Promotic

Předkonfigurace "Zaslání mailů z aplikace"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Email".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující metodu SendEmail s parametry sTo, sSubject, sBody. Na začátku jsou proměnné, které nastaví připojení na SMTP server a na konci je volána metoda "SendEmailCDO", která zprávu odešle.
- Součástí předkonfigurace je také obraz pro zasílání zpráv ale pro komunikaci nutný není. Obsahuje Pmg objekty určené pro zadání mailové adresy příjemce, předmětu odesílané zprávy a zadání obsahu těla zprávy. A objekt PmgButton, který v události onButtonUp volá metodu SendEmail s příslušnými parametry..
- V okně vyvolaném před vznikem objektu je nutno zadat údaje nezbytné pro konfiguraci SMTP serveru a identifikaci odesílatele mailových zpráv.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno povolit objekt typu PmaPanel pro Web (v kartě "Web server").


Metodu obrazu SendEmail lze vyvolat kdekoliv z aplikace.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "SendEmail"
Adresa SMTP serveru
Vaše uživatelská identifikace na SMTP serveru
Vaše heslo na SMTP serveru
Název odesílatele
Mailová adresa odesílatele
Skript pro odeslání emailu:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nSendUsing, oMsg, oFlds, nSmtpAuthenticate, sSmtpServer, sUserName, sPassword, nSmtpServerPort, bSmtpUseSsl, nSmtpConnectionTimeout;

nSendUsing = 2;   // 1 = Odesílání zprávy pomocí lokálního servisního SMTP přenosu, 2 = Odesílání zprávy přes síť
sSmtpServer = "smtp.aol.com";   // Název nebo IP adresa na připojovaný SMTP server
nSmtpAuthenticate = 1;   // Typ autentizace, Žádná=0, Basic=1 (Base64 encoded), NTLM=2
sUserName = "My Name" + "<you@aol.com>";   // Vaše uživatelská identifikace na SMTP serveru
sPassword = "******";   // Vaše heslo na SMTP serveru
nSmtpServerPort = 25;   // Port serveru (obvykle 25)
bSmtpUseSsl = false;   // Použít SSL při spojení (false nebo true)
nSmtpConnectionTimeout = 60;   // Prodleva při spojení

oMsg = Pm.AxGetObject("new", "CDO.Message");
oMsg.BodyPart.Charset = "utf-8";   // "windows-1252" or "iso-8859-2" ...
oMsg.Subject = "Test email from PROMOTIC";
oMsg.From = "Name" + "<my@aol.com>";
oMsg.To = "xxxx@yahoo.com";
oMsg.TextBody = "Test email from PROMOTIC..\nIt was sent using SMTP authentication";
// oMsg.HTMLBody = "<h1>Test email from PROMOTIC..</h1><p>It was sent using SMTP authentication.</p>
oMsg.Addattachment("c:\\temp\\Text.txt");
// oMsg.Addattachment("c:\\temp\\Text2.txt");

// ==Toto je sekce kde se definuje a konfiguruje připojení na vzdálený SMTP server==
oFlds = oMsg.Configuration.Fields;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = nSendUsing;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = sSmtpServer;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = nSmtpAuthenticate;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = sUserName;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = sPassword;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = nSmtpServerPort;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = bSmtpUseSsl;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = nSmtpConnectionTimeout;
oFlds.Update();
// ==Konec sekce vzdálené konfigurace SMTP serveru==

oMsg.Send();


http://www.w3schools.com/asp/asp_send_email.asp, http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms526694.aspx

Historie:
Pm8.00.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.