Promotic

Předkonfigurace "eWON - Komunikace s cloudovou službou Talk2M DataMailbox - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace eWON.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / PLC automaty a měřiče / eWON - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující tři vnořené podsložky:
View - umožňuje zpracovat data v požadovaném rozsahu z jednotlivých zařízení ukládaná v cloudové službě Talk2M DataMailbox
Trend - umožňuje číst a lokálně uložit celou historii požadovaných veličin ze zvoleného zařízení v cloudové službě
Cfg - vytvoří servisní obrazovku pro tvorbu konfiguračního souboru k trendovému ukládání požadovaných veličin


V metodě "GetAuthentication" hlavní eWon složky jsou uvedeny všechny přihlašovací údaje pro přístup ke cloudové službě.


View - PmaFolder Pro testování a pro zobrazení přijatých dat slouží testovací obraz "PanelTest". V něm lze pomocí konfigurátorů sestavit požadovanou metodu a parametr příkazu. Objekt PanelTrend umožňuje graficky zobrazit požadovaný časový rozsah dat.
Objekt PmaFolder má metody RequestEwons, RequestEwon, RequestData a RequestSyncdata pro spuštění komunikace. Každá z těchto metod volá metodu Add objektu PmaSequencer s příslušnými parametry. Ta vyvolává událost onStep objektu PmaSequencer kde dojde pomocí HttpRequest objektu ke komunikaci se službou. Zpracování přijatých dat probíhá v metodách ReplyEwons, ReplyEwon, ReplyData a ReplySyncdata které je nutno požadovaným způsobem upravit.

Cfg - PmaFolder Podobjekty této složky slouží pro výběr veličin, které budou vyčítány a lokálně ukládány do databázové tabulky trendů. K výběru a konfiguraci slouží obraz CfgTrend. Po uložení se vytvoří soubor s názvem "EwonCfgTrend.txt" ve složce Cfg aplikace. Jeho obsah je nutný pro činnost podobjektů v objektu Trend zajišťujíci komunikaci a ukládání zvolených veličin do trendů.

Trend - PmaFolder Podobjekty této složky zajišťujíci komunikaci a ukládání zvolených veličin do trendů. Pro jejich činnost je nutný konfigurační soubor EwonCfgTrend.txt jehož obsah je typu JSon a lze jej vytvořit pomocí obrazu CfgTrend. Zvětšení požadovaného počtu trendových veličin dosáhneme tak, že ve vývojovém prostředí v objektu Trend vytvoříme kopii objektu TrendVar1.
Při prvním spuštění komunikace budou postupně (z cloudu) vyčtena všechna historická data veličin v pořadí uvedeném v konfiguračním souboru. Data se vyčítají a zapisují postupně od nejstarších po současné a to ve velikosti 200 záznamů na jednu komunikaci a frekvenci 0.5 sekundy mezi koncem zpracování jedné zprávy a požadavkem na zprávu novou. Pak následuje zpracování další veličiny v pořadí. Tento proces může podle množství dat trvat poměrně dlouho. Až jsou všechna data dočtena tak je naplánováno další spuštění na čas uvedený v objektu DataCfg v proměnné Period. Hodnota stanovuje za jakou dobu v sekundách bude spuštěno další dočtení dat po ukončení předchozí komunikace.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "eWon"
Identifikátor účtu službypřidělený identifikační kód účtu služby
Název účtuUživatelský název účtu
UživatelPřihlašovací jméno k účtu
HesloPřihlašovací heslo k účtu
Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript
Ukázka komunikace a zpracování datVytvoří složku View pro názorné testování komunikace a zpracování dat
Ukládat do trendů vybrané veličinyVytvoří složky Trend a Cfg pro konfiguraci a trendování vybraných veličin
Počet trendovaných veličinPlánovaný počet trendovaných veličin
Perioda spuštění dočítání datPerioda (v sekundách), za kterou opakovaně se spustí dočítání dat
10 min
15 min
30 min
1 hod
2 hod
1 den

Historie:
Pm8.03.14: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.