Promotic

Předkonfigurace "Zaslání zpráv na mobilní aplikaci služby "Maatrix""

Vytvoří objekty PmaFolder, PmaSequencer a obraz pro odesílání zpráv na mobilní aplikaci služby Maatrix.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Email".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Služba "Maatrix" (viz http://www.maatrix.eu) zajistí aby registrovaným uživatelům bylo možno zaslat zprávu na mobilní aplikaci "Maatrix".
Více: Web služba Maatrix: komunikace s mobilními aplikacemi.
K tomu používá konfigurovatelné šablony s různým zaměřením podle typu zprávy. Předkonfigurace umožňuje využít čtyři typy šablon ze sekce:
Šablony podle připojovaných systémů
SCADA systémy
SCADA PROMOTIC firmy MICROSYS
Šablony pro předdefinované nastavení systému PROMOTIC
Template1 - Informační zpráva o alarmu v aplikaci PROMOTIC - Jednoduchá informační zpráva o alarmu/incidentu. Uživatelé se pouze informují o vzniklém alarmu a očekává se jejich jediná odpověď, a to potvrzení OK.
Template2 - Reakce na alarm systému PROMOTIC - Zpráva o alarmu/incidentu. Uživatelé se informují o vzniklém alarmu a očekává se jejich reakce "mohu řešit"/"nemohu řešit"..
Template3 - Reakce na alarm systému PROMOTIC 2 - Zpráva o alarmu/ incidentu. Uživatelé se informují o vzniklém alarmu a očekává se jejich reakce "mohu řešit"/"nemohu řešit". Pokud v prvním kole žádný uživatel nereaguje a nebo pokud nikdo nezvolí odpověď "mohu řešit", pak je výzva zaslána v druhém kole dalším uživatelům a zároveň i těm, kteří v prvním kole nereagovali.
 
Na závěr se všem uživatelům pošle informace, že byl nalezen uživatel, který incident bude řešit a nebo informace o tom, že takový uživatel nebyl nalezen.
Template4 - Reakce na alarm systému PROMOTIC 3 - Zpráva o alarmu/ incidentu. Uživatelé se informují o vzniklém alarmu a očekává se jejich reakce "mohu řešit"/"nemohu řešit". Pokud v prvním kole žádný uživatel nereaguje a nebo pokud nikdo nezvolí odpověď "mohu řešit", pak je výzva zaslána v druhém kole dalším uživatelům a zároveň i těm, kteří v prvním kole nereagovali.
 
Podobně pokud ani v této druhé úrovni není nalezen řešitel, pak se postupuje do třetí úrovně. Na závěr se všem uživatelům pošle informace, že byl nalezen uživatel, který incident bude řešit a nebo informace o tom, že takový uživatel nebyl nalezen.


Seznam uživatelů je předáván z aplikace PROMOTIC pomocí seznamu konkrétních uživatelů (mailové adresy) nebo pomocí kódu role. Takto jsou oslovováni uživatelé v prvním kole. V dalších kolech jsou již informováni uživatelé podle rolí přiřazených ke komunikačnímu bloku v systému Maatrix.

Schéma a popis šablon je uveden na http://www.maatrix.eu/index.php/cs/scada-systemy/scada-system-promotic-cz.

Předkonfigurace komunikuje se službou přes HTTPRequest kde "tělo zprávy" (<:Appeal>) obsahuje formát dat typu JSON. Každá z těchto šablon je na http://www.maatrix.eu v kartě "Rozhraní" v konfigurátoru Rozhraní pro volání služby přednastavena na Interface SCADA Promotic. Tím se šablony této služby zpřístupní pro použití v této předkonfiguraci. Každá z nich pak získá specifický devítimístný kód ServiceID (ID služby) a také M2Mpswd (M2M heslo). Společný ale bude InterfaceID (ID rozhraní ve stavu "Open").

Tyto kódy bude nutno vyplnit na začátku skriptu v metodě "Template_Send" objektu PmaSequencer. Metoda má pět vstupních parametrů a lze ji vyvolat kdekoliv z aplikace:
Template - určuje, která šablona má být použita k odeslání zprávy ("Template1" - "Template4")
sSubject - předmět zprávy mobilní aplikace
sAppeal - obsah zprávy mobilní aplikace
idRole - identifikátor role (definovaná skupina zaregistrovaných uživatelů v rámci jedné šalony)
sUsers - určuje, kterým ze zaregistrovaných uživatelů bude zpráva na mobilní aplikaci zaslána (mailové adresy oddělené čárkou).
Tyto parametry se zpracují do formátu typu JSON a předají se s dalšími parametry metodou PmaSequencer.Add k odeslání.

Metody m_JsonProp, m_JsonPropOption, m_JsonPropUsers a InterfaceID jsou pomocné a slouží k formátování obsahu zprávy. Metoda "answerService" slouží k opakovaným dotazům pro získání výsledku úspěšnosti zprávy. Metoda "Template_Sumary" zpracovává výsledek odpovědi zaslané dotazem metody "answerService".

Součástí předkonfigurace je také testovací obraz pro zasílání zpráv ale ke komunikaci nutný není.

Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno povolit objekt typu PmaPanel pro Web (v kartě "Web server").
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Maatrix_Msg"
Přihlašovací kódy ke službě Maatrix. Devítimístné kódy bez znaků pomlčka "-".
Identifikátor rozhraníDevítimístný kód začínající písmeny int, který jednoznačně identifikuje typ rozhraní Interface SCADA Promotic. Definovaný v kartě "rozhraní" ve stránce pro nastavení zákazníka.
Identifikátor šablony1Devítimístný kód začínající písmeny srv (ID služby) použité šablony
M2M heslo1Devítimístný kód (M2M heslo) použité šablony
Identifikátor šablony2Devítimístný kód začínající písmeny srv (ID služby) použité šablony
M2M heslo2Devítimístný kód (M2M heslo) použité šablony
Identifikátor šablony3Devítimístný kód začínající písmeny srv (ID služby) použité šablony
M2M heslo3Devítimístný kód (M2M heslo) použité šablony
Identifikátor šablony4Devítimístný kód začínající písmeny srv (ID služby) použité šablony
M2M heslo4Devítimístný kód (M2M heslo) použité šablony

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.