Update cookies preferences
Promotic

Kody błędów

Wszyskie metody obiektu AtouchX (z wyjątkiem metod stwierdzania wersji) zwracają kod błędu.
Kod błędu to wartość 16-bitowa, której górny bajt określa gdzie wystąpił błąd a dolny bajt określa typ błędu.
 
Wartość 0 oznacza "funkcja wykonana bezbłędnie".
 
Stała Wartość w układzie dziesiątkowym Wartość w układzie szestnastkowym Opis
arrOK 0 &H0 Brak błędu, metoda zakończona pomyślnie.
Ogólne błędy rdzenia komunikacyjnego
arrWK_SecondApp 256 &H100 Rdzeń komunikacyjny wykorzystuje inna aplikacja.
Zazwyczaj występuje podczas próby równoległego uruchomienia dwu aplikacji na jednym komputerze, rejestrujących się w sieci DbNet.
arrWK_NotInit 257 &H101 Rdzeń komunikacyjny nie został zinicjalizowany.
Zazwyczaj występuje podczas wołania metod bez inicjalizacji.
arrWK_AlreadyInit 258 &H102 Rdzeń komunikacyjny został już zinicjalizowany.
Zazwyczaj występuje podczas ponownego wywołania metod inicjalizacji bez poprzedniego zakończenia.
arrWK_NoTempMem 259 &H103 Wewnętrzny błąd podczas alokowania pamięci do konwersji łańcuchów.
arrWK_CreateGuard 260 &H104 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrWK_BadTime 263 &H107 Niepoprawny czas w funkcji konwesrji.
Zazwyczaj występuje podczas określenia czasu poza zakresem danego formatu funkcji konwersji TimeFromDbNet lub TimeToDbNet.
arrWK_CreateResClb 264 &H108 Wewnętrzny błąd podczas alokowania struktur do zakłacania fukcji callback.
arrWK_BadAttr 272 &H110 Dla zaawansowanych oraz ekspertów. Nieznany identyfikator artybutu.
Błędy lokalnej bazy danych
arrDB_OpenError 512 &H200 Nie udało się otworzyć plik z opisem bazy danych.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego określenia nazwy pliku w funkcjach inicjalizacyjnych.
arrDB_OpenAlloc 513 &H201 Błąd wewnętrzny podczas alokowania pamięci dla pliku z opisem bazy danych.
arrDB_OpenRead 514 &H202 Nie udało się odczytać plik z opisem bazy danych. Stosunkowo nietypowy błąd, który występuje, jeżeli inna aplikacja ma otwarty plik opisu bazy danych do wyłącznego użytku.
arrDB_BadStruct 515 &H203 Błędna struktura opisu bazy danych.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwie określonego typu lub brakującego parametru zmiennej bazodanowej.
arrDB_BadScanf 516 &H204 Błąd przy odczycie liczby z opisu bazy danych.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu bazy danych, gdzie zamiast oczekiwanej liczby (WIDa, rozmiaru lub stacji) znajduje się inny tekst.
arrDB_NoMemory 517 &H205 Brak miejsca do wytworzenia bazy danych. Stosunkowo nietypowy błąd, który występuje, podczas próby inicjalizacji bardzo dużej (ogromnej) lokalnej bazy danych.
arrDB_CreateGuard 518 &H206 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrDB_RedefItem 520 &H208 Niektóra zmienna bazodanowa została określona dwukrotnie.
Zazwyczaj występuje podczas błednego opisu bazy danych.
arrDB_BadRow 528 &H210 Błędny wiersz (wiersze) zmiennej bazodanowej.
Zazwyczaj występuje podczas próby pracy z macierzą bazodanową poza jej zakresem wierszy.
arrDB_BadCol 529 &H211 Błedna kolumna (kolumny) zmiennej bazodanowej.
Zazwyczaj występuje podczas próby pracy z macierzą bazodanową poza jej zakresem kolumn.
arrDB_BadType 530 &H212 Błędny typ zmiennej bazodanowej w metodzie do oczytu/zapisu ogólnej zmiennej bazodanowej.
arrDB_NoVariable 531 &H213 Zmienna bazodanowa nie istnieje.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego okeślenia WIDa.
arrDB_BadHandle 532 &H214 Błędny handle do zmiennej bazodanowej.
arrDB_RedefAlarm 534 &H216 Dla zaawansowanych. Została wywołana metoda do ustawienia alarmu, przy czym alarm został już określony. Najpierw należy poprzedni alarm usunąć.
arrDB_NoDatagram 536 &H218 Dla zaawansowanych. Została wywołana metoda do potwierdzenia datagramu, przy czym zmienna nie posiada ustawienia śledzenia datagramów.
Ogólne błędy sprzętu
arrHW_OpenError 768 &H300 Nie udało się otworzyć plik z opisem przętowego połączenia.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego określenia nazwy pliku w funkcjach inicjalizacyjnych.
arrHW_OpenAlloc 769 &H301 Wewnętrzny błąd podczas alokowania pamięci dla pliku z opisem sprzętowego połączenia.
arrHW_OpenRead 770 &H302 Nie udało się odczytać plik z opisem sprzętowego połaczenia. Stosunkowo nietypowy błąd, który występuje, jeżeli inna aplikacja ma otwarty plik opisu sprzętowego połączanie do wyłącznego użytku.
arrHW_BadStruct 771 &H303 Błędna struktura opisu sprzętowego połączenia.
Zazwyczaj występuje podczas braku sekcji [General] w opisie sprzętu.
arrHW_BadScanf 772 &H304 Błąd przy odczycie liczby z opisu sprzętowego połaczenia.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połaczenia, gdzie zamiast oczekiwanego liczby stacji w kluczu MyStation znajduje się inny tekst.
arrHW_NoMemory 773 &H305 Wewnętrzny błąd podczas alokacji struktur dla sprzętu DLL.
arrHW_CreateGuard 774 &H306 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrHW_NoParams 775 &H307 W opisnie sprzętowego połączenia brakuje obowiązkowy parametr.
Zazwyczaj występuje podczas braku klucza MyStation.
arrHW_RedefParams 776 &H308 Niektóry parametr został określony dwukrotnie.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połączenia.
arrHW_CreateService 777 &H309 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania sprzętowego wątku (thread).
arrHW_BadStation 784 &H310 Błędny numer stacji PC w kluczu MyStation w opisie sprzętowego połączenia.
arrHW_NoDLL 785 &H311 Nie udało się odnaleść DLL.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połączenia, podczas błędu w nazwie sekcji opisującej sprzęt.
W gorzym przypadku może również oznaczać uszkodzoną instalację, kiedy to zostały usunięte niezbędne komponenty rdzenia komunikacyjnego.
arrHW_BadDLL 786 &H312 Biblioteka DLL nie jest zgodna z oczekiwanym interfejsem. Stosunkowo nietypowy błąd spowodowany uszkodzoną instalacją (przepisanie DLL).
arrHW_BadVersion 787 &H313 Wersja biblioteki DLL nie jest zgodna z wymaganą wersją. Stosunkowo nietypowy błąd spowodowany uszkodzoną instalacją (niezgodność pomiędzy wersjami DLL).
arrHW_MixStation 788 &H314 W opisie sprzętu niektóra stacja została określona dwukrotnie.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połączenia, kiedy każda stacja może zostać połączona tylko z jednym typem sprzętu.
arrHW_MaxSeg 789 &H315 W opisie sprzętu niektóra sekcja jest określona więcej razy niż jest to dozwolone.
Zazwyczaj występuje podcas niewłaściwego opisu sprzętowego połączenia, kiedy niektóre sekcje (połączenie przy pomocy metody [MDM] oraz połączenie testowe [NON]) mogą zostać określone tylko raz.
arrHW_NoStream 792 &H318 Błędny identyfikator streamu w metodzie odpowiedzi na datagram (zazwyczaj stream został już zamknięty a odpowiedź nie można wysłać).
Błędy podczas komunikacji
arrRQ_CreateGuard 1024 &H400 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrRQ_LocalReq 1025 &H401 Wymóg do komunikacji jest lokalny.
Zazwyczaj występuje podczas próby odczytu/zapisu informacji (zmiennej bazodanowej, czas, identyfikator) z/do PC. Tylko dla zaawansowanych. Do odczytu/zapisu zmiennych bazodanowych należących do PC jest prznaczony metody do odczytu/zapisu lokalnej bazy danych.
arrRQ_NoStation 1026 &H402 Stacja nie została zinicjalizowana.
Zazwyczaj występuje podczas próby pracy ze stacją (odczyt stanu, odczytywać/zapisywać czasu itd.), która nie jest opisana w opisie sprzętowego połączenia.
arrRQ_FullBuff 1027 &H403 Bufor komunikacji jest pełny.
Zazwyczaj występuje przy wysokich wymaganiach dotyczących transmisji danych w jednym czasie. Jest konieczne rozłożenie komunikacji na dłuższy okres czasu.
arrRQ_BadCount 1030 &H406 Nieprawidłowa długość danych w metodach komunikujących się z pamięcią i portami stacji.
arrRQ_RedefPlug 1046 &H416 Dla zaawansowanych. Została wywołana metoda do ustawienia śledzenia stanu stacji, przy czym śledzenie już zostało zdefiniowane. Najpierw należy poprzednie śledzenie stanu stacji zakończyć.
Błędy połączenia przy pomocy DOKOPO
arrDK_BadStruct 2051 &H803 Nieprawidłowa struktura opisu sprzętowego połączenia przy pomocy DOKOPO.
Zazwyczaj występuje podczas błędu składni w sekcji [DKP].
arrDK_BadScanf 2052 &H804 Błąd przy odczycie liczby z opisu sprzętowego połaczenia DOKOPO.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połączenia, gdzie zamiast oczekiwanej liczby w niektórym z kluczy w sekcji [DKP] znajduje się inny tekst.
arrDK_NoMemory 2053 &H805 Wewnętrzny błąd podczas alokowania struktur dla DOKOPO.
arrDK_CreateGuard 2054 &H806 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrDK_NoParams 2055 &H807 W opisie sprzętowego połączenia DOKOPO brakuje obowiązkowy parametr.
Zazwyczaj występuje podczas braku klucza w sekcji [DKP].
arrDK_RedefParams 2056 &H808 Niekóry parametr w opisie sprzętowego połączenia DOKOPO został określony dwukrotnie.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu w sekcji [DKP].
arrDK_CreateService 2057 &H809 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania wątku sprzętoweho dla DOKOPO.
arrDK_BadOffset 2058 &H80A Niewłaściwie określony offset segmentu w kluczu OfsNet. Dla offset segmentu dozwolone są wartości: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 i 224.
arrDK_BadStation 2064 &H810 Niepoprawny numer stacji w niektórym z kluczy Station w sekcji [DKP].
arrDK_BadSpeed 2068 &H814 Nieprawidłowa lub nie wspierana prędkość komunikacji sieci DbNet dla DOKOPO w kluczu Speed w sekcji [DKP].
arrDK_VxDOpen 2069 &H815 Nie można otworzyć driver dla DOKOPO. Stosunkowo nietypowy błąd powstający w wyniku uszkodzonej instalacji
arrDK_VxDOldVersion 2070 &H816 Wersja drivera nie jesst zgodna z wymaganą wersją. Stosunkowo nietypowy błąd powstający w wyniku uszkodzonej instalacji
arrDK_VxDNotInit 2071 &H817 Błąd podczas instalacji drivera DOKOPO.
Zazwyczaj występuje przy błędzie podczas alokowania DOKOPO.
Karta DOKOPO określona w kluczu DKP jest już wykorzystywana lub nie została poprawnie zainstalowana na komputerze.
arrDK_IRQCreateEvent 2072 &H818 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania zdarzenia.
arrDK_DownloadFail 2076 &H81C Do karty DOKOPO nie można wprowadzić program. Stosunkowo nietypowy błąd powstający w wyniku uszkodzonej instalacji DOKOPO na komputerze lub sprzętowego błędu karty.
arrDK_BoardStay 2077 &H81D Po wprowadzeniu programu do DOKOPO program nie został uruchomiony. Stosunkowo nietypowy błąd powstający podczas ewentualnego błędu sprzętowego karty DOKOPO.
arrDK_NotResponse 2078 &H81E Wymagana usługa karty DOKOPO zakończyła się błędem (karta DOKOPO nie odpowiedziała). Stosunkowo nietypowy błąd powstający podczas dużego obciążenia DOKOPO.
Błędy połączenia przy pomocy medemu
arrMD_BadStruct 2307 &H903 Nieprawidłowa struktura opisu sprzętowego połączenia przy pomocy medemu.
Zazwyczaj występuje podczas błędu składni w sekcji [MDM].
arrMD_BadScanf 2308 &H904 Błąd przy odczycie liczby z opisu sprzętowego połączenia przy pomocy medemu.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połączenia, gdzie zamiast oczekiwanej liczby w niektórym z kluczy w sekcji [MDM] znajduje się inyy tekst.
arrMD_NoMemory 2309 &H905 Wewnętrzny błąd podczas alokowania struktur dla modemów.
arrMD_CreateGuard 2310 &H906 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrMD_NoParams 2311 &H907 W opisie sprzętowego połączenia modemu brakuje obowiązkowy parametr.
Zazwyczaj występuje podczas braku klacza w sekcji [MDM].
arrMD_RedefParams 2312 &H908 Niektóry parametr w opisie sprzętowego połaczenia modemu został określony dwukrotnie.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu w sekcji [MDM].
arrMD_CreateService 2313 &H909 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania wątku dla modemów.
arrMD_BadStation 2320 &H910 Nieprawidłowy numer stacji w niektórym z kluczy Station w sekcji [MDM].
arrMD_BadStParams 2321 &H911 Nieprawidłowe parametry stacji w niektórym z kluczy Station w sekcji [MDM].
arrMD_BadCOM 2322 &H912 Nieprawidłowy numer COMa w niektórym z kluczy ModemCom w sekcji [MDM].
arrMD_BadATString 2323 &H913 Nieprawidłowa składnia niektórego z AT poleceń w niektórym z kluczy ModemCom w sekcji [MDM].
arrMD_BadPIN 2324 &H914 Nieprawidłowy PIN numer w niektórym z kluczy ModemCom w sekcji [MDM].
arrMD_OpenCOM 2336 &H920 Nie można otworzyć określony port COM komputera.
Zazwyczaj występuje podczas zajęcia określonych portów COM prze inną aplikację.
arrMD_SetCOM 2337 &H921 Brak możliwości ustawienia potrzebnych parametrów portu COM komputera.
Zazwyczaj występuje podczas niewspieranej prędkości portu COM, w innym przypadku błąd wskazuje sprżetowe problemy z określonym portem COM komputera.
arrMD_NoConnect 2338 &H922 Nie można komunikować się (odczytywać/zapisywać), ponieważ nie ma wolnego modemu.
Zazwyczaj dzieje się tak, jeżeli wszystkie możliwe modemy są w użyciu, a reszta jest niesprawna.
Mogą również istnieć modemy o wyższym priorytecie, które nie mogą być używane do komunikacji o niższym priorytecie. Jest konieczne najpierw zwolnić modem (na przykład anulując trwające połączenie).
arrMD_ConnectBusy 2339 &H923 Nie można komunikować się (odczytywać/zapisywać), ponieważ w tej chwili nie ma dostępnego wolnego modemu.
Zazwyczaj dzieje się tak, jeżeli nie ma wolnego modemu, ale jest przynajmniej jeden, który właśnie się "odzyskuje" i będzie dostępny za kilka sekund. Jest konieczne chwilę poczekać, a następnie ponownie spróbować się połączyć.
Błędy połaczenia z portem COM
arrCM_BadStruct 2563 &HA03 Nieprawidłowa struktura opisu sprzętowego połaczenia przy pomocy COMa.
Zazwyczaj występuje podczas błędu składni w sekcji [COM].
arrCM_BadScanf 2564 &HA04 Błąd przy odczycie liczby z opisu sprzętowego połączenia COMa.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połaczenia, gdzie zamiast oczekiwanej liczby w niektórym z kluczy w sekcji [COM] znajduje się inny tekst.
arrCM_NoMemory 2565 &HA05 Wewnętrzny błąd podczas alokowania struktur dla COM.
arrCM_CreateGuard 2566 &HA06 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrCM_NoParams 2567 &HA07 W opisie sprzętowego połączenia COMa brakukeje obowiązkowy parametr.
Zazwyczaj występuje podczas braku klucza w sekcji [COM].
arrCM_RedefParams 2568 &HA08 Niektóry parametr w opisie sprzętowego połączenia COMa został określony dwukrotnie.
Zazwyczaj występoje podczas niewłaściwego opisu w sekcji [COM].
arrCM_CreateService 2569 &HA09 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania wątku sprzętowego dla COM.
arrCM_BadOffset 2570 &HA0A Niewłaściwie określony offset segmentu w kluczu OfsNet. Dla offset segmentu są dozwolone wartości: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 i 224.
arrCM_BadStation 2576 &HA10 Niwłaściwy numer stacji w niektórym z kluczy Station w sekcji [COM].
arrCM_BadCOM 2577 &HA11 Niewłaściwy numer portu COM w niektórym z kluczy Com w sekcji [COM].
arrCM_BadSpeed 2578 &HA12 Niewłaściwa lub nieobsługiwana prędkość komunikacji sieci DbNet dla COM w kluczu Speed w sekcji [COM].
arrCM_OpenCOM 2592 &HA20 Nie można otworzyć okrślony port COM komputera.
Zazwyczaj występuje podczas zajęcia niektórych portów COM przez inną aplikację.
arrCM_SetCOM 2593 &HA21 Nie można ustawić wymaganych parametrów portu COM komputera.
Zazwyczaj występuje przy nieobsługiwanej prędkości portu COM, w innym przypadku błąd wskazuje problemy sprzętowe z określonym portem COM komputera.
arrCM_NoTimer 2594 &HA22 Komputerowi brakuje dokładnego czasomierza potrzebnego do komunikacji. Stosunkowo nietypowy błąd występujący na starszych komputerach, co uniemożliwia połączenie z siecią DbNet przy pomocy portu COM komputera.
Błędy połączenia przy pomocy Ethernetu protokołem UDP
arrUD_BadStruct 2819 &HB03 Nieprawidłowa struktura opisu sprzętowego połączenia przy pomocy Ethernetu.
Zazwyczaj występuje podczas błędu składni w sekcji [UDP].
arrUD_BadScanf 2820 &HB04 Błąd przy odczycie liczby z opisu sprzętowego połączenia przy pomocy Ethernetu.
Zazwyczaj występoje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połączenia, gdzie zamiast oczekiwanej liczby w niektórym z kluczy w sekcji [UDP] znajduje się inny tekst.
arrUD_NoMemory 2821 &HB05 Wewnętrzny błąd podczas alokowania struktur dla UDP.
arrUD_CreateGuard 2822 &HB06 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrUD_NoParams 2823 &HB07 W opisie sprzętowego połączenia Ethernetem brakuje obowiązkowy parametr.
Zazwyczaj występuje podczas braku klucza w sekcji [UDP].
arrUD_RedefParams 2824 &HB08 Niektóry parametr opisie sprzętowego połączenia Ethernetem został określony dwukrotnie.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu w sekcji [UDP].
arrUD_CreateService 2825 &HB09 Wenętrzny błąd podczas wytwarzania sprzętowego wątku dla UDP.
arrUD_BadOffset 2826 &HB0A Niewłaściwie określony offset w kluczu Offset. Musi być w zakresie 0 - 65504.
arrUD_BadStation 2832 &HB10 Niewłaściwy numer stacji w niektórym z kluczy Station w sekcji [UDP].
arrUD_BadIP 2833 &HB11 Niewłaściwie liczbowo określony adres IP w niektórym z kluczy Address w sekcji [UDP].
arrUD_DuplIP 2834 &HB12 Zduplikowany adres IP. Każdy gateway misi posiadać unikalny adres IP w kluczu Address w sekcji [UDP].
arrUD_OpenWinsock 2848 &HB20 Nie można otworzyć Winsock do komunikacji. Wymagana instalacja Winsock przynajmniej w wersji 2.00.
arrUD_OpenSocket 2849 &HB21 Nie można otworzyć socket do komunikacji.
arrUD_GetIP 2850 &HB22 Tekstowo określony adres w niektórym z kluczy Address w sekcji [UDP] nie można zamienić na adres IP.
Błędy połączenia punkt-punkt przy pomocy "trybu serwisowego"
arrSM_BadStruct 3075 &HC03 Niewłaściwa struktura opisu sprzętowego połączenia punkt-punkt przy pomocy "trybu serwisowego".
Zazwyczaj występuje podczas błędu składni w sekcji [SVM].
arrSM_BadScanf 3076 &HC04 Błąd przy odczycie liczby z opisu sprzętowego połączenia punkt-punkt przy pomocy "trybu serwisowego".
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połączenia, gdzie zamiast oczekiwanej liczby w niektórym z kluczy w sekcji [SVM] znajduje się inny tekst.
arrSM_NoMemory 3077 &HC05 Wewnętrzny błąd podczas alokowania struktur do połączenia punkt-punkt przy pomocy "trybu serwisowego".
arrSM_CreateGuard 3078 &HC06 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrSM_NoParams 3079 &HC07 W opisie sprzętowego poczłączenia punkt-punkt przy pomocy "trybu serwisowego" brakuje obowiązkowy parametr.
Zazwyczaj występuje podczas braku klucza w sekcji [SVM].
arrSM_RedefParams 3080 &HC08 Niektóry parametr w opisie sprzętowego połączenia punkt-punkt przy pomocy "trybu serwisowego" określono dwukrotnie.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu w sekcji [SVM].
arrSM_CreateService 3081 &HC09 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania wątku sprzętowego do połączenia punkt-punkt przy pomocy "trybu serwisowego".
arrSM_BadStation 3088 &HC10 Niewłaściwy numer stacji w niektórym z kluczy Station w sekcji [SVM].
arrSM_OpenCOM 3104 &HC20 Nie można otworzyć określony port COM komputera.
Zazwyczaj występuje podczas zajęcia niektórych portów COM przzez inną aplikację.
arrSM_SetCOM 3105 &HC21 Nie można ustawić potrzebnych parametrów portu COM komputera.
Zazwyczaj występuje podczas nieobsługiwanej prędkości portu COM, w innym przypadku błąd wskazuje sprżetowe problemy z określonym portem COM.
Błędy połączenia punkt-punkt przy pomocy "trybu serwisowego"
arrGP_BadStruct 3331 &HD03 Niewłaściwa struktura opisu sprzętowego połączenia przy pomocy GPRS.
Zazwyczaj występuje podczas błędu składni w sekcji [GPR].
arrGP_BadScanf 3332 &HD04 Błąd przy odczycie liczby z opisu sprzętowego połączenia przy pomocy GPRS.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połączenia, gdzie zamiast oczekiwanej liczby w niektórym z kluczy w sekcji [GPR] znajduje się inny tekst.
arrGP_NoMemory 3333 &HD05 Wewnętrzny błąd podczas alokowania struktur do połączenia przy pomocy GPRS.
arrGP_CreateGuard 3334 &HD06 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrGP_NoParams 3335 &HD07 W opisie sprzętowego połączenia przy pomocy GPRS brakuje obowiązkowy parametr.
Zazwyczaj występuje podczas braku klucza w sekcji [GPR].
arrGP_RedefParams 3336 &HD08 Niektóry parametr w opisie sprzętowego połączenia przy pomocy GPRS został określony dwukrotnie.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu w sekcji [GPR].
arrGP_CreateService 3337 &HD09 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania wątku sprzętowego do połączenia przy pomocy GPRS.
arrGP_BadStation 3344 &HD10 Niewłaściwy numer stacji w niektórym z kluczy Station w sekcji [GPR].
arrGP_BadIP 3345 &HD11 Niewłaściwie liczbowo określony adres IP w niektórym z kluczy MyAddress lub Station w sekcji [GPR].
arrGP_DuplIP 3346 &HD12 Zduplikowany adres IP. Każdy gateway musi posiadać unikalny adres IP w kluczu Station w sekcji [GPR].
arrGP_OpenCOM 3360 &HD20 Nie można otworzyć określony port COM komputera.
Zazwyczaj występuje podczas zajęciaokreślonych portów COM przez inną aplikację.
arrGP_SetCOM 3361 &HD21 Nie można ustawić potrzebnych parametrów portu COM komputera.
Zazwyczaj występuje podczas nieobsługiwanej prekości portu COM, w innym przypadku błąd wskazuje sprzętowe problemy z określonym portem COM.
Błędy połączenia przy pomocy Ethernetu protokołem TCP
arrTC_BAD_STRUCT 3587 &HE03 Nieprawidłowa struktura opisu sprzętowego połączenia przy pomocy Ethernetu.
Zazwyczaj występuje podczas błędu składni w sekcji [TCP].
arrTC_BAD_SCANF 3588 &HE04 Błąd przy odczycie liczby z opisu sprzętowego połączenia przy pomocy Ethernetu.
Zazwyczaj występoje podczas niewłaściwego opisu sprzętowego połączenia, gdzie zamiast oczekiwanej liczby w niektórym z kluczy w sekcji [TCP] znajduje się inny tekst.
arrTC_NoMemory 3589 &HE05 Wewnętrzny błąd podczas alokowania struktur dla TCP.
arrTC_CreateGuard 3590 &HE06 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrTC_NO_PARAMS 3591 &HE07 W opisie sprzętowego połączenia Ethernetem brakuje obowiązkowy parametr.
Zazwyczaj występuje podczas braku klucza w sekcji [TCP].
arrTC_REDEF_PARAMS 3592 &HE08 Niektóry parametr w opisie sprzętowego połączenia Ethernetem został określony dwukrotnie.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu w sekcji [TCP].
arrTC_CreateService 3593 &HE09 Wenętrzny błąd podczas wytwarzania sprzętowego wątku dla TCP.
arrTC_BAD_OFFSET 3594 &HE0A Niewłaściwie określony offset w kluczu Offset. Musi być w zakresie 0 - 65504.
arrTC_BAD_STATION 3600 &HE10 Niewłaściwy numer stacji w niektórym z kluczy Station w sekcji [TCP].
arrTC_BAD_IP 3601 &HE11 Niewłaściwie liczbowo określony adres IP w niektórym z kluczy Address lub Station w sekcji [TCP].
arrTC_DUPL_IP 3602 &HE12 Zduplikowany adres IP. Każdy gateway misi posiadać unikalny adres IP + port w kluczu Address w sekcji [TCP].
arrTC_OPEN_WINSOCK 3616 &HE20 Nie można otworzyć Winsock do komunikacji. Wymagana instalacja Winsock przynajmniej w wersji 2.00.
arrTC_OPEN_SOCKET 3617 &HE21 Nie można otworzyć socket do komunikacji.
arrTC_GET_IP 3618 &HE22 Tekstowo określony adres w niektórym z kluczy Address w sekcji [TCP] nie można zamienić na adres IP.
Błędy opracowania (odczytu) archiwum.
arrPA_OpenError 4864 &H1300 Nie udało się otworzyć plik z opisem archiwum.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwie określonej nazwie pliku w funkcjach inicjalizacyjnych.
arrPA_OpenAlloc 4865 &H1301 Wewnętrzny błąd podczas alokowania pamięci dla pliku z opisem archiwum.
arrPA_OpenRead 4866 &H1302 Nie udało się odczytać plik z opisem archiwum. Stosunkowo nietypowy błąd, jeżeli inna aplikacja ma otwarty plik opisu archiwum do wyłącznego użytku.
arrPA_BadStruct 4867 &H1303 Niewłaściwa struktura opisu archiwum.
Zazwyczaj występuje podczas braku separatora (równa się, przecinek) w niektórym z kluczy lub podczas braku części niektórego z kluczy.
arrPA_BadScanf 4868 &H1304 Błąd przy odczycie liczby z opisu archiwum.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu archiwum, gdzie zamiast oczekiwanej liczby w niektórym z kluczy znajduje się inny tekst.
arrPA_NoMemory 4869 &H1305 Wewnętrzny błąd podczas alokowania struktur dla archiwum.
arrPA_CreateGuard 4870 &H1306 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania mutexu.
arrPA_NoParams 4871 &H1307 W opisie archiwum brakuje obowiązkowy parametr.
Zazwyczaj występuje podczas braku niektórych kluczy.
arrPA_RedefParams 4872 &H1308 Niektóry parametr został określony dwukrotnie.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwego opisu archiwum.
arrPA_CreateIdle 4873 &H1309 Wewnętrzny błąd podczas wytwarzania wątku archiwum.
arrPA_BadStation 4880 &H1310 Niewłaściwy numer stacji w niektórym z kluczy MyStation w opisie archiwum.
arrPA_BadWIDArchive 4881 &H1311 Niewłaściwy WID macierzy bazodanowej z wartościami archiwalnymi.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwie określonym WIDzie w niektórym z kluczy Data lub jeżeli macierz bazodanowa dla dziennika operacyjnego nie jest typu MI.
arrPA_BadWIDIndex 4882 &H1312 Niewłaściwy WID zmiennej bazodanowej z indeksem archiwum.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwie określonym WIDzie w niektórym z kluczy Index lub jeżeli zmienna bazodanowa nie jest typu I.
arrPA_BadWIDTime 4883 &H1313 Niewłaściwy WID macierzy bazodanowej z archiwalnymi czasami próbek.
Zazwyczaj występuje podczas niewłaściwie określonym WIDzie w niektórym z kluczy Time lub jeżeli zmienna bazodanowa nie jest typu ML.
arrPA_BadSizeArchive 4884 &H1314 Niewłaściwy rozmiar macierzy bazodanowej z wartościami archiwum.
Zazwyczaj występuje, jeżeli macierz bazodanowa z wartościami archiwalnymi posiada inną ilość ilość kolumn niż poprzednia macierz ewentualnie niż macierz z czasami próbek.
Może to być przypadek błędnej specyfikacji innej zmiennej db. w opisie archiwalnym lub błąd w opisie zmiennej bazodanowej w opisie bazy danych.
arrPA_BadSizeTime 4885 &H1315 Niewłaściwy rozmiar macierzy bazodanowej z czasami próbek archiwum.
Zazwyczaj występuje, jeżeli macierz bazodanowa z czasami próbek archiwum posiada inną ilość kolumn niż macierz bazodanowa z wartościami archiwalnymi.
Może to być przypadek błędnej specyfikacji innej zmiennej db. w opisie archiwalnym lub błąd w opisie zmiennej bazodanowej w opisie bazy danych.
arrPA_BadSizeLogger 4886 &H1316 Niewłaściwy rozmiar macierzy bazodanowej dziennika operacyjnego.
Zazwyczaj występuje, jeżeli macierz bazodanowa dziennika operacyjnego nie posiada liczby kolumn wyrównanych do wielokrotności 8 lub zawiera o jeden wiersz więcej.
Może to być przypadek błędnej specyfikacji innej zmiennej db. w opisie archiwalnym lub błąd w opisie zmiennej bazodanowej w opisie bazy danych.
arrPA_BadText 4887 &H1317 Niewłaściwe powiązanie między zasadami formatowania dziennika operacyjnego.
Zazwyczaj występuje, jeżeli niektóry z dzienników operacyjnych w kluczu Text w sekcji [LOGGER] odnosi się do nieistniejącego zestawu zasad formatowania lub jeżeli niektóra z zasad formatowania w kluczu Item w sekcji [TEXT] odnosi się do nieistniejącej tabeli tekstów pomocniczych.
arrPA_BadArchive 4896 &H1320 Niewłaściwy identyfikator archiwum.
Zazwyczaj występuje przy wywołaniu niektórej z metod z identyfikatorem nieistniejącego archiwum.
arrPA_BadType 4897 &H1321 Została wywołana metoda ponad archiwum takiego typu, dla którego metoda nie jest przeznaczona i nic nie wykonuje.
arrPA_WriteError 4898 &H1322 Metoda "Accept" nie zdołała zapisać informacji do pliku roboczego, ale akceptacja próbki została potwierdzona.
Zazwyczaj występuje, gdy nazwa pliku roboczego w opisie archiwum jest nieprawidłowa.
Ta wartość zwracana jest nawet jeżeli nazwą pliku roboczego było NONE.
arrPA_NothingAccept 4899 &H1323 Metoda "Accept" została wywołana, mimo że archiwum nie ma odczytanej próbki.
Błędy VBA
arrVB_Variant 5120 &H1400 Błąd podczas wytwarzania zmiennej VBA.
Zazwyczaj występuje, jeżeli zmienna innego typu jest ustawiona jako parametr wyjściowy metody typu Variant. i nie można go przekształcić do pożądanego typu.
arrVB_API 5121 &H1401 Wewnętrzny błąd przy wywołaniu usług API.
Pozostałe błędy
arrAT_NotImplemented -256 &HFF00 Funkcja nie jest zaimplementowana.
Błędy testu pustych połączeń
arrNN_BadStruct -253 &HFF03 Niewłaściwa struktura opisu testu pustego połączenia.
Zazwyczaj występuje podczas błędu składni w sekcji [NON].
arrNN_BadScanf -252 &HFF04 Błąd przy odczycie liczby z opisu testu pustego połączenia.
Zazwyczaj występuj epodczas niewłaściwego opisu połączenia, gdzie zamiast oczekiwanej liczby w niektórym z kluczy w sekcji [NON] znajduje się inny tekst.
arrNN_NoParams -249 &HFF07 W opisie testu pustego połączenia brakuje obowiązkowy parametr.
Zazwyczaj występuje podczas braku klucza w sekcji [NON].
arrNN_BadStation -240 &HFF10 Niewłaściwy numer stacji w niektórym z kluczy Station w sekcji [NON].
arrNN_CreateEvent -239 &HFF11 Wewnętrzny błąd podczas alokowania zdarzenia.
© MICROSYS, spol. s r.o.