Promotic

NetGetData - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Odczyta całą zmienną bazodanową.
Metoda zapisze zawartość całej zmiennej bazodanowej lub macierzy bazodanowej. Zapis jest asynchroniczny, po zakończeniu zapisu zostanie wywołane zdarzenie EndNetPutData, który informuje o wyniku komunikacji. Do zdarzenia przekazywana jest również wartość Param, która jest używana przez użytkownika do samoidentyfikacji.
 
Zapisywana zawartość musi być zgodna z zapisywaną zmienną bazodanową. Jeżeli jest zapisywany do prostej zmiennej bazodanowej, wtedy musi być wartością prostą DATA. Jeżeli zostanie zapisane do macierzy, wtedy musi być DATA tablicą 2-wymiarową, którego ilość wierszy i kolumn odpowiada liczbie zapisywanych wierszy i kolumn. Podczas zapisu tylko jednego elementu macierzy bazodanowej, DATA może być albo pojedynczą wartością albo 2-wymiarową tablicą jednego wiersza i jednej kolumny.
 
DATA musi być takiego typu, aby można było zapisywać ich wartości bez utraty informacji do zmiennej bazodanowej.
Składnia:
Integer NetGetData(Long WID, Variant Param, Variant DATA)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej przeznaczonej do zapisu.
Param(Variant) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zakończenia zapisu.
DATA(Variant) Zapisywana zawartość zmiennej bazodanowej.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nParam = 100;
var DATA = 24;
var nState = oATC.NetGetData(nWID, nParam, DATA);
© MICROSYS, spol. s r.o.