Update cookies preferences
Promotic

MsgBox - funkcja języka VBScript

Opis:
Wyświetli komunikat w oknie i czeka na kliknięcie użytkownika na przycisk.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.MessageBox.
Składnia:
String MsgBox(String prompt, [Integer buttons], [String title], [String helpfile], [Integer context])
Parametry:
prompt(String) Tekst, który jest wyświetlony w oknie. Maksymalna długość tekstu wynosi 1024 znaków. Jeżeli tekst ma być złożony z kilku wierszy, wtedy do ich rozdzielenia można zastosować stałe vbCr, vbLf lub vbCrLf.
buttons[opcjonalne] (Integer) Suma liczb (stałych) odpowiadająca przyciskom, rodzaju okna, przycisku domyślnego i sposobu zachowania aplikacji.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wartość domyślna jest vbOKOnly.
vbOKOnly - Wyświetl tylko przycisk "OK"
vbOKCancel - Wyświetl przyciski OK oraz Cofnij
vbAbortRetryIgnore - Wyświetl przyciski ABORT, RETRY oraz IGNORE
vbYesNoCancel - Wyświetl przyciski YES, NO oraz Cofnij
vbYesNo - Wyświetl przyciski YES oraz NO
vbRetryCancel - Wyświetl przyciski RETRY oraz Cofnij
vbCritical - Wyświetl ikonę "Komunikat alarmowy"
vbQuestion - Wyświetl ikonę "Pytanie ostrzegawcze"
vbExclamation - Wyświetl ikonę "Komunikat ostrzegawczy"
vbInformation - Wyświetl ikonę "Komunikat ostrzegawczy"
vbDefaultButton1 - 1. przycisk jest domyślnie ustawiony
vbDefaultButton2 - 2. przycisk jest domyślnie ustawiony
vbDefaultButton3 - 3. przycisk jest domyślnie ustawiony
vbDefaultButton4 - 4. przycisk jest domyślnie ustawiony
vbApplicationModal - Tryb Application modal. Jeżeli użytkownik chce kontynuować czynność w danej aplikacji, wtedy musi zareagować na komunikat wyświetlony w oknie.
vbSystemModal - Tryb System modal. Dopóki użytkownik nie zareaguje na komunikat wyświetlony w oknie, to wszystkie aplikacje będą wstrzymane.
title[opcjonalne] (String) Łańcuch tekstowy wyświetlony w nagłówku okna.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy w nagłówku okna będzie widoczna nazwa aplikacji.
helpfile[opcjonalne] (String) Ścieżka do pliku pomocy, który będzie zastosowany w oknie. Jeżeli jest ustawione, wtedy musi być również określony parametr context.
context[opcjonalne] (Integer) Numer tematu pomocy z pliku pomocy. Jeżeli jest ustawione, wtedy musi być również określony parametr helpfile.
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość odpoiwadającą naciśniętemu przycisku. Wartości odpowiadają następującym stałym:
vbOK - Naciśnięty przycisk "OK"
vbCancel - Naciśnięty przycisk "Cofnij"
vbAbort - Naciśnięty przycisk "ABORT" (ANULUJ)
vbRetry - Naciśnięty przycisk "RETRY" (PONÓW)
vbIgnore - Naciśnięty przycisk "IGNORE" (IGNORUJ)
vbYes - Naciśnięty przycisk "YES" (TAK)
vbNo - Naciśnięty przycisk "NO" (NIE)
Notatka:
Jeżeli są określone argumenty helpfile oraz context, wtedy w oknie zostaje automatycznie wyświetlony przycisk "Pomoc".
Jeżeli w oknie jest przycisk "Cofnij", wtedy naciśnięcie klawisza Esc ma ten sam efekt jak kliknięcie na przycisk "Cofnij".
Przykład:
Przykład wyświetli okno informacyjne z przyciskami OK oraz Cofnij. Funkcja zwraca wartość vbOK lub vbCancel w zależności od naciśniętego przycisku.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If vbOK = MsgBox("Hello World!", vbOKCancel+vbInformation, "MsgBox Example") Then
' ...
End If
© MICROSYS, spol. s r.o.