Update cookies preferences
Promotic

MS SQL Server Compact - opis, Instalacja i administracja

MS SQL Serwer Compact

Dla potrzeb mniejszych oraz testowych aplikacji z bazami danych można z systemem PROMOTIC wykorzystać również bezpłatnie rozpowszechniane wersje MS SQL Serwer Compact. Produkt ten, według polityki licancyjnej firmy Microsoft, można bezpłatnie dystrybuować razem z systemem PROMOTIC, i tym samym zastosować je jako maszynę bazy danych dla PROMOTIC wszędzie tam, gdzie produkt ten spełnia wymagania.
Produkt jest do pobrania na stronach firmy Microsoft, http://download.microsoft.com. Pobrać najnowszę wersję (np. MS SQL Serwer Compact 4.0 SP1).
Uwaga! Na 64-bitowych SO Windows jest konieczne zainstalować wersję 64-bitową.

Właściwości MS SQL Serwer Compact

MS SQL Serwer Compact różni się od ostatnich wersji MS SQL Serwer tym, wszystkie dane jednej bazy danych są zapisane w jednym samodzielnym pliku (SDF), zazwyczaj w folderze z danymi aplikacji. Właściwy MS SQL Serwer Compact dostarczony jest (zainstalowany) w formie dynamicznych bibliotek (DLL), które są wprowadzone oraz wołane w ramach procesu aplikacji, umożliwiając aplikacji bezpośredni odczyt/zapis danych z/do danej bazy danych przy pomocy technologii ADO. Chodzi o podobne rozwiązanie, jak bezpośredni dostęp aplikacji do plików Microsoft Access MDB .
Standardowy MS SQL Serwer jest zainstalowany i uruchomiony jako samodzielne oprogramowanie (usługa), który obsługuje swoje dane centralnie a inne aplikacje komunikują się z nim przy pomocy języka SQL. Ze względu na wielkość, moc przerobową, integralność danych, przede wszystkim ich udostępnianie pomiędzy większą ilością aplikacji i komputerów jest to standardowe rozwiązanie lepszym.

Zalety zastosowania MS SQL Serwera i MS SQL Serwera Express w systemie PROMOTIC:
1) Wykorzystanie MS SQL Serwer Express produktu jest bezpłatne.
2) W przypadku przejścia na wersję komercyjną MS SQL Serwera łatwy upgrade.
3) Wysoko wydajny, stabilny i technologicznie dojrzały produkt.
4) Łatwa instalacja ze wsparciem w większości wersji SO Windows.
5) Nie jest wymagane żadne ustawianie bazy danych, ustawianie listy użytkowników lub prawa dostępu, ponieważ dane są przypisane bezpośrednio do danej aplikacji i nie są udostęniane pomiędzy aplikacjami.
6) Łatwa archiwizacja, przetwarzanie transakcyjne, replikacja, itd.
7) Projektant może ją wykorzystać do wytwarzania oraz dostrajania aplikacji, która następnie zostanie uruchomiona u klienta z wykorzystaneim MS SQL Serwera.
8) Można ustawić, żeby niektóre z komponentów PROMOTIC zapisywały własne dane do MS SQL Serwera (np. alarmy, trendy).
9) 'Parametry podłączenia do bazy danych' na przykład "Provider=Microsoft.SQLSERVER.CE.OLEDB.4.0;Data Source=d:\pm_data.sdf;ssce:max database size=4091;Persist Security Info=False;".


Mankamenty i ograniczenia MS SQL Serwer Compact:
1) Wielkość jednej bazy danych może wynosić maksymalnie 4 GB
2) Posiada mniejszą moc przerobową aniżeli reszta wersji MS SQL Serwer (włącznie darmowej wersji MS SQL Serwer Express).
3) Uruchomiony jest w adresowej części aplikacji, zwiększa zapotrzebowanie pamięci oraz zmniejsza jej czas procesorowy.
4) Nie jest zalecane stosowanie w przypadku jednoczesnego dostępu do wspólnych danych większej ilości aplikacji.

Instalacja MS SQL Serwera Compact

Instalacja MS SQL Serwer Compact przebiega przy pomocy odpowiedniego programu instalacyjnego. Jednocześnie zostanie zainstalowany odpowiedni ADO Provider (np. Microsoft.SQLSERVER.CE.OLEDB.4.0), umożliwiający aplikacji za pomocą technologii ADO uzyskać przy pomocy poleceń SQL dostęp do danych bazy danych.

Konfiguracja MS SQL Serwer Compact

Żeby zainstalowany MS SQL Serwer lub MS SQL Serwer Express można było wykorzystywać z aplikacji PROMOTIC, nie jest konieczne przeprowadzenie żadnej konfiguracji, jak w przypadku standardowego MS SQL Serwera (wytworzenie baz danych i użytkowników z wstępnie ustawionymi prawami dostępu). Dostęp do pliku z bazą danych (SDF) można zabezpieczyć hasłem (opisane w ADO ConnectionString). Po pomyślnym podłączeniu bazy danych (z hasłem lub bez) aplikacja uzyskuje pełny dostęp do wszystkich danych w bazie danych.
Notatka! Jeżeli komponent PROMOTIC (trendy, alarmy) odnosi się do nieistniejącej bazy danych (plik SDF nie istnieje), wtedy baza danych zostanie automatycznie wytworzona. Nie dotyczy to dostępu do danych użytkownika (PmaAdo, PmaDatabase), gdzie baza danych musi istnieć lum można ją stworzyc skryptem. To jest różnica w porównaniu do innych SQL Serwerów, gdzie odniesienie zawsze musi być do istniejącej bazy danych, w innym przypadku odczyt/zapis danych komponenty PROMOTIC nie uda się (trendy, alarmy).

Dostęp do MS SQL Serwera z aplikacji PROMOTIC

Baza danych 'pm_data': jest w systemie PROMOTIC przeznaczona do danych użytkowników (obiekty PmaAdo oraz PmaDatabase) tak również do danych komponent systemu PROMOTIC (trendy, alarmy).

Obiekt PmaAdo: aplikacja może przystępować albo bezpośrednio na przykład przy pomocy ADO Provider 'SQLOLEDB' lub poprzez ODBC przy pomocy ADO Provider 'MSDASQL' (nie jest potrzebne zarejestrowane ODBC źródło danych 'pm_data'). W tym obiekcie jest konieczne ustawić następujace konfiguratory:
1) 'Parametry podłączenia do bazy danych', na przykład "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_writer;pwd=pmwriter;".


Obiekt PmaDatabase: aplikacja może pracować z danymi w tej bazie danych poprzez interfejs ODBC (jest potrzebne zarejestrowane ODBC źródło danych 'pm_data'). W tym obiekcie jest konieczne ustawić następujace konfiguratory:
1) 'Technologia' na Dostęp przez ODBC.
2) 'Typ bazy danych' na 'ODBC; Data source'.
3) 'Baza danych (plik, folder, źródło danych)' na nazwę zarejestrowanego ODBC źródła danych, na przykład na 'pm_data'.
4) 'Tabela (plik)' na nazwę tabeli, z którą będzie się pracować (jeżeli nie zostanie wykorzystana możliwość polecenia SQL SELECT podczas otwarcia tabeli).
5) 'Użytkownik' na nazwę użytkownika MS SQL Serveru, na przykład na 'pm_writer'.
6) 'Hasło' na hasło odpowiedniego użytkownika MS SQL Serveru w celu uwierzytelnienia.
7) 'Parametry podłączenia do bazy danych' na przykład "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_writer;pwd=pmwriter;".


Obiekt PmaTrendGroup: komponent trendów może zapisywać/czytać swe dane do/z bazy danych. W tym obiekcie jest konieczne ustawić następujace konfiguratory:
2) a w oknie Database MS SQL server backups (przestarzałe) lub Database MS SQL server cyclic jest konieczne ustawić pozycje odnoszące się do bazy danych, do której dane będą zapisywane.
Te są ustawione wstępnie na przykład w taki sposób:
"server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_writer;pwd=pmwriter;"
(nazwa instancji serwera .\SQLEXPRESS może się różnić).


Obiekt PmaAlarmGroup: komponent alarmów może zapisywać/czytać swe dane do/z bazy danych. W tym obiekcie jest konieczne ustawić następujace konfiguratory:
1) konfigurator "Typ zapisania" na Baza danych MS SQL.
2) a w oknie "Baza danych MS SQL" jest konieczne ustawić pozycje odnoszące się do bazy danych, do której dane będą zapisywane.
Te są ustawione wstępnie na przykład w taki sposób:
"server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_writer;pwd=pmwriter;"
(nazwa instancji serwera .\SQLEXPRESS może się różnić).

Historia:
Pm8.03.02: Na potrzeby małych oraz testowych aplikacji bazodanowych można zastosować teraz również następującą darmową wersję a to w obiektach PmaAdo, PmaAlarmGroup oraz PmaTrendGroup.
© MICROSYS, spol. s r.o.