Promotic

Erase - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Znovu inicializuje položky pole s pevnou velikostí a uvolňuje paměť u polí s dynamickou velikostí.
Syntaxe:

Erase array
Argument array je název proměnné typu pole, která bude reinicializována.
Poznámka:
Je důležité vědět, zda je pole s pevnou velikostí (běžnější) nebo dynamické, protože příkaz se zachová odlišně, podle typu pole. Příkaz neuvolní žádnou paměť pro pole s pevnou velikostí. Příkaz nastaví položky pole s pevnou velikostí následujícím způsobem:

typ položky pole účinek příkazu na ppoložky pole s pevnou velikostí
číselná hodnota položky jsou nastaveny na 0.
textová hodnota položky jsou nastaveny na prázdný řetězec ("")
objekty položky jsou nastaveny na hodnotu Nothing

Příkaz uvolňuje paměť použitou dynamickými poli. Před dalším odkazem na dynamické pole (po Erase) v programu musí být rozměry pole znova deklarovány příkazem ReDim.
Viz také:
- Dim
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim numArray( 9), dynArray()
ReDim dynArray(9)   ' Alokace paměti dynamického pole
Erase numArray   ' Všechny položky pole jsou reinicializovány
Erase dynArray   ' Uvolnění paměti používané polem
© MICROSYS, spol. s r. o.