Update cookies preferences
Promotic

DateAdd - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca datę zwiększoną o określony przedział czasu.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.DateAdd.
Składnia:
Date DateAdd(String timeSpan, Long number, Date date)
Parametry:
timeSpan(String) Określa typ przedziału czasu:
yyyy - rok
q - kwartał
m - miesiąc
y - dzień w roku
d - dzień
w - dzień w tygodniu
ww - tydzień w roku
h - godzina
n - minuta
s - sekunda
number(Long) Ilość dodawanych przedziałów.
Liczba może mieć wartość albo dodatnią dla czasu przyszłego lub ujemną dla czasu przeszłego.
date(Date) Data, do której jest dodany przedział czasu.
Notatka:
Funkcję można zastosować do dodania lub odliczenia określonego przedziału czasu do daty. Na przykład można zastosować ją do obliczenia daty za 30 dni od dnia dzisiejszego lub do określenia czasu 45 minut od czasu bieżącego.
Do doliczania ilości dni do daty można zastosować dzień w roku ("y"), dzień ("d") lub dzień w tygodniu ("w").
Jeżeli obliczona data wypada przed rokiem 100, wtedy dojdzie do błędu.
Przykład:
Przykład doda jeden miesiąc do 31.01.2024:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim NewDate
NewDate = DateAdd("m", 1, "31-Jan-2024")
© MICROSYS, spol. s r.o.