Update cookies preferences
Promotic

Typy danych w serwerze MsSQL

Typ danych Długość Opis
bigint 8 Liczba całkowita od -2^63 (-9 223 372 036 854 775 808) do 2^63-1 (9 223 372 036 854 775 807)
int 4 Liczba całkowita od -2^31 (-2 147 483 648) do 2^31-1 (2 147 483 647)
smallint 2 Liczba całkowita od -2^15 (-32 768) do 2^15-1 (32 767)
tinyint 1 Liczba całkowita od 0 do 255
bit 1 bit Liczba całkowita 0 lub 1.
decimal(precision, scale) 5-17 Liczbowy typ danych ze stałą dokładnością i podziałką (dokładność 1-38, domyślna 18 a podziałka 0-p, pomyślna 0).
numeric 5-17 Taki sam jako typ danych decimal.
money 8 Pieniężny typ danych od -2^63 (-922 337 203 685 477.5808) do 2^63-1 (922 337 203 685 477.5807) z dokładnoscią jednej dziesięciotysięcznej jednostki.
smallmoney 4 Pieniężny typ danych od -2^31 (-214 748.3648) do 2^31-1 (214 748.3647) z dokładnoscią jednej dziesięciotysięcznej.
float(n) 4-8 Liczbowy typ danych ze zmienną dokładnością, gdzie n wynosi ilość bitów mantysy (1-24, dokładność 7 cyfr, wielkość 4 bajty oraz 25-53, dokładność 15 cyfr oraz wielkość 8 bajtów).
real 4 Liczbowy typ danych ze zmienną dokładnością, jest zdefiniowany tak samo jako float(24).
datetime 8 Typ danych określający datę i czas od 1.1.1753 do 31.12.9999 z dokładnoscią około 3 ms. Wartości są zaokrąglone na .000, .003 a .007.
smalldatetime 4 Typ danych określający datę i czas od 1.1.1900 do 6.6.2079 z dokładnoscią 1 minuta. Wartości do 29.998 są zaokrąglane w dół a wartości od 29.999 są zaokrąglane w górę na najbliższą minutę.
char n Łańcuch tekstowy o stałej długości (maksymalna długość: 8000 znaków)
varchar n Łańcuch tekstowy o zmiennej długości (maksymalna długość: 8000 znaków)
text n Łańcuch tekstowy o zmiennej długości (maksymalna długość: 2^31-1 = 2 147 483 647 znaków)
nchar 2*n Unicode łańcuch tekstowy o stałej długości (maksymalna długość: 4000 znaków)
nvarchar 2*n Unicode łańcuch tekstowy o zmiennej długości (maksymalna długość: 4000 znaków)
ntext 2*n Unicode łańcuch tekstowy o zmiennej długości (maksymalna długość: 2^30-1 = 1 073 741 823 znaków)
binary n+4 Dane binarne o stałej długości (maksymalna długość: 8000 bajtów)
varbinary n+4 Dane binarne o zmiennej długości (maksymalna długość: 8000 bajtów)
image n Dane binarne o zmiennej długości (maksymalna długość: 2^31-1 = 2 147 483 647 bajtów)
cursor   Do zapisu odniesienia (referencji) na kursory w zmiennej lub procedurze przechowywanej (nie w metodzie CREATE TABLE).
sql_variant   Do zapisu wartości innego typu (nie text, ntext, image, timestamp, sql_variant), długość maks. do 8016 bajtów. ODBC nie wspiera w pełni tego typu danych.
table   Do zapisu wyniku polecenia do późniejszego opracowania.
timestamp 8+4 Typ danych który automatycznie generuje liczby binarne, unikalne w całej bazie danych, wykorzystywane zazwyczaj do identyfikacji wierszy. W tabeli może być tylko jedna kolumna o tego typu danych.
uniqueidentifier   Typ danych do zapisu GUID (lub przy pomocy funkcji NEWID lub istniejącego łańcucha w formie xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, na przykład 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF).
© MICROSYS, spol. s r.o.