Promotic

Split - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca 1-wymiarową tablicę podciągów (indeksowane od 0).
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringSplit.
Składnia:
Array Split(String expression, [Variant delimiter], [Integer count], [Integer compare])
Parametry:
expression(String) Łańcuch tekstowy zawierające podciągi i separatory. Jeżeli expression jest pusty łańcuch, wtedy funkcja zwraca pustą tablicę, tzn. tablicę bez elementów i danych.
delimiter[opcjonalne] (Variant) Separator, tzn. znak wykorzystany do identyfikacji granic podciągów.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy separatorem jest znak spacja (" ").
Jeżeli jest pusty łańcuch, wtedy jest zwrócona tablica z jednym elementem, zawierającym całe łańcuch tekstowy.
count[opcjonalne] (Integer) Ilość zwróconych podciągów. Wartość -1 oznacza, że zostaną zwrócone wszystkie podciągi znaków.
compare[opcjonalne] (Integer) Wartość liczbowa określająca rodzaj zastosowanego porównania łańcuchów.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest wykonywane porównanie binarne.
vbBinaryCompare - wykona porównanie binarne
vbTextCompare - wykona porównanie tekstowe
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim arr
arr = Split("PROMOTIC:is:fun!", ":")
' arr(0) zawiera "PROMOTIC"
' arr(1) zawiera "is"
' arr(2) zawiera "fun!"
© MICROSYS, spol. s r.o.