Promotic

Předkonfigurace "Sigfox - Komunikace s cloudovou službou backend.sigfox.com - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace Sigfox.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Sigfox".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující tři vnořené podsložky a servisní PmaPanel:
Commun - umožňuje komunikaci v požadovaném rozsahu z jednotlivých zařízení ukládaná v cloudové službě Sigfox
History - umožňuje číst a lokálně uložit historii požadovaných veličin ze zvoleného zařízení v cloudové službě
Test - vytvoří servisní obrazovku pro tvorbu konfiguračního souboru k trendovému ukládání požadovaných veličin


Commun - PmaFolder
Hlavní objekt nakonfigurovaný jako komunikační ovladač služby. Objekt PmaFolder má metody Authenticate, StartReceiveTypes, StartReceiveDevices, StartReceiveDeviceData a StartReceiveHistoryData pro spuštění komunikace. V metodě "Authenticate" jsou uvedeny přihlašovací údaje pro přístup ke cloudové službě. Následující metody volají metodu Add objektu PmaSequencer s příslušnými parametry. Ta vyvolává událost onStep objektu PmaSequencer kde dojde pomocí HttpRequest ke komunikaci se službou. Data z komunikace jsou předány objektu, který byl zadán v posledním parametru metody StartReceive.... Tento objekt musí mít příslušnou metodu onReceive..., ktará umí přijatá data zpracovat.

History - PmaFolder Podobjekty této složky zajišťují zpracování dat z komunikace a ukládání příslušných veličin do trendů. Pro jejich činnost je nutno upravit:
- Parametr id, který představuje identifikátor daného zařízení (např.: FD826) a parametr period - doba, za kterou proběhne následná komunikace pro dočtení chybějících dat.
- V metodě "GetTimeLastRecord" lze nastavit jak "stará" data budou při první komunikaci uložena do databáze trendů.
- V metodě "ParseData" je nutno upravit skript, který "dekóduje" přijaté data.
- V podobjektu PmaTrendGroup v kartě "Data" nastavit příslušný počet proměnných.
Automatické spuštění komunikace po spuštění aplikace lze povolit ve skriptu události onStart.

Při prvním spuštění komunikace budou (z cloudu) vyčtena historická data za období uvedené v metodě "GetTimeLastRecord". Tento proces může podle množství dat trvat poměrně dlouho. Až jsou všechna data dočtena tak je naplánováno další spuštění na čas uvedený v parametru Period. Hodnota stanovuje za jakou dobu v sekundách bude spuštěno další dočtení dat po ukončení předchozí komunikace.

Test - PmaFolder Složka obsahuje testovací obraz "TestPanel" a pomocný objekt PmaData. Obraz slouží k testování a zobrazení přijatých dat.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Sigfox"
Login - přidělený název APIACCESS účtu Sigfox službypřidělený identifikační kód - Login APIACCESS účtu Sigfox služby
Password - přidělené heslo APIACCESS účtu Sigfox službyPřidělené přihlašovací heslo APIACCESS účtu Sigfox služby

Historie:
Pm8.03.19: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Sigfox - Komunikace s cloudovou službou backend.sigfox.com - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.