Promotic

StationStatus - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Zwraca stan połączenia stacji.
Metoda zwraca dostępne informacje o bieżącym stanie połączenia określonej stacji Station i zwróci je w wytworzonej macierzy INFO.
Składnia:
Integer StationStatus(Integer Station, Array INFO)
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji, której informacje o stanu połączenia mają zostać stwierdzone.
INFO[do odczytu i zapisu] (Array) Zmienna, do której zostanie zapisany wynik.
Wartość zwrotna:
Notatka:
Metoda wytworzy zmienną INFO jako tablica 1-wymiarowa o wielkości 2 elementów. Zawartość tablicy jest następująca:
Info(0) - Typ sprzętowego połączenia.
Info(1) - Stan połączenia.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 1);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "StationStatus", nStation, mInfo);
var aInfo = mInfo.ParValue;
Pm.Debug("AtouchX.StationStatus return INFO: " + aInfo.GetItem(0));
© MICROSYS, spol. s r.o.