Promotic

Datové typy MsSQL Serveru

Datový typ Délka Popis
bigint 8 Celé číslo od -2^63 (-9 223 372 036 854 775 808) do 2^63-1 (9 223 372 036 854 775 807)
int 4 Celé číslo od -2^31 (-2 147 483 648) do 2^31-1 (2 147 483 647)
smallint 2 Celé číslo od -2^15 (-32 768) do 2^15-1 (32 767)
tinyint 1 Celé číslo od 0 do 255
bit 1 bit Celé číslo 0 nebo 1.
decimal(precision, scale) 5-17 Číselný datový typ s pevnou přesností a měřítkem (přesnost 1-38, implicitní 18 a měřítko 0-p, implicitní 0).
numeric 5-17 Stejný jako datový typ decimal.
money 8 Peněžní datový typ od -2^63 (-922 337 203 685 477.5808) do 2^63-1 (922 337 203 685 477.5807) s přesností jedné desetitisíciny jednotky.
smallmoney 4 Peněžní datový typ od -2^31 (-214 748.3648) do 2^31-1 (214 748.3647) s přesností jedné desetitisíciny jednotky.
float(n) 4-8 Číselný datový typ s plovoucí přesností, kde n je počet bitů mantisy (1-24, přesnost 7 cifer, velikost 4 bajty a 25-53, přesnost 15 cifer a velikost 8 bajtů).
real 4 Číselný datový typ s plovoucí přesností, který je definovaný jako float(24).
datetime 8 Datový typ vyjadřující datum a čas od 1.1.1753 do 31.12.9999 s přesností asi 3 ms. Hodnoty jsou zaokrouhleny na .000, .003 a .007.
smalldatetime 4 Datový typ vyjadřující datum a čas od 1.1.1900 do 6.6.2079 s přesností 1 minuta. Hodnoty do 29.998 jsou zaokrouhleny dolů a hodnoty od 29.999 jsou zaokrouhleny nahoru na nejbližší minutu.
char n Textový řetězec pevné délky (maximální délka: 8000 znaků)
varchar n Textový řetězec proměnlivé délky (maximální délka: 8000 znaků)
text n Textový řetězec proměnlivé délky (maximální délka: 2^31-1 = 2 147 483 647 znaků)
nchar 2*n Unicode textový řetězec pevné délky (maximální délka: 4000 znaků)
nvarchar 2*n Unicode textový řetězec proměnlivé délky (maximální délka: 4000 znaků)
ntext 2*n Unicode textový řetězec proměnlivé délky (maximální délka: 2^30-1 = 1 073 741 823 znaků)
binary n+4 Binární data pevné délky (maximální délka: 8000 bajtů)
varbinary n+4 Binární data proměnlivé délky (maximální délka: 8000 bajtů)
image n Binární data proměnlivé délky (maximální délka: 2^31-1 = 2 147 483 647 bajtů)
cursor   Pro ukládání reference na kurzory v proměnné nebo uložené proceduře (ne v metodě CREATE TABLE).
sql_variant   Pro ukládání hodnoty jiného typu (ne text, ntext, image, timestamp, sql_variant) o max. délce do 8016 bajtů. ODBC nepodporuje plně tento datový typ.
table   Pro ukládání výsledku dotazu pro pozdější zpracování.
timestamp 8+4 Datový typ automaticky generující binární čísla, jedinečná v dané databázi, používané obvykle k identifikaci řádků. V tabulce smí být pouze jediný sloupec tohoto datového typu.
uniqueidentifier   Datový typ pro ukládání GUID (nového pomocí NEWID funkce nebo existujícího z řetězce v podobě xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, například 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF).
© MICROSYS, spol. s r.o.