Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Erase - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Znovu inicializuje prvky polí s pevnou velikostí a uvolňuje paměť u polí s dynamickou velikostí.
Syntaxe:

Erase array

Argument array je název proměnné typu pole, která bude reinicializována.

Poznámka:

Je důležité vědět, zda je pole s pevnou velikostí (běžnější) nebo dynamické, protože příkaz se zachová odlišně, podle typu pole. Příkaz neuvolní žádnou paměť pro pole s pevnou velikostí. Příkaz nastaví prvky pole s pevnou velikostí následujícím způsobem:

 
typ prvku pole účinek příkazu na prvky pole s pevnou velikostí
číselná hodnota prvky jsou nastaveny na 0.
textová hodnota prvky jsou nastaveny na prázdný řetězec ("")
objekty prvky jsou nastaveny na hodnotu Nothing

Příkaz uvolňuje paměť použitou dynamickými poli. Před dalším odkazem na dynamické pole (po Erase) v programu musí být rozměry pole znova deklarovány příkazem ReDim.

Viz také:
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim numArray(9), dynArray()
ReDim dynArray(9)  'Alokace paměti dynamického pole
Erase numArray  'Všechny prvky pole jsou reinicializovány
Erase dynArray  'Uvolnění paměti používané polem
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice