytkownika trendu (kolumny) (tworzy jedną kolumnę tabeli). Ustawienie tabeli można zapisać do pliku w celu późniejszego lub cyklicznego wykorzystania.
Orientacja strony - Przełączy ustawienie strony w celu wydruku (powiązanie danych ze zmienną w obiekcie PmaData)
Wynik w ostatnim wierszu - wyświetli ostatni wiersz z całościowym przeliczeniem wartości (powiązanie danych ze zmienną w obiekcie PmaData)
Zapisz do pliku CSV - z każdym wyświetleniem raportu wygeneruje takie same dane do pliku csv (powiązanie danych ze zmienną w obiekcie PmaData)


Po naciśnięciu przycisku Wyświetl raport zostanie uruchomiona metoda "ViewReport", która opracuje potrzebne parametry i prześle je dalej w celu opracowania w aplikacji. Jednocześnie jest ustawiona zmienna, która jest pilnowana w zdarzeniu onRefresh. Stan tej zmiennej określa, czy dane już zostały obliczone i przygotowane w obiekcie PmaReport. Jeżeli tak, wtedy je wyświetli w postaci strony html w obiekcie PmgFrame.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Reports"
Nazwa raportu
Język skryptów obiektu(ów)Język skryptów obiektu(ów) aplikacji
0 - vbscript
1 - javascript
Udostępnić jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Udostępnić jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.03.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.