Promotic

Předkonfigurace "Větrná růžice"

Obraz zobrazující kruhovými výsečemi poměr sil působících z různých směrů.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Trendy a grafy".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.
Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno povolit objekt typu PmaPanel pro Web (v kartě "Web server").

Předkonfigurace je primárně určena ke grafickému zobrazení síly větru působícího z různých směrů za určený čas. Objekt v události onStart volá metodu Init pro nastavení popisků a rychlostních limitů, a současně metodu SetData se vstupními časovými parametry, která emuluje data pro zobrazení. Data potřebná k zobrazení růžice se ukládají do proměnných Data, Titles a Limits. K dosažení správných grafických výsledků se předpokládá, že součet všech hodnot ze všech směrů a hodnota pro bezvětří tvoří součet 100%. Událost onDraw obsahuje skript který tyto data vykreslí. V jeho úvodu jsou nastavení, kterými lze vzhled upravit.

Obraz obsahuje ještě další grafické objekty kterými se upřesňují požadavky na data. Ty rozhodnou, která z metod GetData4, GetData8 nebo GetData16 obrazu bude použita pro získání dat. Všechny tyto metody obsahují pouze příklad.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PanelWind"
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz konfigurační okno "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

Historie:
Pm9.00.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.