Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DateAdd - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca datę zwiększoną o określony przedział czasu.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.DateAdd.

Składnia:
Date DateAdd(String interval, Long number, Date date)
Wołanie:
d = DateAdd(interval, number, date)
Parametry:
interval(String) Określa dodawany przedział (rodzaj przedziału czasu):
yyyy - rok
q - kwartał
m - miesiąc
y - dzień w roku
d - dzień
w - dzień w tygodniu
ww - tydzień w roku
h - godzina
n - minuta
s - sekunda
number(Long) Ilość dodawanych przedziałów. Liczba może mieć wartość dodatnią dla czasu przyszłego lub ujemną dla czasu przeszłego.
date(Date) Data, do której jest dodany przedział.
Notatka:

Funkcję można zastosować do dodania lub odliczenia określonego przedziału casu do daty. Na przykład można zastosować ją do obliczenia daty za 30 dni od dnia dzisiejszego lub do określenia czasu 45 minut od czasu bieżącego.

Do doliczania ilości dni do daty można zastosować dzień w roku ("y"), dzień ("d") lub dzień w tygodniu ("w").

Jeżeli obliczona data wypada przed rokiem 100, wtedy dojdzie do błędu.

Przykład:
Przykład dodaje jeden miesiąc do 31.01.2019:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim NewDate
NewDate = DateAdd("m", 1, "31-Jan-2019")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice