Promotic

Cos - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość cosinus danego kąta.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Cos.
Składnia:
Double Cos(Double number)
Parametry:
number(Double) Kąt wyrażony w radianach. Stopnie można przeliczyć na radiany przez pomnożenie danej wartości liczbą 0.017453293 (=2*Pi/360).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nAngle, nSecant
nAngle = 1.3   ' Definicja kąta w radianach
nSecant = 1 / Cos(nAngle)   ' Obliczenie sekans
© MICROSYS, spol. s r. o.