Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Prohlížeč trendů se stupnicí pro každý zobrazený trend"

Objekt PmgCanvas vykreslující hodnotovou stupnici pro každý viditelný trend.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Trendy a grafy".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel. Ten má parametr trConnect, který může obsahovat seznam trendů, které se pak při otevření připojí a zobrazí. Seznam je tvořen tak, že jeden připojovaný trend tvoří dvojici v pořadí: "id skupiny","id proměnné". Každý další trend doplňuje nová dvojice. Mezi sebou jsou oddělené čárkou. Připojení je realizováno v metodě "Init".

V obrazu jsou vytvořeny objekty PmgTrendViewer, PmgWTable a PmgButton. Objekt PmgTrendViewer je předkonfigurován implicitně na rozsah časové osy "1 hodina". Po jeho založení je nutno napojit objekt staticky nebo skriptově na požadované proměnné objektů PmaTrendGroup.
Postup pro statické připojení: V objektu PmgTrendViewer v kartě "Trendy" lze vytvořit objekt "trend", a v Editace trendu ho lze napojit na proměnnou objektu PmaTrendGroup.

Objekt PmgCanvas vykresluje hodnotovou stupnici pro každý viditelný trend ve zvolené barvě a pořadí.

Objekt PmgWTable představuje hlavičku trendů. Je předkonfigurován tak, že z objektu PmgTrendViewer automaticky zobrazuje seznam trendů, označuje aktivní trend a zobrazuje hodnoty Name, Unit, ValueMin, ValueMax a také hodnotu zadanou kurzorem nebo poslední hodnotu při režimu Autoscroll.

Přednastavené tlačítka obsahují grafický symbol znázorňujícími jeho význam.
- První tlačítko (typu PmgButtonState) je přepínačem pro režim Autoscroll.
- Další skupina tlačítek (šípky, typu PmgButton) slouží k posunu na časové ose. V události onButtonUp se volá metoda ScrollTime.
- Další skupina tlačítek rozšiřuje/zužuje rozsah časové osy (zoom). Volá se metoda ZoomTime.
Posledním v této skupině je tlačítko s nabídkou přednastavených časových rozsahů. V události onMenuFill je volána direktiva skriptu #pragma, která ovlivní lokalizaci textů. V události onMenuSelect je nastaven zvolený časový rozsah prohlížeče trendů a jeho text zapsán do popisu tlačítka.
- Tlačítko opatřené symbolem hodin otevírá přednastavené okno SetDateTime pro zadání datumu a času. To nastaví počátek zobrazovaného času prohlížeče.
- Další tlačítko je nakonfigurováno jako menu. V události onMenuFill je opět použita direktiva skriptu #pragma pro lokalizaci textů a v události onMenuSelect se volají metody:
- ViewMode: pro změnu módu prohlížeče (graf/tabulka)
- LoadCfg: pro načtení uložené konfigurace trendů
- SaveCfg: pro uložení konfigurace trendů
- DlgTrends: pro nastavení konfigurace trendů
- Tisk trendů


Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PanelTrend"
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz konfigurační okno "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Způsob zadání: skupina trendů, trendovaná proměnná, ... (a další oddělené čárkou)
 
příklad: "group0,var1,group0,var2,group1,var1"
Připojit trendy při otevření obrazuTextový řetězec vložený do parametru trConnect v konfigurátoru "Výchozí hodnota sViewPars". Umožňuje nastavit implicitní zobrazení trendovaných proměnných při otevření obrazu. Obraz ale může být otevřen metodou CreateView, kde v parametru trConnect bude jiný seznam proměnných. Obsah parametru je tvořen tak, že každá připojená proměnná tvoří tuto dvojici identifikátorů: Identifikátor skupiny trendů, Name (nebo Identifikátor datového rozšíření). Ty jsou vzájemně oddělené čárkou - příklad: "trends0,var1,trends0,var2,trends1,var1"
Tlačítko pro Export dat do souboru CSV
false
true (přednastaveno)
Cesta k objektu PmaTrendGroup
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty.
Plná URL adresa k této komponentě pak je například:
"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Identifikátor Web komponenty".

Historie:
Pm8.03.25: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.