Promotic

DbAlarm - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przez alarm, tzn. kiedy zmienna bazodanowa jest aktywnie zapisywana przez inną stację do PC.
Zdarzenie to powiadamia o alarmie (tzn. aktywny zapis zmiennej bazodanowej przez inną stację do PC). Przedstawia użytkownikowi WID zmiennej powodującej alarm, zdefiniowany przez użytkownika parametr Param. i bezpośrednio nową aktualną wartość zmiennej bazodanowej (po zapisie).
 
Jeżeli zmienna bazodanowa jest macierzą, wtedy zdarzenie wytworzy zmienną DATA jako 2-wymiarową tablicą. Elementy tablicy są typu odpowiadającego typu zmiennej bazodanowej lub typu Variant zawierającego typ odpowiadający typowi zmiennej bazodanowej.
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, która wywołała alarm (do której zapisano).
Jeżeli alarm został określony przy pomocy metody DbAlarm, wtedy wartość WID jest odpowiednikiem tam określonej wartości (czysty WID lub WID wraz z numerem stacji).
Jeżeli alarm został określony przy pomocy metody DbMultiSetAlarm, wtedy wartość WID zawiera również numer stacji.
Param(Long) Wartość określona w metodzie DbAlarm lub DbMultiSetAlarm.
DATA(Variant) Aktualna zawartość zmiennej bazodanowej.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

switch (Param)
{
case 60:
if (WID == 1024)
{
var nVal = DATA;
}
break;
case 40:
var nValAll = DATA;
break;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.