Promotic

InitFromFile - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Inicjalizuje połączenie z siecią DbNet według określonego opisu sprzętu i bazy danych.
Metoda wykonuje wstępną inicjalizację obiektu. Dopóki inicjalizacja nie zostanie pomyślnie wykonana, nie można korzystać z innych metod obiektu, ponieważ kończą się one błędem "not initialized". Wyjątkiem są metody sprawdzania wersji, sprawdzania informacji i konwersji czasu, które mogą być używane bez inicjalizacji.
 
Jeżeli jest wymagane do zmiany wartości właściwości DirectEvents, wtedy ta zmiana musi być dokonana przed wykonaniem metod inicjalizacyjnych.
 
Bardzo zalecane jest testowanie wartości zwracanych przez metody inicjalizacyjne i traktowanie aplikacji na możliwość niepowodzenia inicjalizacji. Niektóre błędy (na przykład "błędny WID") są wynikiem błędów w parametryzacji i użytkowaniu obiektu i mogą być stosunkowo wcześnie wyeliminowane. Inicjalizacja może jednak zawsze spowodować niedostępność zasobu połączenia sprzętowego (COM, DOCK), co prowadzi do późniejszego niepowodzenia aplikacji.
 
Jeżeli na obiekcie zostanie wywołana metoda inicjalizacyjna, wtedy metoda de-inicjalizacji Done musi być zawsze wywołana przed anulowaniem obiektu. bez względu na to, czy inicjalizacja zakończy się sukcesem czy porażką!
Składnia:
Integer InitFromFile(Object object, String HWFile, String DBFile)
Parametry:
object(Object) Wyrażenie obiektowe, którego wynikiem jest obiekt typu AtouchApp.
HWFile(String) Nazwa pliku, który opisuje sprzętowe połączenie komputera z siecią DbNet.
DBFile(String) Nazwa pliku, który opisuje bazę danych (listę zmiennych) sieci DbNet.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sHwIni = "Cfg/sHWfile.ini";
var sDbIni = "Cfg/sDBfile.ini";
var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nState = oATC.InitFromFile(sHwIni, sDbIni);

if (nState== 0 || nState== 258)
{
oATC.VariantOnly = true;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.