Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "eWON - Komunikace s cloudovou službou Talk2M DataMailbox - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace eWON.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / eWON PLC".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří hlavní PmFolder a tři vnořené podsložky:
View - umožní zpracovat data v požadovaném rozsahu z jednotlivých zařízení ukládaná v cloudové službě Talk2M DataMailbox
Trend - umožní číst a lokálně uložit celou historii požadovaných veličin ze zvoleného zařízení v cloudové službě
Cfg - vytvoří servisní obrazovku pro tvorbu konfiguračního souboru k trendovému ukládání požadovaných veličin
 
V metodě GetAuthentication hlavní eWon složky jsou uvedeny všechny přihlašovací údaje pro přístup ke cloudové službě.
 

View - PmFolder

Pro testování a pro zobrazení přijatých dat slouží testovací obraz "PanelTest". V něm lze pomocí konfigurátorů sestavit požadovanou metodu a parametr příkazu. Obraz "PanelTrend" umožní graficky zobrazit požadovaný časový rozsah dat.

Objekt PmFolder má metody RequestEwons, RequestEwon, RequestData a RequestSyncdata pro spuštění komunikace. Každá z těchto metod volá metodu Add objektu PmSequencer s příslušnými parametry. Ta spustí událost onStep objektu PmSequencer kde dojde pomocí HttpRequest objektu ke komunikaci se službou. Zpracování přijatých dat probíhá v metodách ReplyEwons, ReplyEwon, ReplyData a ReplySyncdata které je nutno požadovaným způsobem upravit.

 

Cfg - PmFolder

Podobjekty této složky slouží k výběru veličin, které budou vyčítány a lokálně ukládány do trendové databázové tabulky. K výběru a konfiguraci slouží obraz CfgTrend. Po uložení vznikne ve složce Cfg aplikace soubor s názvem EwonCfgTrend.txt. Jeho obsah je nutný pro činnost podobjektů ve složce Trend zajišťujíci komunikaci a ukládání zvolených veličin do trendů .
 

Trend - PmFolder

Podobjekty této složky zajišťujíci komunikaci a ukládání zvolených veličin do trendů. Pro jejich činnost je nutný konfigurační soubor EwonCfgTrend.txt jehož obsah je typu JSon a lze jej vytvořit pomocí obrazu CfgTrend. Zvětšení požadovaného počtu trendových veličin dosáhneme tak, že ve vývojovém prostředí ve složce Trend vytvoříme kopii objektu TrendVar1.

Při prvním spuštění komunikace budou postupně (z cloudu) vyčtena všechna historická data veličin v pořadí uvedeném v konfiguračním souboru. Data se vyčítají a zapisují postupně od nejstarších po současné a to ve velikosti 200 záznamů na jednu komunikaci a frekvenci 0.5 sekundy mezi koncem zpracování jedné zprávy a požadavkem na zprávu novou. Pak následuje zpracování další veličiny v pořadí. Tento proces může podle množství dat trvat poměrně dlouho. Až jsou všechna data dočtena tak je naplánováno další spuštění na čas uvedený v objektu DataCfg v proměnné Period. Hodnota stanovuje za jakou dobu v sekundách bude spuštěno další dočtení dat po ukončení předchozí komunikace.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "eWon"

Identifikátor účtu službypřidělený identifikační kód účtu služby
Název účtuUživatelský název účtu
UživatelPřihlašovací jméno k účtu
HesloPřihlašovací heslo k účtu
Ukázka komunikace a zpracování datVytvoří složku View pro názorné testování komunikace a zpracování dat
Ukládat do trendů vybrané veličinyVytvoří složky Trend a Cfg pro konfiguraci a trendování vybraných veličin
Počet trendovaných veličinPlánovaný počet trendovaných veličin
Perioda spuštění dočítání datPerioda (v sekundách), za kterou opakovaně se spustí dočítání dat
10 min
15 min
30 min
1 hod
2 hod
1 den
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice