Promotic

NetReplyDatagram - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Zażąda o zapis datagramu z odpowiedzią.
Metoda zapisze transmitowany datagram z odpowiedzią do określonej zmiennej bazodanowej i następnie wyśle go przez sieć do stacji określonej przez parametr StreamId. Zapis jest asynchroniczny, po zakończeniu zapisu zostanie wywołane zdarzenie EndNetPutData, który powiadamia o wyniku komunikacji. Do zdarzenia przekazywana jest również wartość Param, która jest używana przez użytkownika do samoidentyfikacji.
 
Wpisywana zawartość musi odpowiadać określonej zmiennej bazodanowej. Jeżeli jest zapisywany do prostej zmiennej bazodanowej, wtedy musi być wartością prostą DATA. Jeżeli zostanie zapisane do macierzy, wtedy musi być DATA tablicą 2-wymiarową, której ilość wierszy i kolumn odpowiada wymiarowi zapisywanej zmiennej. w tym przypadku nie mają znaczenia początkowe indeksy DATA, a jedynie wymiary. Podczas zapisu tylko jednego elementu macierzy bazodanowej, DATA może być zarówno zwykłą wartością jak i 2-wymiarową tablicą o jednym wierszu i jednej kolumnie.
 
DATA musi być takiego typu, aby można było zapisywać ich wartości do zmiennej bazodanowej bez utraty informacji.
Składnia:
Integer NetReplyDatagram(Long WID, Long StreamId, Long Param, Variant DATA)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, która zostanie wypełniona datagramem z odpowiedzią i wysyłana.
StreamId(Long) Identyfikator źródła datagramu, na który udzielana jest odpowiedź. Wartość jest prezentowana użytkownikowi przez driver w zdarzeniu DbDatagram.
Param(Long) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zakończenia zapisu.
DATA(Variant) Zapisywana zawartość (tzn. datagram z odpowiedzią).
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nStreamId = 5;
var nParam = 65;
var DATA = 24;
var nState = oATC.NetReplyDatagram(nWID, nStreamId, nParam, DATA);
© MICROSYS, spol. s r.o.