Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Wysyłanie wiadomości do aplikacji mobilnej usługi "Maatrix""

Wytworzy obiekt PmFolder, PmSequencer oraz panel do wysyłania wiadomości do aplikacji mobilnej usługi Maatrix.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / Email, Komunikaty SMS, Maatrix".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
Usługa "Maatrix" (patrz http://www.maatrix.eu) zapewni rejestrowanym użytkownikom wysyłanie wiadomości do aplikacji mobilnej "Maatrix".

Więcej: Web usługa Maatrix: komunikacja z aplikacjami mobilnymi.

W tym celu wykorzystywane są konfiguracyjne szablony wiadomości o różnej tematyce. Konfiguracja wstępna umożliwia korzystanie z czterech szablon w części:

Templates by connected systems
SCADA systems
SCADA PROMOTIC by MICROSYS
Templates for predefined system settings
Template1 - Wiadomość o alarmie SCADA PROMOTIC - Prosta wiadomość o alarmie/zdarzeniu. Użytkownicy zostaną tylko poinformowani o powstałym alarmu. Oczekiwane jest tylko ich potwierdzenie OK.
Template2 - Reaction on alarm of SCADA Promotic - Wiadomość o alarmie/zdarzeniu. Użytkownicy zostaną poinformowani o powstałym alarmie. Oczekiwana jest ich reakcja "mogę realizować"/"nie mogę realizować"..
Template3 - Reaction on alarm of SCADA Promotic 2 - Wiadomość o alarmie/zdarzeniu. Użytkownicy zostaną poinformowani o powstałym alarmie. Oczekiwana jest ich reakcja "mogę realizować"/"nie mogę realizować". Jeżeli za pierwszym podejściem żaden z użytkowników niezareaguje lub jeżeli nikt nie wybierze odpowiedź "mogę realizować", wtedy wiadomość ta zostanie w drugim kole wysłana następnym użytkownikom oraz tym, którzy za pierwszym razem nie reagowali.
 
Na koniec wszyscy użytkownicy otrzymają informację, że został określony użytkownik, który dane zdarzenie będzie realizować lub informacje o tym, żę takiego użytkownika nie znaleziono.
Template4 - Reaction on alarm of SCADA Promotic 3 - Wiadomość o alarmie/zdarzeniu. Użytkownicy zostaną poinformowani o powstałym alarmie. Oczekiwana jest ich reakcja "mogę realizować"/"nie mogę realizować". Jeżeli za pierwszym podejściem żaden z użytkowników niezareaguje lub jeżeli nikt nie wybierze odpowiedź "mogę realizować", wtedy wiadomość ta zostanie w drugim kole wysłana następnym użytkownikom oraz tym, którzy za pierwszym razem nie reagowali.
 
W podobny sposób, jeżeli nawet za drugim podejściem brak wyniku, wtedy następuje trzecie podejście. Na koniec wszyscy użytkownicy otrzymają informację, że został określony użytkownik, który dane zdarzenie będzie realizować lub informacje o tym, żę takiego użytkownika nie znaleziono.
 
Lista użytkowników zostanie przekazana z SCADA systemu PROMOTIC przy pomocy listy konkretnych użytkowników (adresy e-mail) lub przy pomocy kodu roli. W taki sposób są określani użytkownicy w pierwszym podejściu. W następnych podejściach są już powiadamiani użytkownicy wg ról przyszeregowanych do bloku komunikacyjnego w systemie Maatrix.
 
Konfiguracja wstępna komunikuje się z usługą przy pomocy HTTPRequest gdzie treść wiadomości (<:Appeal>) zawiera format danych typu JSON. Dla każdej z szablon można na http://www.maatrix.eu określić w zakładce Interfaces w konfiguratorze Call Service Interfaces wybór Interface SCADA Promotic. W ten sposób szablony tej usługi zostaną udostępnione dla korzystania w tej konfiguracji wstępnej. Każda z nich później uzyska specyficzny kod (dziewięć znaków) ServiceID (ID usługi) oraz również M2Mpswd (M2M hasło). Wspólny będzie InterfaceID (ID interfejsu w stanie "Open").
 
Kody te należy wpisać do skryptu w metodach Template_Send powstałego obiektu PmSequencer. Obydwie metody posiadają pięć wstępnych parametrów i można je wołać z dowolnego miejsca aplikacji:
Template - określa, który szablon ma zostać wykorzystany do wysłania powiadomienia ("Template1" - "Template4")
sSubject - temat wiadomości aplikacji mobilnej
sAppeal - treść wiadomości aplikacji mobilnej
idRole - identyfikator roli (określona grupa zarejestrowanych użytkowników w ramach jednego szablonu)
sUsers - określa, którym zarejestrowanym użytkownikom zostanie wysłana wiadomość do aplikacji mobilnej (adresy e-mail oddzielone przecinkiem).
Parametry te zostaną przetworzone do formatu JSON i przekazane do wysłania wraz z następnymi parametrami przy pomocy metody PmSequencer.Add.
 
Metody m_JsonProp, m_JsonPropOption, m_JsonPropUsers oraz InterfaceID są pomocnicze i służą do formatowania treści powiadomienia. Metoda answerService jest przeznaczona do ponownych zapytań w celu pozyskiwania wyniku poprawności powiadomienia. Metoda Template_Sumary opracowuje wynik odpowiedzi wysłanej zapytaniem metody answerService.
 
Częścią składową konfiguracji wstępnej jest również panel testowy do wysyłania wiadomości ale w celu komunikacji nie jest potrzebny.
 
Konfiguracja wstępna panelu (obiektu PmPanel) jest wytworzona w ten sposób, że funkcjonuje również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działlała również na Webie, jest konieczne obiekt typu PmPanel udostępnić do Webu (w zakładce Web serwer).
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "Maatrix_Msg"

Kody logowania do usługi Maatrix. Kody (dziewięć znaków) bez znaków myślnik "-".
Identyfikator interfejsuKod (dziewięć znaków) rozpoczynający się literami int, który jednoznacznie określa typ interfejsu "Interface SCADA Promotic". Definiowany w zakładce "rozhraní" na stronie ustawień klienta.
Identyfikator szablonu1Kod (dziewięć znaków) rozpoczynający się literami srv (ID usługi) zastosowanego szablonu
Hasło M2M1Kod (dziewięć znaków) (hasło M2M) zastosowanego szablonu
Identyfikator szablonu2Kod (dziewięć znaków) rozpoczynający się literami srv (ID usługi) zastosowanego szablonu
Hasło M2M2Kod (dziewięć znaków) (hasło M2M) zastosowanego szablonu
Identyfikator szablonu3Kod (dziewięć znaków) rozpoczynający się literami srv (ID usługi) zastosowanego szablonu
Hasło M2M3Kod (dziewięć znaków) (hasło M2M) zastosowanego szablonu
Identyfikator szablonu4Kod (dziewięć znaków) rozpoczynający się literami srv (ID usługi) zastosowanego szablonu
Hasło M2M4Kod (dziewięć znaków) (hasło M2M) zastosowanego szablonu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice