Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Cos - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość cosinus danego kąta.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.Cos.

Składnia:
Double Cos(Double number)
Wołanie:
n = Cos(number)
Parametry:
number(Double) Kąt wyrażony w radianach. Stopnie można przeliczyć na radiany przez pomnożenie danej wartości liczbą 0.017453293 (=2*Pi/360).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nAngle, nSecant
nAngle = 1.3  'definicja kąta w radianach
nSecant = 1 / Cos(nAngle)  'obliczenie sekans
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice