Promotic

Limit - karta obiektu PmaNumberLim

Opis:
Warunek aktywacji alarmu oraz wywołanie zdarzenia onLimAction tego obiektu.
Konfiguratory:
Wartość limituJeżeli wartość w obiekcie nadrzędnym PmaNumber przekroczy tu określony limit, wtedy alarm zostanie aktywowany.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Limit.
Typ limituWybór typu limitu:
Zakres górny - alarmowane będą wszystkie wartości większe niż wartość limitu
Zakres dolny - alarmowane będą wszystkie wartości mniejsze niż wartość limitu
Wywołać zdarzenie "onLimAction"Określa, kiedy zostanie wywołane zdarzenie onLimAction
Nigdy - Zdarzenie nie zostanie wywołane nigdy
Przy przejściu do niepożądanego zakresu - Zdarzenie jest wywołane jeżeli wartość przed zapisem znajduje się w określonym zakresie a po zapisie wartość znajduje się już poza określonym zakresem
Przy przejściu z niepożądanego zakresu - Zdarzenie jest wywołane jeżeli wartość przed zapisem znajduje się poza określonym zakresem a po zapisie wartość znajduje się już w określonym zakresie.
Przy przejściu z/do niepożądanego zakresu - Zdarzenie jest wywołane w przypadku spełnienia warunków zdefiniowanych wyborami "Przy przejściu do niepożądanego zakresu" oraz "Przy przejściu z niepożądanego zakresu".
Przy zapisie w niepożądanym zakresie - Zdarzenie jest wywołane jeżeli zapisywana wartość znajduje się w niepożądanym zakresie.
Aktywacja alarmu
Grupa alarmówNazwa grupy alarmów, do której będzie zapisany aktywowany alarm. Jeżeli zostanie wybrane Nieaktywować alarm, wtedy obiekt ten nie będzie wykorzystywać System alarmów i Eventów.
Opis alarmu (desc)Tekst (nazwa) alarmu, który jest równocześnie identyfikatorem tego alarmu.
Kiedy alarm powstanie nieaktywny potwierdzony (zielony)Podczas przekroczenie limitu następuje aktywacja a podczas zwracania wartości zpowrotem następuje deaktywacja alarmu.
0 = podczas aktywacji
1 = podczas deaktywacji
2 = podczs deaktywacji lub po potwierdzeniu
3 = jeżeli jest deaktywowany i potwierdzony
Sygnalizacja dźwiękowaOpcja, czy aktywowanemu alarmu ma również towarzyszyć sygnalizacja dźwiękowa.
0 = żaden dźwięk
1 = ustanie po potwierdzeniu lub deaktywacji
2 = ustanie po potwierdzeniu i deaktywacji
3 = ustanie po potwierdzeniu
© MICROSYS, spol. s r. o.