Promotic

Předkonfigurace "PmChar - DALI"

Ovládání DALI sběrnice pomocí komunikačního ovladače PmChar s testovacím obrazem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / DALI".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjekty PmaCommMsg a dále objekty: PmaPanel, PmaData a PmaSequencer.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace umožňuje zvolit dva typy připojení zařízení s počítačem:
- přes Ethernet
- přes sériový port počítače (RS232)
Podle zvoleného typu převodníku: Komunikace v sítích DALI.

Předkonfigurace používá pro komunikaci se sběrnicí DALI komunikační ovladač PmChar. Základní komunikační rozhraní tvoří metoda vzniklého objektu PmaFolder s názvem "RunCmd", které se předají dva parametry. První parametr addr představuje hodnotu adresy zařízení nebo skupiny zařízení v síti. Druhý parametr cmd představuje hodnota použitého příkazu.

Metoda projektanta "DataToSnd" objektu PmaComm vytvoří kompletní formát zprávy, který se odešle objektem PmaSequencer do objektu PmaCommMsg ke zpracování. Jednotlivé fáze komunikace se pomocí metody WriteToLog zpracovávají do uživatelského logovacího systému. V testovacím obrazu lze zvolit příkaz nebo dotaz na sběrnici DALI a v pravé části obrazu sledovat zápisy logovacího systému.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Dali"
Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.