Promotic

NetComposeEnd - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Zakończy proces sekwencyjnego zapisu i fizycznie zapisze zmienną bazodanową.
Metoda zakończy sekwencyjny zapis zmiennej bazodanowej WID, co zpowoduje w szczególności fizyczny zapis zawartości zmiennej bazodanowej do stacji i "odblokowanie" zmiennej bazodanowej. Zapis jest asynchroniczny, po zakończeniu zapisu zostanie wywołane zdarzenie EndNetGetData, które poinformuje o wyniku komunikacji. Do zdarzenia przekazywana jest również wartość Param, która jest używana przez użytkownika do samoidentyfikacji.
 
Schemat blokowy dla wpisu sekwencyjnego jest następujący:
Metoda NetComposeBegin jest używana do "zablokowania" zmiennej bazodanowej.
Metoda LocalPutData jest używana do wypełnienia zmiennej bazodanowej zapisanymi wartościami.
Metoda NetComposeEnd służy do zapisania zmiennej bazodanowej do stacji i "odblokowania" jej.
Metoda EndNetCompose kończąca zapis sekwencyjny musi być wywołana zawsze wtedy, kiedy została wywołana metoda rozpoczynająca zapis sekwencyjny.
Zapis sekwencyjny jest kumulatywny, tzn. po podwójnym zablokowaniu zmiennej musi nastąpić podwójne odblokowanie.
Składnia:
Integer NetComposeEnd(Long WID, Integer Row, Integer Col, Integer Rows, Integer Cols, Variant Param)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, której zostanie zakończony proces sekwencyjnego zapisu oraz zostanie wykonany fizyczny zapis.
Row(Integer)
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest typu prostego, wtedy parametr nie ma znaczenia.
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy parametr określa indeks początkowego wiersza macierzy (indeksowane od 0), gdzie zapisuje.
Col(Integer)
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest typu prostego, wtedy parametr nie ma znaczenia.
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy parametr określa indeks początkowej kolumny macierzy (indeksowane od 0), gdzie zapisuje.
Rows(Integer)
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest typu prostego, wtedy parametr nie ma znaczenia.
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy parametr określa ilość wierszy macierzy, które są zapisywane.
Cols(Integer)
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest typu prostego, wtedy parametr nie ma znaczenia.
Jeżeli zapisywana zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy parametr określa ilość kolumn macierzy, które są zapisywane.
Param(Variant) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zakończenia sekwencyjnego zapisu.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nParam = 80;
var nState = oATC.NetComposeEnd(nWID, 3, 0, 10, 8, nParam);
© MICROSYS, spol. s r. o.