Promotic

DbAlarm - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przez alarm, tzn. kiedy zmienna bazodanowa jest aktywnie zapisywana przez inną stację do PC.
Zdarzenie to powiadamia o alarmie (tzn. aktywny zapis zmiennej bazodanowej przez inną stację do PC). Przedstawia użytkownikowi WID zmiennej powodującej alarm, zdefiniowany przez użytkownika parametr Param. i bezpośrednio nową aktualną wartość zmiennej bazodanowej (po zapisie).
 
Jeżeli zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy zdarzenie wytworzy zmienną DATA jako macierz dwuwymiarową. Elementy macierzy są typu odpowiadającego typu zmiennej bazodanowej lub typu Variant zawierającego typ odpowiadający typowi zmiennej bazodanowej.
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, która wywołała alarm (do której zapisano).
Jeżeli alarm został określony przy pomocy metody DbAlarm, wtedy wartość jest odpowiednikiem WID tam określonej wartości (czysty WID lub WID wraz z numerem stacji).
Jeżeli alarm został określony przy pomocy metody DbMultiSetAlarm, wtedy wartość WID zawiera również numer stacji.
Param(Long) Wartość określona w metodzie DbAlarm lub DbMultiSetAlarm.
DATA(Variant) Aktualna zawartość zmiennej bazodanowej.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

switch (Param)
{
case 60:
if (WID == 1024)
{
var nVal = DATA;
}
break;
case 40:
var nValAll = DATA;
break;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.