Promotic

NetPutDataMtx - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Odczyta całą zmienną bazodanową lub część macierzy bazodanowej.
Metoda zapisze zawartość całej zmiennej bazodanowej lub macierzy bazodanowej. Zapis jest asynchroniczny, po zakończeniu zapisu zostanie wywołane zdarzenie EndNetPutData, który informuje o wyniku komunikacji. Do zdarzenia przekazywana jest również wartość Param, która jest używana przez użytkownika do samoidentyfikacji.
 
Wpisywana zawartość musi odpowiadać wpisywanej zmiennej bazodanowej. Macierz (i jej część) musi DATA być tablicą 2-wymiarową, którego ilość wierszy i kolumn odpowiada liczbie zapisywanych wierszy i kolumn. w tym przypadku nie mają znaczenia początkowe indeksy DATA, a jedynie wymiary. Podczas zapisu tylko jednego elementu macierzy bazodanowej, DATA może być zarówno zwykłą wartością jak i 2-wymiarową tablicą o jednym wierszu i jednej kolumnie.
 
DATA musi być takiego typu, aby ich wartości mogły być zapisane do zmiennej db. bez utraty informacji.
Składnia:
Integer NetPutDataMtx(Long WID, Variant Param, Integer Row, Integer Col, Integer Rows, Integer Cols, Variant DATA)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej przeznaczonej do zapisu.
Param(Variant) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zakończenia zapisu.
Row(Integer) Indeks początkowego wiersza macierzy (indeksowane od 0), od którego zapisuje.
Col(Integer) Indeks początkowej kolumny macierzy (indeksowane od 0), od której zapisuje.
Rows(Integer) Ilość wierszy macierzy przeznaczonych do zapisu.
Cols(Integer) Ilość kolumn macierzy przeznaczonych do zapisu.
DATA(Variant) Zapisywana zawartość zmiennej bazodanowej.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nState;
var nWID = 2005;
var nParam = 100;
var DATA = "Data array";
DATA = DATA.SaveToVbArray();
nState = oATC.NetPutDataMtx(nWID, 3, 0, 10, 8, nParam, DATA);
© MICROSYS, spol. s r.o.