Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Sigfox - Komunikace s cloudovou službou backend.sigfox.com - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace Sigfox.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Sigfox".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří hlavní PmFolder a tři vnořené podsložky a servisní PmPanel:
Commun - umožní komunikaci v požadovaném rozsahu z jednotlivých zařízení ukládaná v cloudové službě Sigfox
History - umožní číst a lokálně uložit historii požadovaných veličin ze zvoleného zařízení v cloudové službě
Test - vytvoří servisní obrazovku pro tvorbu konfiguračního souboru k trendovému ukládání požadovaných veličin
 

Commun - PmFolder

Hlavní objekt nakonfigurovaný jako komunikační ovládač služby. Objekt PmFolder má metody Authenticate, StartReceiveTypes, StartReceiveDevices, StartReceiveDeviceData a StartReceiveHistoryData pro spuštění komunikace. V metodě Authenticate jsou uvedeny přihlašovací údaje pro přístup ke cloudové službě. Následující metody volají metodu Add objektu PmSequencer s příslušnými parametry. Ta spustí událost onStep objektu PmSequencer kde dojde pomocí HttpRequest ke komunikaci se službou. Data z komunikace jsou předány objektu, který byl zadán v posledním parametru metody StartReceive.... Tento objekt musí mít příslušnou metodu onReceive..., ktará umí přijatá data zpracovat.

 

History - PmFolder

Podobjekty této složky zajišťují zpracování dat z komunikace a ukládání příslušných veličin do trendů. Pro jejich činnost je nutné upravit:
- Parametr id, který představuje identifikátor daného zařízení (např.: FD826) a period - doba, za kterou proběhne následná komunikace pro dočtení chybějících dat.
- V metodě GetTimeLastRecord lze nastavit jak "stará" data budou při první komunikaci uložena do trendové databáze.
- V metodě ParseData je nutno upravit skript, který "dekóduje" přijaté data.
- V podobjektu PmTrend v záložce Data nastavit příslušný počet proměnných.
Automatické spuštění komunikace po startu aplikace lze povolit ve skriptu události onStart.
 
Při prvním spuštění komunikace budou (z cloudu) vyčtena historická data za období uvedené v metodě GetTimeLastRecord. Tento proces může podle množství dat trvat poměrně dlouho. Až jsou všechna data dočtena tak je naplánováno další spuštění na čas uvedený v Parametr Period. Hodnota stanovuje za jakou dobu v sekundách bude spuštěno další dočtení dat po ukončení předchozí komunikace.
 

Test - PmFolder

Složka obsahuje testovací obraz "TestPanel" a pomocný objekt PmData. Obraz slouží k testování a zobrazení přijatých dat.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Sigfox"

Login - přidělený název APIACCESS účtu Sigfox službypřidělený identifikační kód - Login APIACCESS účtu Sigfox služby
Password - přidělené heslo APIACCESS účtu Sigfox službyPřidělené přihlašovací heslo APIACCESS účtu Sigfox služby
Navigace:
 
 
- Sigfox - Komunikace s cloudovou službou backend.sigfox.com - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice