Promotic

Seznam příkazů jazyka VBScript

Některé příkazy VBScriptu nelze použít v systému PROMOTIC. Jedná se zejména o příkazy definující funkce a s tím spojené příkazy volání funkcí. Tyto příkazy jsou určeny pro definování funkcí na úrovni skriptu, zatímco v systému PROMOTIC je definován obsah samotných funkcí. To znamená, že skript například události Pma objektu je tělem funkce a proto zde nelze definovat jiné funkce.
Použitelné příkazy:
Dim Deklarace proměnných
Do...Loop Opakuje blok příkazů dokud podmínka je true nebo dokud se podmínka nestane true.
Erase Znovu inicializuje položky pole s pevnou velikostí a uvolňuje paměť u polí s dynamickou velikostí
Exit Ukončuje příkazy Do...Loop, For...Next nebo celou funkci.
For Each...Next Několikrát opakuje skupinu příkazů pro každou položku pole
For...Next Několikrát opakuje skupinu příkazů
If Podmíněné provedení skupiny příkazů v závislosti na hodnotě výrazu
On Error Umožňuje zpracování chyb běhu programu
Randomize Inicializuje generátor náhodných čísel
ReDim Deklaruje proměnné dynamických polí a alokuje nebo realokuje úložný prostor
Rem Používá se ke vložení vysvětlujících poznámek do skriptu
Select Case Provádí jednu z několika skupin příkazů v závislosti na hodnotě výrazu
Set Přiřazení odkazu na objekt do proměnné (nebo do vlastnosti objektu)
Nepoužitelné příkazy v systému PROMOTIC:

nemá

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice